За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Административни услуги - Формуляри/образци:

ВАЖНО! При подаване на документи за издаване на разрешения по Закона за опазване на околната среда - ЗООС и специалните закони в областта на опазване на околната среда се подава декларация по чл.71, ал.2 от ЗООС, утвърдена със заповед № РД-0416/01.10.2010г. за юридически лица и еднолични търговци по Образец № 1, а за физически лица по Образец № 2.

Заявление за достъп до информация

Атмосферен въздух:

Акредитирани лица и лаборатории за измервания (въздух, води, шум)
Образец за доклад за резултатите от СПИ, съгласно чл. 39 от Наредба 6
Примерен образец за информация за вложени органични разтворители
Примерен образец за извършени СПИ на шум от промишлен източник
Основни изисквания към промишлените обекти по компонент "въдзух" и "шум"
Декларация при износ на вещества, които нарушават озоновия слой
Разрешение за износ на вещества, които нарушават озоновия слой
Декларация при внос на вещества, които нарушават озоновия слой
Разрешение за внос на вещества, които нарушават озоновия слой
Образец на заявление за издаване на удостоверение за регистрация по чл.30л, ал.3 от ЗЧАВ
Образец на заявление за вписване промяна в обстоятелствата в регистър по чл.30л, ал. 12 от ЗЧАВ
Образец на заявление за регистрация на СГИ, по чл.9г, ал.2 от ЗЧАВ
Образец на заявление за промяна в обстоятелствата за СГИ, по чл.9г, ал.14 от ЗЧАВ

Флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества - приложения:


Досие на системата - Пр. № 3-чл. 29
Дистрибутори на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) - Пр. № 5-чл. 31
Дистрибутори на оборудване,заредено с флуорсъдържащи парникови газове, което не е херметически затворено - Пр. № 6-чл. 32
Ползватели на флуорсъдържащи парникови газове /техници и сервизи/ - Пр. № 7-чл. 33
Преработватели на флуорсъдържащи парникови газове - Пр. № 8-чл. 34
Оператори на оборудване - Пр. № 9-чл. 35

 

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ:

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС):

Ново! Уведомление за инвестиционно предложение

Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС:

Ново! Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС
Ново! Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

 

Издаване решение по ОВОС:

Искане за издаване решение по ОВОС
Образец на план за изпълнение на мерките
Образец на обява за среща за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС

Екологична оценка /ЕО/:

Уведомление за изготвяне на план/програма
Искане за преценяване необходимостта от извършване на ЕО
Искане за издаване на становище по ЕО


Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Натура 2000)

Уведомление за инвестиционно предложение
Уведомление за план/програма/проект


Биоразнообразие и ЗТ:

Уведомление за пункт за събиране и изкупуване на охлюви - в срок до 1 май на текущата година - Заповед № РД-361/2004 г. на МОСВ
Справка за изкупените, реализираните и налични количества билки - всяка година до 20 януари
Заявление във връзка с билкозаготвителен пункт, промяна на данни и прекратяване на дейност - в 14 дневен срок от промените
Уведомление за организиран билкозаготвителен пункт
Уведомление за изкупуване на билки за производствени нужди
Заявление за разпределение на количества билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване - в срок до 31 декември на предходната година
Заявление за издаване на регистрационна карта - за единични екземпляри от видове по CITES - в 15 дневен срок от придобиване или 40 дневен срок от получаване на поколение изисквани документи
Заявление за издаване на регистрационна карта - за група екземпляри от видове по CITES - в 15 дневен срок от придобиване или 40 дневен срок от получаване на поколение изисквани документи
Заявление за предоставяне на номера за маркиране на екземпляри от видове по CITES
Уведомление за извършено маркиране на екземпляри от видове по CITES - в 15 дневен срок
Уведомление за промяна на обстоятелствата за екземпляри от видове по CITES
Служебна бележка относно отстраняване на маркировка на екземпляри от видове по CITES
Заявление за регистриране и пререгистриране на диви животни - в 14 дневен срок от придобиването им           изисквани документи
Заявление за съгласуване на дейности в защитени територии на основание §7 от Закона за защитените територии


Управление на отпадъците:

Утвърдени образци:!

Заповед за утвърждаване на образци на заявления за разрешения  пълният текст

Заявление образец 1 за издаване на разрешение за дейности с отпадъци
Заявление образец 2 за прекратяване действието на разрешение
Заявление образец 3 за изменение/допълнение на разрешение

Заповед за утвърждаване на образци на заявления за регистрационнни документи  пълният текст

Заявление образец 1 за издаване на регистрационен документ за третиране на отпадъци
Заявление образец 2 за издаване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци
Заявление образец 3 за изменение/допълнение на регистрационен документ за третиране на отпадъци
Заявление образец 4 за изменение/допълнение на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци
Заявление образец 5 за прекратяване действието на регистрационен документ

Работен лист за класификация на отпадъците /Приложение № 5 на Наредба № 2/ 2014 /
Работен лист за класификация на отпадъците въз основа на изпитване /Приложение № 6 на Наредба № 2/ 2014/
Уведомление / Приложение № 7 на Наредба № 2/ 2014/

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия