За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   
Регионална инспекция по околната среда и водите
Снимки на цветя

Административно обслужване:

Информация и подаване на документи за извършване на административни услуги в РИОСВ Плевен се извършва в сградата на ул. "Ал. Стамболийски" № 1А.

Видове административни услуги

Формуляри /образци/

Достъп до информация

Харта на клиента

Анкетна карта - моля попълнете и изпратете на електронна поща office@riew-pleven.eu

Профил на купувача, съгласно чл. 42 от ЗОП и чл. 23 и 24 от ППЗОП

Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения

Административни актове

Вътрешни правила за административно обслужване

Център за административно обслужване

Доклад за удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2023 г.

Работно време на центъра за административно обслужване: работни дни от 09:00 до 17:30 часа.
Центъра за административно обслужване работи до два часа след работно време при наличие на клиенти

Телефони за информация, консултации и помощ относно предоставяните от РИОСВ Плевен услуги: 064/800711 и 064/806951.

Адрес:

  • 5800 гр. Плевен, ул. "Александър Стамболийски" № 1 А карта
    Централна поща п.к. 35

Такси:

Таксите са определени с ПМС № 136/13.05.2011 г., обнародвано в ДВ бр.39/20.05.2011 г. , с всички изменения и допълнения.

Сумите се внасят по сметка:
ОББ АД - гр. Плевен
IBAN: BG22UBBS80023106158306
BIC: UBBS BGSF

Правила за попълване на платежно нареждане

или плащане на ПОС терминал във фронт офиса на инспекцията с:

  • Национална дебитна карта Visa Electron, V PAY и Maestro
  • Национални кредитни карти Eurocard/MasterCard(EC/MC) и VISA
  • Карти Борика - Банксервиз

Получаването на услуги може да се осъществи чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя. Необходимо е това да се заяви устно или писмено при подаване на документи за административна услуга.

 

Снимка на капка
Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*