За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция

Програма Life

 

Конкурси за нови работни места:

Краен протокол от конкурса                                                                                                                       

Приложение №3
                                              към чл. 20, ал.3

 

П Р О Т О К О Л

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

 

за длъжността: старши експерт
в административно звено: РИОСВ Плевен, Обща администрация, дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

 • Тук се посочват документите, които се изискват от кандидатите съгласно обявата - декларация, копия от документи за образователно-квалификационна степен и др.
 • Писмено заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобитата образователно – квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват от длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

 • Тук се посочват минималните и специфичните изисквания, които са посочени в обявата по реда на чл. 13, ал. 1 и на които трябва да отговаря кандидатът, за да бъде допуснат до конкурса.
 • Образование – висше, образователна степен – бакалавър;
 • Специалности: Публична администрация, Екология.
 • Минимален професионален опит – една година;
 • Ранг – пети младши.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата1

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността 2

Основание за недопускане

1.   Нора Димитрова Цветкова

да

да

-

2.   Христина Петкова Христова

да

не

Няма минимален професионален опит – една година, съгласно обявата.

3.   Иван Юриев Дачев

да

не

Няма минимален професионален опит – една година, съгласно обявата.

4.  Наталия Симеонова Кастрова- Иванова

да

не

Няма изискуемата за длъжността специалност, съгласно обявата.

5.  Евгения Петьова Александрова

да

да

-

6.  Мартин Ванев Илиев

не

не

Няма минимален професионален опит – една година, съгласно обявата.
Без диплома за завършено висше образование.

7.  Димитринка Йонкова Лалова

да

не

Няма изискуемата за длъжността специалност, съгласно обявата.

8. Стефан Веселинов Петров

да

не

Няма изискуемата за длъжността специалност, съгласно обявата.

9. Дилян Николаев Атанасов

да

не

Няма изискуемата за длъжността специалност, съгласно обявата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи съответстват изискваните в обявата, се записва “да”. На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не съответстват на изискваните в обявата, в таблицата се посочва конкретно кои документи не съответстват на обявата или липсват.

2На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, се записва “да”. На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, в таблицата се посочва конкретно кои изисквания не са удостоверени.

 

ІІ. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:

  • Нора Димитрова Цветкова
  • Евгения Петьова Александрова

        1. Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 12.03.2018г. /понеделник/ от 9,30 часа в сградата на РИОСВ Плевен, ул. “Александър Стамболийски” №1А;
        2. Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 12.03. 2018г./понеделник/ от 14.00 часа в сградата на РИОСВ Плевен, ул. “Александър Стамболийски” №1А.

 

    б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Христина Петкова Христова

Няма минимален професионален опит – една година, съгласно обявата.

2.Иван Юриев Дачев

Няма минимален професионален опит – една година, съгласно обявата.

3.Наталия Симеонова Кастрова- Иванова

Няма изискуемата за длъжността специалност, съгласно обявата.

4.Мартин Ванев Илиев

Няма минимален професионален опит – една година, съгласно обявата.
Без диплома за завършено висше образование.

5.Димитринка Йонкова Лалова

Няма изискуемата за длъжността специалност, съгласно обявата.

6.Стефан Веселинов Петров

Няма изискуемата за длъжността специалност, съгласно обявата.

7.Дилян Николаев Атанасов

Няма изискуемата за длъжността специалност, съгласно обявата.

Забележка: Допуснатите кандидати до интервю могат да се подготвят по следната нормативна уредба: Наредбата за административно обслужване, Закона за държавният служител и Закона за администрацията.

Дата на публикуване: 02.03.2018 г.

 

 

Регионална инспекция по околната среда и водите -  Плевен

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

 

„Регионална инспекция по околната среда и водите“
със седалище и адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А
на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 0068/13.02.2018г. на Директор РИОСВ Плевен обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 • ДЛЪЖНОСТ - СТАРШИ ЕКСПЕРТ  – 1 бр.

Място на работа РИОСВ Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 1А, Обща администрация, дирекция „Административни, финансови и правни дейности”.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, образователна степен бакалавър по специалностите – Публична администрация, Екология:
 • Минимален професионален опит –  1 /една/ година;
 • Ранг - пети младши. 

Описание на длъжността:

 • Административно обслужване на гражданите;
 • Обслужване на документооборота и деловодството на Инспекцията;
 • Прилагане на Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване, Правилника за организацията на документооборота, деловодната а и архивната дейност и Правилата за дейността и организацията за работа в звеното за административно обслужване във връзка с изпълнението на функциите и задачите по прилагане на държавната политика по опазване на околната среда на регионално ниво.

Изисквания по длъжностна характеристика

 • Специалност: Публична администрация, Екология;
 • Отлична компютърна грамотност – работа с MS Office, електронна поща, Internet приложения;
 • Ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента, комуникативна, професионална и аналитична компетентност, познаване на екологичното законодателство.

Размер на минималната работна заплата за посочената длъжност: 510 лв.                         

Начин на провеждане на конкурса:

 • Решаване на тест;
 • Интервю.
 • Необходими документи:

Кандидатите подават Писмено заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:

 • Декларация по чл.17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Автобиография;
 • Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват от длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 • Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

Подаването на Заявлението и приложенията към него се извършват лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 • Място на подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А, ет. 2, звено за административно обслужване, тел. за контакти: 064/ 800 711.
 • Срок за подаване на документите: Краен срок за подаване на документите – 23 февруари 2018г. до 17,30 часа.
 • Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемане на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. 
 • Списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1А, ет. 2 и на интернет страницата: http://www.riew-pleven.org/konkursi.html.  

Обявлението е публикувано в сайт за търсене на работа https://www.jobs.bg/ на 13 февруари  2018г. и на сайта на РИОСВ Плевен на същата дата 13 февруари 2018г.

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия