За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Актуална обществена информация, съгласно чл. 15 от ЗДОИ:

1. Описание на правомощията, функциите и отговорностите на РИОСВ-Плевен

2. Издадени административни актове в изпълнение на правомощията на директора на РИОСВ-Плевен

3. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани в администрацията

4. Звено за приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация - служител в гишето за работа с граждани на РИОСВ Плевен, на адрес: 5800 гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" №1А, ет. 2, приемно време: 09:00-17:30 часа, тел: 064/ 806 951 или на е-mail: office@riew-pleven.eu

5. Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите
Устройствен правилник на регионалните инспекции по околната среда и водите

6. Планове, програми и отчети за дейността на РИОСВ-Плевен

7. Информация за бюджета и финансовите отчети, съгласно Закона за публичните финанси.

8. Проведени обществени поръчки, съгласно ЗОП

9. Проекти за нормативни актове - неприложимо

10. Уведомляния за откриване на производство по издаване на общ административен акт - неприложимо

11. Информация за упражняване правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация и форматите, в които се поддържа тази информация

12. Обявления за конкурси за държавни служители

13. Подлежаща на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

14. Информация, публикувана съгласно Закона за защита на класифицирана информация

15. Информация по чл.14, ал.2, т. 1-3

16. Информация, предоставена повече от три пъти

17. Годишен отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ и повторно използване на информация от обществения сектор

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*