За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция

Програма Life

 

Превантивна дейност - Обществени обсъждания и консултации с обществеността

Обществени обсъждания и консултации с обществеността, съгласно чл.17, ал.5 от Наредбата по ОВОС


Обществено обсъждане на доклад по ОВОС на ИП "Ремонт, оборудване и експлоатация на съществуваща птицеферма за интензивно отглеждане на птици" - Доклад

Обществено обсъждане на доклад по ОВОС на "Агробел 2001" - обява1 обява 2


Обществено обсъждане на доклад по ОВОС на "Осъм" АД - обява 1 обява 2 схема доклад
ОУП на Община Троян схема1 схема2 материали


ОУП на Общини

Съобщения за консултации по чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

На 01.03.2019 г. Община Луковит е публикувала съобщение за открита процедура за провеждане на консултации и обществено обсъждане на проект на Общ устройствен план на Община Луковит с екологична част. Пълното съобщение можете да видите тук.

На 07.03.2019 г. Община Троян е публикувала съобщение за осигурен обществен достъп до Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на Община Троян. Пълното съобщение можете да видите тук.

Писма относно оценки на доклади

Община Червен бряг

Писмо относно ЕО на ОУП - Община Червен бряг

Оценка качеството на ДОВОС за "Изграждане на 15 броя...." с. Брест
Консултация по доклад за ОВОС на "Осъм" АД
Консултация по доклад за ОВОС на "Осъм" АД
Консултация по доклад за ЕО и ОУП на общ. Искър
Оценка на ДЕО на ОУП общ. Д. Дъбник
Оценка на ДЕО на ОУП общ. Левски

Община Долни Дъбник

Писмо относно ДОСВ на ОУП - Община Долни Дъбник

Община Троян

Писмо относно ДОСВ на ОУП - Община Троян
Писмо относно ДОСВ на ОУП - Община Троян

 

Проекти на решения

Проект на Решение по ОВОС 1-1/2018
Проект на Решение по ОВОС 2-2/2018

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия