За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача
Защита на личните данни

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция

Програма Life

 

Административни услуги:

Информация и подаване на документи за извършване на административни услуги в РИОСВ Плевен се извършва в сградата на ул. "Ал. Стамболийски" № 1А.

Видове административни услуги

Формуляри /образци/

Достъп до информация

Харта на клиента

Анкетна карта

Профил на купувача, съгласно чл. 42 от ЗОП и чл. 23 и 24 от ППЗОП

Административни актове

Вътрешни правила за административно обслужване

 

Такси:

Таксите са определени с ПМС № 136/13.05.2011 г., обнародвано в ДВ бр.39/20.05.2011 г. , с всички изменения и допълнения.

Сумите се внасят по сметка:
ОББ АД - гр. Плевен
IBAN: BG22UBBS80023106158306
BIC: UBBS BGSF

Правила за попълване на платежно нареждане

или плащане на ПОС терминал във фронт офиса на инспекцията с:

  • Национална дебитна карта Visa Electron, V PAY и Maestro
  • Национални кредитни карти Eurocard/MasterCard(EC/MC) и VISA
  • Карти Борика - Банксервиз

Телефони за информация, консултации и помощ относно предоставяните от РИОСВ Плевен услуги: 064/800711 и 064/806951.

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия