За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   
РИОСВ Плевен

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

 

Х  А  Р  Т  А

Н  А

К  Л  И  Е  Н  Т  А

 

Тази ХАРТА не е нормативен акт, но е документ, с който НИЕ, служителите от Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен се задължаваме да изпълним поетите към ВАС ангажименти, за да бъде диалогът позитивен, доверието – взаимно и сътрудничеството в съвместната ни работа – ползотворно.

2012г.

С разработената Харта на клиента Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен си поставя цели, насочени към удовлетворяване на високите очаквания на българските граждани и бизнеса за коректно административно обслужване и висока професионална етика.  
Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен осъществява прозрачно, ефективно и модерно административно обслужване, за да посреща реалните потребности на гражданите и на бизнеса.

МИСИЯ

Мисията на Регионална инспекция по околната среда и водите е провеждане на държавната политика в областта на околната среда, съхраняване на природните богатства на България и осигуряване на здравословна околна среда за населението й. Тази мисия може да бъде изпълнена само със силната подкрепа и партньорство с другите държавни институции, местните власти и обществеността – неправителствени организации, бизнес, академични среди, с активното участие на всеки един от нас …….
За осъществяване на тази мисия ние работим в полза на обществения интерес, посредством предоставяне на качествени и навременни административни услуги.
Обществото има право да иска от всяка администрация високо качество на обслужване – любезно и адекватно. Тази харта на клиента е стъпка към подобряване качеството на административното обслужване.
Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен е административна структура към Министъра на околната среда и водите, осигуряваща провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище – Плевенска и Ловешка области.
Хартата на  клиента е адресирана към потребителите и нейното предназначение е да помогне на клиентите да се запознаят с функциите, които изпълнява РИОСВ Плевен, видовете услуги, които се извършват, без да претендира за изчерпателност, да ги насочи към пътя, по който биха могли да защитят тези права, както и да заложи съвременни и по – високи стандарти в административното обслужване.
Разработени процедури за потребителите по предоставяне на видовете административни услуги е на адрес: http://riew-pleven.eu/proc.html, групирани по дейности, описани с ежедневния език на гражданите.

ПРИНЦИПИ

 • Обслужване на клиентите любезно и с уважение.
 • Обслужване на всички потребители без дискриминация, основана на раса, религия, социален статус, възраст, убеждения, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, политическа принадлежност.
 • Повишаване на качеството и сигурността на услугите на потребителите, предоставяйки им по-добър достъп до услуги, повече възможности за избор и по-голям контрол.
 • Предоставяне на административни услуги при спазване на нормативно установените срокове.
 • Приемане на конструктивна критика и предприемане на коригиращи мерки.
 • Развитие на гражданското общество.
 • Поддържане на прозрачност и отчетност.

ЦЕННОСТИ

Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен се ангажира да осъществява административно обслужване при спазване на следните ценности:

 • Професионализъм.
 • Равнопоставеност.
 • Качество, честност и справедливост.
 • Откритост и достъпност до работата на администрацията.
 • Прозрачност при обслужването.
 • Работа в екип.
 • Иновативност.
 • Ангажираност и комуникация.
 • Създаване на ефективна администрация, способна да прилага българското законодателство и законодателството на европейските общности.
 • Създаване на система от мерки и процедури за предотвратяване на корупцията в администрацията.

 ЦЕЛИ

 • Улеснение на гражданите и юридическите лица при:
  • получаване на информация относно видовете административни услуги;
  • регистриране заявленията за услуги;
  • получаване на справки за текущо състояние на преписките
  • получаване на информация за сроковете на изпълнение
 • Елиминиране възможностите за корупция, включително чрез недопускане на пряк контакт между търсещия услугата и служителят от “бек” офиса на РИОСВ Плевен, реално работещ по административната услуга – предмет на предоставяне.
 • Създаване на любезна и делова обстановка за потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ Плевен.
 • Осъществяване на контрол върху дейността на служителите в РИОСВ Плевен, работещи по предоставянето на административните услуги.

СТАНДАРТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ В РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – ПЛЕВЕН
 ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

1.ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ

 • Ние се задължаваме да Ви информираме за структурата, функциите и координатите на администрацията, за работното време, за предоставяните административни услуги, необходимите документи, за сроковете и таксите.
 • Ние се задължаваме да имаме вежливо, любезно и отзивчиво отношение към всеки потребител на административни услуги, предоставяни от РИОСВ Плевен.
 • Ние се задължаваме да се отнасяме с внимание и загриженост към Вашите проблеми, свързани с предоставяните от РИОСВ Плевен административни услуги, и при наличие на проблем да търсим алтернативен начин за неговото решаване.
 • Ние се задължаваме да създадем организация на служителите в Звеното за административно обслужване да обслужат всеки потребител за не повече от двадесет минути.
 • Ние се задължаваме да спазваме конфиденциалност относно всяко Ваше запитване.
 • При или по повод контакта си с Вас във връзка с административното обслужване, ние се ангажираме да спазваме настоящата Харта на клиента, както и Етичния кодекс.


