За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Управление на химични вещества:

ВАЖНО:Обяви за обществен дастъп до доклади за политика за предотвратяване на големи аварии на предприятия с нисък рисков потенциал и издадени решения

Решения по чл.106, ал.4 от Закона за опазване на околната среда за потвърждение на пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ВИСОК И НИСЪК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ СЪГЛАСНО ЧЛ.111, АЛ.1, Т.6 ОТ ЗООС

Важно: За операторите на предприятия/съоръжения, в които са налични опасни вещества по Приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС,  изм. и доп., бр. 62 от 14.08.2015 г. )

ВАЖНО:Задължение на предприятия с висок и нисък рисков потенциал по реда на Глава 7, раздел І на Закона за опазване на околната среда

Извършена е актуализация на списъка с вещества, кандидати за разрешаване по Регламент REACH, който към м. юни 2013 г. съдържа общо 138 вещества. Обобщеният актуален списък, включително кратка информация за употребите, е публикуван на страницата на МОСВ, “Химични вещества”:
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=8.

Всички ново добавени вещества се класифицират като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията. В тази връзка, напомняме, че от датата на включване на вещество/а в кандидат-списъка произтичат задължения за доставчиците на тези вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия, по реда на чл.7(2) и 33 на Регламента.

Министъра на околната среда и водите със Заповеди № РД-288/03.04.2012 г. утвърди Формат за документиране оценката на беозапосността на съхранението на опасни химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни вещества и смеси, както и Указания за извършване и документиране на оценката на безопасност.

Регламент REACH:

Ново! Европейската агенция по химикали (ECHA) ще публикува допълнителна информация за регистрираните химични вещества

Европейската агенция по химикали (ECHA) приканва регистрантите на междинни продукти да подобрят качеството на регистрационните си досиета

 

2013-година за регистрация на веществата по Регламент REACH

Важно! 2013 - Година за регистрация на веществата по Регламент REACH

Европейската агенция по химикали заличи определени невалидни предварителни регистрации от базата данни в REACH-IT

Указания за провеждане на контролна дейност по прилагане на Регламент 1907/2006 /REACH/ - Заповед РД-250/08.04.2009г.

REACH бюлетин

Ръководство за прилагане на Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите

Регистър на издадените разрешения по чл. 104 от Закона за опазване на околната среда 

Управление на опасните химични вещества и препарати

НОВО: Регламент (ЕС) № 453/2010 за изменение на Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006
НОВО: Регламент (EO) 1272/2008 - CLP
НОВО: Министъра на околната среда и водите и Министъра на здравеопазването със Заповеди № РД-890/07.12.2011 г. и РД № 28-13/21.01.2012 г. утвърдиха Указания за провеждане на контролна дейност по прилагане на Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите.      Приложения

Министерство на околната среда и водите - Химични вещества

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия