За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Актуална обществена информация, съгласно чл. 15 от ЗДОИ:

1. Описание на правомощията, функциите и отговорностите на РИОСВ-Плевен

2. Издадени административни актове в изпълнение на правомощията на директора на РИОСВ-Плевен

3. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани в администрацията

4. Звено за приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация - служител в гишето за работа с граждани на РИОСВ Плевен, на адрес: 5800 гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" №1А, ет. 2, приемно време: 09:00-17:30 часа, тел: 064/ 806 951 или на е-mail: office@riew-pleven.eu

5. Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите
Устройствен правилник на регионалните инспекции по околната среда и водите

6. Планове, програми и отчети за дейността на РИОСВ-Плевен

7. Информация за бюджета и финансовите отчети, съгласно Закона за публичните финанси.

8. Проведени обществени поръчки, съгласно ЗОП

9. Проекти за нормативни актове

10. Уведомляния за откриване на производство по издаване на общ административен акт

11. Информация за упражняване правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация и форматите, в които се поддържа тази информация

12. Обявления за конкурси за държавни служители

13. Подлежаща на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

14. Информация, публикувана съгласно Закона за защита на класифицирана информация

15. Информация по чл.14, ал.2, т. 1-3

16. Информация, предоставена повече от три пъти

17. Годишен отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ и повторно използване на информация от обществения сектор

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*