За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Управление на химични вещества:

ВАЖНО:Обяви за обществен дастъп до доклади за политика за предотвратяване на големи аварии на предприятия с нисък рисков потенциал и издадени решения

Решения по чл.106, ал.4 от Закона за опазване на околната среда за потвърждение на пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ВИСОК И НИСЪК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ СЪГЛАСНО ЧЛ.111, АЛ.1, Т.6 ОТ ЗООС

Важно: За операторите на предприятия/съоръжения, в които са налични опасни вещества по Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС,  изм. и доп., бр. 62 от 14.08.2015 г. )

ВАЖНО:Задължение на предприятия с висок и нисък рисков потенциал по реда на Глава 7, раздел І на Закона за опазване на околната среда

Извършена е актуализация на списъка с вещества, кандидати за разрешаване по Регламент REACH, който към м. юни 2013 г. съдържа общо 138 вещества. Обобщеният актуален списък, включително кратка информация за употребите, е публикуван на страницата на МОСВ, “Химични вещества”:
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=8.

Всички ново добавени вещества се класифицират като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията. В тази връзка, напомняме, че от датата на включване на вещество/а в кандидат-списъка произтичат задължения за доставчиците на тези вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия, по реда на чл.7(2) и 33 на Регламента.

Министъра на околната среда и водите със Заповеди № РД-288/03.04.2012 г. утвърди Формат за документиране оценката на беозапосността на съхранението на опасни химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни вещества и смеси, както и Указания за извършване и документиране на оценката на безопасност.

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия