За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

 

Конкурси за нови работни места:

 

Регионална инспекция по околната среда и водите -  Плевен

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

 

„Регионална инспекция по околната среда и водите“
със седалище и адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А
на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 0068/13.02.2018г. на Директор РИОСВ Плевен обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 • ДЛЪЖНОСТ - СТАРШИ ЕКСПЕРТ  – 1 бр.
 • Място на работа РИОСВ Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 1А, Обща администрация, дирекция „Административни, финансови и правни дейности”.
 • Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 • Образование – висше, образователна степен бакалавър по специалностите – Публична администрация, Екология:
 • Минимален професионален опит –  1 /една/ година;
 • Ранг - пети младши. 
 • Описание на длъжността:
 • Административно обслужване на гражданите;
 • Обслужване на документооборота и деловодството на Инспекцията;
 • Прилагане на Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване, Правилника за организацията на документооборота, деловодната а и архивната дейност и Правилата за дейността и организацията за работа в звеното за административно обслужване във връзка с изпълнението на функциите и задачите по прилагане на държавната политика по опазване на околната среда на регионално ниво.
 • Изисквания по длъжностна характеристика
 • Специалност: Публична администрация, Екология
 • Отлична компютърна грамотност – работа с MS Office, електронна поща, Internet приложения;
 • Ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента, комуникативна, професионална и аналитична компетентност.
 • Размер на минималната работна заплата за посочената длъжност: 510 лв.                         
 • Начин на провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест;
 • Интервю.
 • Необходими документи:

Кандидатите подават Писмено заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:

 • Декларация по чл.17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Автобиография;
 • Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват от длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 • Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

Подаването на Заявлението и приложенията към него се извършват лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 • Място на подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А, ет. 2, звено за административно обслужване, тел. за контакти: 064/ 800 711.
 • Срок за подаване на документите: Краен срок за подаване на документите – 23 февруари 2018г. до 17,30 часа.
 • Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемане на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. 
 • Списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1А, ет. 2 и на интернет страницата: http://www.riew-pleven.org/konkursi.html.  

Обявлението е публикувано в сайт за търсене на работа https://www.jobs.bg/ на 13 февруари  2018г. и на сайта на РИОСВ Плевен на същата дата 13 февруари 2018г.

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия