За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Управление на отпадъците:

Телефони за сигнали, свързани с неизпълнение на задълженията за заплащане на продуктова такса: 064/800831    и   064/801772

Отлагане на задължителното отчитане чрез Националната система за управление на отпадъците (НИСО)

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че воденето на отчетността и предоставянето на информация чрез Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от ИАОС се отлага за 01.01.2021.
Промяната е обнародвана в ДВ, бр.1/2019г. (извънреден), Параграф 29 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
Във връзка с цитираната промяна, годишните отчети по отпадъци за отчетните 2018 и 2019 г. се предоставят до 10 март на текущата година на хартиен носител в ИАОС по реда на чл. 23 от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ

Списък на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

Мониторинг на отпадъци

РАЗРЕШИТЕЛНИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Натрупани и разходвани отчисления за депа по ЗУО

Материали за обществен достъп съгласно чл. 70 ал. 3 от ЗУО

Инструкции по прилагане изискванията на § 18 от ПЗР към Закона за
изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Регистър на лицата притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия