За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   
РИОСВ Плевен

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

 

Превантивна дейност:

Съобщения за първо уведомяване за инвестиционни предложения по чл. 5 ал. 2 от Наредбата за ОВОС:     2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015

Регистър с процедурите по ОВОС:до2006   2007   2008   2009   2010  
                                                             2011   2012   2013 

Регистър с процедурите по EО: 2004-2006   2007   2008   2009   2010  
                                                              2011   2012     

Публичен регистър по чл. 102 от ЗООС

Издадени от РИОСВ Плевен:

Писма по чл. 8 ал.2 от Наредбата за ЕО съгласно чл. 36 ал. 5 от Наредбата за ОС

Писма съгласно чл.5 ал.1 от Наредбата за ОВОС

Решения за преценяване необходимостта от ОВОС

Решения за преценяване необходимостта от екологична оценка

Решения по ОВОС

Становища по екологична оценка

Решения за прекратяване процедури по ОВОС/ЕО

Решения за спиране процедури по ОВОС/ЕО

Обществени обсъждания и консултации с обществеността, съгласно чл.17, ал.5 от Наредбата по ОВОС и по чл. 20 от Наредбата за ЕО /оценки доклади

 

Комплексни разрешителни

Екологична отговорност

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия