За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Правна информация:

Този интернет сайт е официален сайт на Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен по смисъла на чл. 10, ал.3 от Закона за електронното управление. При използване на тази сайт, моля да имате предвид следното:

Съдържание, разположено на интернет сайта

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на този интернет сайт, са съобразени с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно, като ни пишете на посочените адреси или на адреса ни за електронна поща. Разположената на сайта информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди, вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на този интернет сайт, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

Отговорност за чуждо съдържание

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към което могат да сочат електронни препратки от този интернет сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. В случай, че установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно като ни пишете на посочените адреси или на адреса ни за електронна поща.

Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на този интернет сайт, неговият дизайн, включително цялата разположена на сайта информация, доколкото не съставлява обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен.

Лични данни

Лични данни се събират чрез този интернет сайт и обработват от Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен единствено за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни. Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва доброволно и само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия