За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача
Защита на личните данни

 

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция

Програма Life

 

Законодателство и финансиране:

Законодателство по околната среда

ЕС и международно сътрудничество

 

Защита на личните данни

 

Документи съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Ново! Декларации по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Ново! Декларации по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Ново! Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Ново! Списък на неподалите декларации по ЗПКОНПИ

 

Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция - Заповед №105/18.02.2019

 

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

Декларации по чл. 12, т. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации по чл.12, т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

 

Финансиране:

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА

Структурни фондове на ЕС

Предприятие

Доверителен екофонд

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия