За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача
Защита на личните данни

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция

Програма Life

 

Защита на личните данни

 

Политика за защита на личните данни

 

Регистър на дейностите относно обработване на лични данни

 

 

Важно!!!

 

Документи, удостоверяващи право на собственост (нотариален акт, договор за наем, удостоверение за наследници, договор за аренда, заповед за допускане/разрешаване изработването на ПУП и другиудостоверяващи права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение или план/програма) следва да съдържат като лични данни единствено трите имена на възложителя. Всички останали лични данни, включително личните данни на трети лица, следва да бъдат заличени от възложителя преди да бъдат заведени в РИОСВ – Плевен.

 

В пълномощното се заличават личните данни на упълномощителя и пълномощника с изключение на три имена и ЕГН.

 

 

Същото важи и за информацията на електронен носител!!!

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*