За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Сигнали за корупция:

Подаване на сигнали
Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия пораждащи съмнение за корупция от страна на служители от РИОСВ - Плевен,  могат да се подават по някой от следните начини:
– чрез деловодството на РИОСВ-Плевен, на адрес гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1 а и на тел. 064 800 711
– чрез пощенски кутии находящи се в административната сграда на , ул. „Ал. Стамболийски“№ 1а.
– на електронен адрес office@riew-pleven.eu

ВАЖНО!
При подаване на сигнали се предоставят следните данни:
• Две имена,
• адрес за кореспонденция,
• телефон за контакт,
• данни за институциите, които вече са информирани,
• електронен адрес.
Съгласно разпоредбата на чл.111, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”
Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.
В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателя.
Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на РИОСВ-Плевен.
Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.

 

Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*