За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   
Регионална инспекция по околната среда и водите
Снимки на цветя

Административно обслужване:

Информация и подаване на документи за извършване на административни услуги в РИОСВ Плевен се извършва в сградата на ул. "Ал. Стамболийски" № 1А.

Видове административни услуги

Формуляри /образци/

Достъп до информация

Харта на клиента

Анкетна карта - моля попълнете и изпратете на електронна поща office@riew-pleven.eu

Профил на купувача, съгласно чл. 42 от ЗОП и чл. 23 и 24 от ППЗОП

Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения

Административни актове

Вътрешни правила за административно обслужване

Център за административно обслужване

Работно време на центъра за административно обслужване: работни дни от 09:00 до 17:30 часа.
Центъра за административно обслужване работи до два часа след работно време при наличие на клиенти

Телефони за информация, консултации и помощ относно предоставяните от РИОСВ Плевен услуги: 064/800711 и 064/806951.

Адрес:

  • 5800 гр. Плевен, ул. "Александър Стамболийски" № 1 А карта
    Централна поща п.к. 35

Такси:

Таксите са определени с ПМС № 136/13.05.2011 г., обнародвано в ДВ бр.39/20.05.2011 г. , с всички изменения и допълнения.

Сумите се внасят по сметка:
ОББ АД - гр. Плевен
IBAN: BG22UBBS80023106158306
BIC: UBBS BGSF

Правила за попълване на платежно нареждане

или плащане на ПОС терминал във фронт офиса на инспекцията с:

  • Национална дебитна карта Visa Electron, V PAY и Maestro
  • Национални кредитни карти Eurocard/MasterCard(EC/MC) и VISA
  • Карти Борика - Банксервиз

Получаването на услуги може да се осъществи чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя. Необходимо е това да се заяви устно или писмено при подаване на документи за административна услуга.

 

Снимка на капка
Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*