За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция

Програма Life

 

Конкурси за нови работни места:

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ
НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА  ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”  ДИРЕКЦИЯ „АФПД” КЪМ РИОСВ ПЛЕВЕН.

Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане
на конкурса по избрания начин /тест/ и при интервюто

Таблица за преценка на кандидатите от конкурсната комисия назначена със  Заповед №РД 0269/20.05.2019г. на Директора на РИОСВ Плевен.


по
ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат по начина по чл.24

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

1.

Надя Христова Младенова

4,50

2

3,83

3

20,49

2.

Ралица Георгиева Баева - Хараламбиева

4,25

2

3,83

3

19,99

Формуляра за окончателните резултати на кандидатите от конкурса за длъжността старши експерт, дирекция «Административни, финансови и правни дейности» е  публикуван на интернет страницата на РИОСВ Плевен на 21.06.2019г

 

П Р О Т О К О Л

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността: старши експерт
в административно звено: РИОСВ Плевен, Обща администрация, дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

 • Тук се посочват документите, които се изискват от кандидатите съгласно обявата - декларация, копия от документи за образователно-квалификационна степен и др.
 • Писмено заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Декларация по ЗЗЛД;
 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобитата образователно – квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват от длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

 • Тук се посочват минималните и специфичните изисквания, които са посочени в обявата по реда на чл. 13, ал. 1 и на които трябва да отговаря кандидатът, за да бъде допуснат до конкурса.
 • Образование – висше, образователна степен – бакалавър;
 • Специалности: Публична администрация, Стопанско управление, Екология.
 • Минимален професионален опит – една година;
 • Ранг – пети младши.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата1

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността 2

Основание за недопускане

 • НАДЯ ХРИСТОВА МЛАДЕНОВА

ДА

ДА

-

 • ДАНИЕЛА МИЛЧЕВА ГОЦЕВА

ДА

НЕ

Чл. 20, ал. 2 от НПКДС

 • РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА БАЕВА - ХАРАЛАМБИЕВА

ДА

ДА

-

 • ЖЕНИ ГАВРИЛОВА СОКОЛОВА

НЕ

НЕ

Чл. 20, ал. 2 от НПКДС

 • ИВЕЛИНА МИЛЧЕВА ТОДОРОВА

ДА

НЕ

Чл. 20, ал. 2 от НПКДС

 • ХРИСТИНКА СТОЙКОВА АТАНАСОВА

ДА

ДА

-

 • ВАЛЕНТИНА ЦАНКОВА АЛЕКСАНДРОВА

ДА

НЕ

Чл. 20, ал. 2 от НПКДС

 • ПОЛЯ ПАВЛОВА ИЛИЕВА

ДА

ДА

-

 • МАРИЯНА ФИЛИПОВА НЕНОВА - ПЕТРОВА

ДА

НЕ

Чл. 20, ал. 2 от НПКДС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи съответстват изискваните в обявата, се записва “да”. На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не съответстват на изискваните в обявата, в таблицата се посочва конкретно кои документи не съответстват на обявата или липсват.

2На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, се записва “да”. На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, в таблицата се посочва конкретно кои изисквания не са удостоверени.

 

ІІ. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:

  • НАДЯ ХРИСТОВА МЛАДЕНОВА;
  • РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА БАЕВА – ХАРАЛАМБИЕВА;
  • ХРИСТИНКА СТОЙКОВА АТАНАСОВА;
  • ПОЛЯ ПАВЛОВА ИЛИЕВА.

 

        1. Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 18.06. 2019г. /вторник/ от 9,30 часа в сградата на РИОСВ Плевен, ул. “Александър Стамболийски” №1А;
        2. Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 18.06. 2019г./вторник/ от 14.00 часа в сградата на РИОСВ Плевен, ул. “Александър Стамболийски” №1А.

    б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

 • ДАНИЕЛА МИЛЧЕВА ГОЦЕВА

Чл. 20, ал.2 от НПКДС (Представените документи не удостоверяват наличието на минимален професионален опит от 1 година съгласно обявата, КДА и утвърдена длъжностна характеристика на длъжността).

 • ЖЕНИ ГАВРИЛОВА СОКОЛОВА

Чл. 20, ал.2 от НПКДС (Липсва копие на трудова книжка, удостоверяваща професионалния опит. В заявлението за участие в конкурса и  автобиографията описания трудов опит не удостоверява наличието на минимален професионален опит от 1 година съгласно обявата, КДА и утвърдена длъжностна характеристика на длъжността).

 • ИВЕЛИНА МИЛЧЕВА ТОДОРОВА

Чл. 20, ал.2 от НПКДС (Специалността на завършеното висше образование не отговаря на изискуемите специалности в обявата).

 • ВАЛЕНТИНА ЦАНКОВА АЛЕКСАНДРОВА

Чл. 20, ал.2 от НПКДС (Специалността на завършеното висше образование не отговаря на изискуемите специалности в обявата).

 • МАРИЯНА ФИЛИПОВА НЕНОВА - ПЕТРОВА

Чл. 20, ал.2 от НПКДС (Специалността на завършеното висше образование не отговаря на изискуемите специалности в обявата).

Протоколът е публикуван на 10.06.2019

 

 

Регионална инспекция по околната среда и водите -  Плевен

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

 

„Регионална инспекция по околната среда и водите“
със седалище и адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А
на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 0268/20.05.2019г. на Директор РИОСВ Плевен обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 • ДЛЪЖНОСТ - СТАРШИ ЕКСПЕРТ  – 1 бр.

 

 • Място на работа РИОСВ Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 1А, Обща администрация, дирекция „Административни, финансови и правни дейности”.
 • Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 • Образование – висше, образователна степен бакалавър по специалностите – Публична администрация, Стопанско управление, Екология:
 • Минимален професионален опит –  1 /една/ година;
 • Ранг - пети младши.

 

 • Описание на длъжността:
 • Административно обслужване на гражданите;
 • Обслужване на документооборота и деловодството на Инспекцията;
 • Прилагане на Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване, Правилника за организацията на документооборота, деловодната а и архивната дейност и Правилата за дейността и организацията за работа в звеното за административно обслужване във връзка с изпълнението на функциите и задачите по прилагане на държавната политика по опазване на околната среда на регионално ниво.
 • Изисквания по длъжностна характеристика
 • Специалност: Публична администрация,Стопанско управление, Екология
 • Отлична компютърна грамотност – работа с MS Office, електронна поща, Internet приложения;
 • Ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента, комуникативна, професионална и аналитична компетентност.

 

 • Размер на минималната работна заплата за посочената длъжност: 600 лв.                          

 • Начин на провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест;
 • Интервю.
 • Необходими документи:

Кандидатите подават Писмено заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:

 • Декларация по чл.17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса;
 • Автобиография;
 • Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват от длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 • Копия на други документи, носещи предимство на кандидата.

Подаването на Заявлението и приложенията към него се извършват лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 • Място на подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А, ет. 2, звено за административно обслужване, тел. за контакти: 064/ 800 711.

 

 • Срок за подаване на документите: от 21.05.2019г. до 03.06.2019г. включително – 17,30 часа.
 • Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемане на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността.

 

 • Списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1А, ет. 2 и на интернет страницата: http://www.riew-pleven.org/konkursi.html.

 

Обявлението е публикувано в сайт за търсене на работа https://www.jobs.bg/ на 21 май  2019г. и на сайта на РИОСВ Плевен на същата дата 21 май 2019г.

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия