За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Х  А  Р  Т  А

Н  А

К  Л  И  Е  Н  Т  А

 

Тази ХАРТА не е нормативен акт, но е документ, с който НИЕ, служителите от Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен се задължаваме да изпълним поетите към ВАС ангажименти, за да бъде диалогът позитивен, доверието – взаимно и сътрудничеството в съвместната ни работа – ползотворно.

С разработената Харта на клиента Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен си поставя цели, насочени към удовлетворяване на високите очаквания на българските граждани и бизнеса за коректно административно обслужване и висока професионална етика.  
Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен осъществява прозрачно, ефективно и модерно административно обслужване, за да посреща реалните потребности на гражданите и на бизнеса.

 

МИСИЯ

Мисията на Регионална инспекция по околната среда и водите е провеждане на държавната политика в областта на околната среда, съхраняване на природните богатства на България и осигуряване на здравословна околна среда за населението й. Тази мисия може да бъде изпълнена само със силната подкрепа и партньорство с другите държавни институции, местните власти и обществеността – неправителствени организации, бизнес, академични среди, с активното участие на всеки един от нас …….
За осъществяване на тази мисия ние работим в полза на обществения интерес, посредством предоставяне на качествени и навременни административни услуги.
Обществото има право да иска от всяка администрация високо качество на обслужване – любезно и адекватно. Тази харта на клиента е стъпка към подобряване качеството на административното обслужване.
Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен е административна структура към Министъра на околната среда и водите, осигуряваща провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище – Плевенска и Ловешка области.
Хартата на  клиента е адресирана към потребителите и нейното предназначение е да помогне на клиентите да се запознаят с функциите, които изпълнява РИОСВ Плевен, видовете услуги, които се извършват, без да претендира за изчерпателност, да ги насочи към пътя, по който биха могли да защитят тези права, както и да заложи съвременни и по – високи стандарти в административното обслужване.
Разработени процедури за потребителите по предоставяне на видовете административни услуги е на адрес: http://riew-pleven.eu/proc.html, групирани по дейности, описани с ежедневния език на гражданите.

ПРИНЦИПИ

 • Обслужване на клиентите любезно и с уважение.
 • Обслужване на всички потребители без дискриминация, основана на раса, религия, социален статус, възраст, убеждения, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, политическа принадлежност.
 • Повишаване на качеството и сигурността на услугите на потребителите, предоставяйки им по-добър достъп до услуги, повече възможности за избор и по-голям контрол.
 • Предоставяне на административни услуги при спазване на нормативно установените срокове.
 • Приемане на конструктивна критика и предприемане на коригиращи мерки.
 • Развитие на гражданското общество.
 • Поддържане на прозрачност и отчетност.

 

 

 

ЦЕННОСТИ

Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен се ангажира да осъществява административно обслужване при спазване на следните ценности:

 • Професионализъм.
 • Равнопоставеност.
 • Качество, честност и справедливост.
 • Откритост и достъпност до работата на администрацията.
 • Прозрачност при обслужването.
 • Работа в екип.
 • Иновативност.
 • Ангажираност и комуникация.
 • Създаване на ефективна администрация, способна да прилага българското законодателство и законодателството на европейските общности.
 • Създаване на система от мерки и процедури за предотвратяване на корупцията в администрацията.

 

ЦЕЛИ

 • Улеснение на гражданите и юридическите лица при:
 • получаване на информация относно видовете административни услуги;
 • регистриране заявленията за услуги;
 • получаване на справки за текущо състояние на преписките;
 • получаване на информация за сроковете на изпълнение
 • Елиминиране възможностите за корупция, включително чрез недопускане на пряк контакт между търсещия услугата и служителят от “бек” офиса на РИОСВ Плевен, реално работещ по административната услуга – предмет на предоставяне.
 • Създаване на любезна и делова обстановка за потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ Плевен.
 • Осъществяване на контрол върху дейността на служителите в РИОСВ Плевен, работещи по предоставянето на административните услуги.

 

СТАНДАРТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ В РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – ПЛЕВЕН
 ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Стандартите за административно обслужване в РИОСВ Плевен са ангажиментите, които ние, служителите в РИОСВ Плевен поемаме и се задължаване да съблюдаваме и изпълняваме, в ежедневната си работа с Вас – настоящи и бъдещи потребители на административни услуги, с цел предоставяне на качествени услуги с по-висока ефективност и ефикасност, повишаване на удовлетвореността на гражданите и организациите, намаляване на административната тежест и намаляване на възможностите на корупционни практики.

 • ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ
  • Ние се задължаваме да създадем условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и потребители, независимо от етническата принадлежност, политически и религиозни убеждения, вероизповедание, произход, социално положение, образование, пол, възраст и т.н.
  • Ние се задължаваме да Ви информираме за структурата, функциите и координатите на администрацията, за работното време, за предоставяните административни услуги, необходимите документи, за сроковете и таксите.
  • Ние се задължаваме да имаме вежливо, любезно и отзивчиво отношение към всеки потребител на административни услуги, предоставяни от РИОСВ Плевен.
  • Ние се задължаваме да се отнасяме с внимание и загриженост към Вашите проблеми, свързани с предоставяните от РИОСВ Плевен административни услуги, и при наличие на проблем да търсим алтернативен начин за неговото решаване.
  • Ние се задължаваме да създадем организация на служителите в Звеното за административно обслужване да обслужат всеки потребител за не повече от двадесет минути.
  • Ние се задължаваме да спазваме конфиденциалност относно всяко Ваше запитване.
  • При или по повод контакта си с Вас във връзка с административното обслужване, ние се ангажираме да спазваме настоящата Харта на клиента, както и Етичния кодекс.
 • РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
 • Ние се задължаваме да носим отличителни знаци със снимка и имената, длъжността, администрацията и звеното, към което работим.
 • Ние се задължаваме да отговаряме на всички телефонни обаждания до пет позвънявания и да се идентифицираме със собственото и фамилно име и при водене на телефонни разговори.
 • Ние се задължаваме, при подаден от Вас сигнал за лошо администриране, да извършим проверка и да Ви информираме за резултатите от нея.
 • ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
 • Ние се задължаваме да осигуряваме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за услугите, които предоставяме. Ако не успеем, моля уведомете ни и ще се опитаме да направим допълнение към първия ни отговор.
 • Ние се задължаваме за използваме гъвкави процеси на обслужване, които да улеснят процедурите за осъществяване на услугите при спазване на всички законови изисквания.
 • Ние се задължаваме да използваме лесно разбираеми формуляри на образци на заявления за извършването на административни услуги.
 • Ние се задължаваме да Ви предоставяме информация относно нашите административни услуги по следния начин:
  • на място в Звеното за административно обслужване на адрес: гр. Плевен, ул.Александър Стамболийски” №1А. Звеното за административно обслужване работи при непрекъсваем режим на работа всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа. При наличие на потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звено административно обслужване продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. В звеното за административно обслужване: се извършва приема на потребителите на административни услуги; предоставя се информация от общ характер за извършваните услуги, процедури и други; разясняват се изискванията за подаване на заявление; предоставят се бланки/формуляри/ на потребителите на административни услуги, в зависимост от вида на услугата; оказва се съдействие при попълване на заявленията; извършва се проверка относно правилното, пълно и точно попълване на заявленията и окомплектоване на заявлението с необходимите за предоставянето на административната услуга документи; приема се и се регистрира заявлението и приложената към него документация, чрез поставяне на регистрационен индекс (вх.№)  и дата на постъпване.
  • на интернет страницата на РИОСВ Плевен: http://riew-pleven.eu/.
  • Заплащането на таксите по предоставянето на административните услуги, съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ могат да се извършват:
  • По банков път: ОББ АД - гр. Плевен; IBAN: BG22UBBS80023106158306; BIC: UBBS BGSF
  • Плащане с платежна карта чрез терминално устройство ПОС, инсталирано на гишето за административно обслужване на РИОСВ Плевен намиращо се в административната сграда на РИОСВ Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. Александър Стамболийски  № 1
 • ОБРАТНА ВРЪЗКА
   • Изразяваме готовност да общуваме с Вас по начин, удобен за Вас – по пощата, телефон, факс, e-mail  др. – достатъчно е да го заявите, като и посочите и необходимата информация за осъществяване на обратната връзка с Вас – адрес (пощенски и/или електронен); телефон, факс и др.
   • Ние се задължаваме да усъвършенстваме условията за подаване на Вашите предложения, мнения, сигнали, похвали и оплаквания, което може да правите, като използвате централна поща пощенска кутия № 35 или кутия поставена непосредствено до гишето за административно обслужване на ул. “Александър Стамболийски” №1А.
   • Ние се задължаваме да анализираме Вашите предложения, мнения и сигнали, похвали и оплаквания и да предприемаме съответните действия, когато те са в компетенциите на РИОСВ Плевен. В случай, че не са – ще препратим Вашия сигнал, оплакване или предложение, до съответния компетентен орган, за което ще Ви уведомим в седемдневен срок.
   • Ние се задължаваме да Ви каним да попълвате Анкетната карта /Приложение №1/, с цел проучване удовлетвореността от административното обслужване, да анализираме коректно информацията от нея и да предприемаме необходимите действия за повишаване качеството на обслужване.

 

ПРАВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 • Право на обслужване на модела “едно гише”.
 • Право на точна информация.
 • Право на навременни услуги, съгласно нормативно установените срокове.
 • Право на учтиво обслужване.
 • Право на изискване на идентификация на обслужващия служител.
 • Право на конфиденциалност.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
В качеството Ви на потребител на административни услуги, предоставяни от РИОСВ Плевен, Ви молим:

 • Да се отнасяте с уважение към служителите на РИОСВ Плевен, като не допускате обиди, заплахи и други действия на саморазправа.
 • Да се въздържате от търсене на преференциално отношение.
 • Да съобщавате за всяка корупционна практика.
 • Да предоставяте пълна и точна информация в сроковете, които са поставени от страна на администрацията, като по този начин подпомагате навременното извършване на административната услуга.
 • Да уведомявате за всяка промяна на обстоятелствата, свързани с исканата услуга.
 • Да посочвате точния си адрес, телефон и e-mail адрес за връзка с Вас.
 • Да отправяте Вашите предложения, сигнали и възражения по законоустановения ред.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ ДОВОЛНИ

 • Моля, информирайте ни, в случай, че не сте доволни:
  • от служител от нашия екип, който предоставя невярна информация или се отнася с Вас непрофесионално;
  • от изпълнението на стандартите на обслужване;
  • от решение, което сме взели или
  • от който да е аспект на нашата работа.
 • Молбата ни е да направите това чрез:
 • подаване на писмена молба, сигнал, предложение или оплакване до директора на РИОСВ Плевен, в рамките на законоустановеното работно време чрез деловодството на ул. “Александър Стамболийски” №1А или на e-mail:office@riew-pleven.org.

 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ:

  • В случай, че Вашите интереси попадат извън компетентността на РИОСВ Плевен, ще препратим Вашия сигнал, оплакване или предложение, до съответния компетентен орган, за което ще ви уведомим в седемдневен срок.
  • РИОСВ Плевен няма право да дава отговор на запитвания, свързани с лични данни и класифицирана информация.
  • Запазваме си правото да не даваме отговор на сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат обидни изказвания, нецензурни изрази, уронващи престижа на РИОСВ Плевен.
  • Сигналите за корупция може да подавате в пощенска кутия “Сигнали за корупция”, разположена на достъпно място на ул. “Александър Стамболийски”№1А.

Неразделна част от настоящата Харта на клиента са:

   • Анкетна карта.

Настоящата ХАРТА е изготвена на основание чл.21 от Наредбата за административно обслужване и е отворена за изменения и допълнения, и ще бъде актуализирвана в съответствие с Вашите нужди и изисквания.
С уважение:
От екипа на РИОСВ гр. Плевен

Хартата на клиента е актуализирана през 2021г.

 

Анкетна карта

Видове административни услуги

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*