2.РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

 • Ние се задължаваме да носим отличителни знаци със снимка и имената, длъжността, администрацията и звеното, към което работим.
 • Ние се задължаваме да отговаряме на всички телефонни обаждания до пет позвънявания и да се идентифицираме със собственото и фамилно име и при водене на телефонни разговори.
 • Ние се задължаваме, при подаден от Вас сигнал за лошо администриране, да извършим проверка и да Ви информираме за резултатите от нея.


3.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 • Ние се задължаваме да осигуряваме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за услугите, които предоставяме. Ако не успеем, моля уведомете ни и ще се опитаме да направим допълнение към първия ни отговор.
 • Ние се задължаваме за използваме гъвкави процеси на обслужване, които да улеснят процедурите за осъществяване на услугите при спазване на всички законови изисквания.
 • Ние се задължаваме да използваме лесно разбираеми формуляри на образци на заявления за извършването на административни услуги.
  Ние се задължаваме да Ви предоставяме информация относно нашите административни услуги по следния начин:
  • на място в Звеното за административно обслужване на адрес: гр. Плевен, ул.Александър Стамболийски” №1А. Звеното за административно обслужване работи при непрекъсваем режим на работа всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа. При наличие на потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звено административно обслужване продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време;
  • на интернет страницата на РИОСВ Плевен: http://riew-pleven.eu/.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

 • Ние се задължаваме да усъвършенстваме условията за подаване на Вашите предложения, мнения, сигнали, похвали и оплаквания, което може да правите, като използвате централна поща пощенска кутия № 35 или кутия поставена непосредствено до гишето за административно обслужване на ул. “Александър Стамболийски” №1А.
 • Ние се задължаваме да анализираме Вашите предложения, мнения и сигнали, похвали и оплаквания и да предприемаме съответните действия, когато те са в компетенциите на РИОСВ Плевен. В случай, че не са – ще препратим Вашия сигнал, оплакване или предложение, до съответния компетентен орган, за което ще Ви уведомим в седемдневен срок.
 • Ние се задължаваме да Ви каним да попълвате Анкетната карта /Приложение №1/, с цел проучване удовлетвореността от административното обслужване, да анализираме коректно информацията от нея и да предприемаме необходимите действия за повишаване качеството на обслужване.

ПРАВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 • Право на обслужване на модела “едно гише”.
 • Право на точна информация.
 • Право на навременни услуги, съгласно нормативно установените срокове.
 • Право на учтиво обслужване.
 • Право на изискване на идентификация на обслужващия служител.
 • Право на конфиденциалност.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
В качеството Ви на потребител на административни услуги, предоставяни от РИОСВ Плевен, Ви молим:

 • Да се отнасяте с уважение към служителите на РИОСВ Плевен, като не допускате обиди, заплахи и други действия на саморазправа.
 • Да се въздържате от търсене на преференциално отношение.
 • Да съобщавате за всяка корупционна практика.
 • Да предоставяте пълна и точна информация в сроковете, които са поставени от страна на администрацията, като по този начин подпомагате навременното извършване на административната услуга.
 • Да уведомявате за всяка промяна на обстоятелствата, свързани с исканата услуга.
 • Да посочвате точния си адрес, телефон и e-mail адрес за връзка с Вас.
 • Да отправяте Вашите предложения, сигнали и възражения по законоустановения ред.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ ДОВОЛНИ

 • Моля, информирайте ни, в случай, че не сте доволни:
  • от служител от нашия екип, който предоставя невярна информация или се отнася с Вас непрофесионално;
  • от изпълнението на стандартите на обслужване;
  • от решение, което сме взели или
  • от който да е аспект на нашата работа.
 • Молбата ни е да направите това чрез:
  • подаване на писмена молба, сигнал, предложение или оплакване до директора на РИОСВ Плевен, в рамките на законоустановеното работно време чрез деловодството на ул. “Александър Стамболийски” №1А или на e-mail:office@riew-pleven.org.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ:

 • В случай, че Вашите интереси попадат извън компетентността на РИОСВ Плевен, ще препратим Вашия сигнал, оплакване или предложение, до съответния компетентен орган, за което ще ви уведомим в седемдневен срок.
 • РИОСВ Плевен няма право да дава отговор на запитвания, свързани с лични данни и класифицирана информация.
 • Запазваме си правото да не даваме отговор на сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат обидни изказвания, нецензурни изрази, уронващи престижа на РИОСВ Плевен.
 • Сигналите за корупция може да подавате в пощенска кутия “Сигнали за корупция”, разположена на достъпно място на ул. “Александър Стамболийски”№1А.

Неразделна част от настоящата Харта на клиента са:
Анкетна карта.
Списък административни услуги.

Настоящата ХАРТА е изготвена на основание чл.21 от Наредбата за административно обслужване и е отворена за изменения и допълнения, и ще бъде актуализирвана в съответствие с Вашите нужди и изисквания.

С уважение:
От екипа на РИОСВ гр. Плевен

Хартата на клиента е разработена през 2012г.

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия