За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Конкурси за нови работни места:

Заповед на основание чл. 81а ал. 2 от Закона за държавния служител

Критерии за подбор при мобилност в РИОСВ - Плевен

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“, ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛНА И ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ“, СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ С МЯСТО НА РАБОТА В ГР. ПЛЕВЕН публикувано на 30.3.2022

Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от НПКПМДСл.

 Ф О Р М У Л Я Р  ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

От провелия се конкурс за длъжността Главен експерт в дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Контрол на околната среда“, Специализирана администрация  при РИОСВ Плевен.

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС), РИОСВ Плевен обява класирането на кандидатите от първо до трето място за заемане на длъжността главен експерт, дирекция „Контролна и превантивна дейност“,  отдел  „Контрол на околната среда“, Специализирана администрация при РИОСВ Плевен.
Въз основа на проведения конкурс и съгласно чл. 44, ал.1 от НПКПМДС, комисията по провеждането на конкурса класира от първо до трето място кандидатите с най-висок окончателен резултат, който е получен при провеждането на конкурса, както следва:


по
ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от начина по чл. 33
/тест/

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

Класиране

1.

Петя Павлова

5,00

4

4,83

5

44,15

първо място

2.

Иванка Цолова

5,00

4

4,57

5

42,85

второ място

3.

Елена Здравкова

4,75

4

4,68

5

42,40

трето място

 Председател на конкурсната комисия:
/п/

С П И С Ъ К
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю
за длъжността главен експерт,
 дирекция „Контролна и превантивна дейност“,
отдел „Контрол на околната среда“, Специализирана администрация
при РИОСВ Плевен

На основание чл. 37, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и Протокол № 3 от 06.04.2022г. на конкурсната комисията, назначена със заповед № РД 0088/09.03.2022г., изм. със заповед № РД 0103/24.03.2022г. на Директора на РИОСВ Плевен, се изготви настоящия списък за допуснати и недопуснати кандидати, както следва:

І. До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю се допускат следните кандидати, получили не по – малко от 11 точки на теста:

 1. Петя Павлова;
 2. Елена Здравкова;
 3. Радослав Димитров;
 4. Иванка Цолова;

 ІІ. До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю не се допускат следните кандидати, получили по – малко от 11 т. на теста:

 1. Ваня Пандова;
 2. Росен Александров;

Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 06 април (сряда) от 13,30 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1А

 Председател на комисията:  /п/
/инж. Р. Илиев/
Дата: 06.04.2022г. 11:43 часа
гр. Плевен

 

С П И С Ъ К
на допуснати и недопуснати кандидати до конкурса за длъжността главен експерт дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Контрол на околната среда“, направление „ОЧАВВФФ“, Специализирана администрация при РИОСВ Плевен
      На основание чл. 20, ал. 5, чл. 21, ал. 1 и чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и решение на комисията, назначена със заповед № РД 0088/09.03.2022г., изм. със заповед № РД0103/24.03.2022г. на Директора на РИОСВ Плевен, се изготви настоящият списък на допуснати и недопуснати кандидати, както следва:
І. ДОПУСКА ДО КОНКУРСА СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

 1. Ваня ********* Пандова;
 2. Петя  ******** Павлова;
 3. Радослав ************ Димитров;
 4. Елена ********** Здравкова;
 5. Росен ************ Александров;
 6. Иванка ******* Цолова.

Посочените допуснати кандидати следва да се явят на тест на 06 април  2022г. (сряда) от 9,30 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А.
Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 06 април 2022г. (сряда) от 13,30 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1А.
ІІ. НЕ ДОПУСКА ДО КОНКУРСА СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

 1. Христина ****** Петкова – основание за недопускане - чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл. (Образователната квалификация на завършеното висше образование не отговаря на изискуемите специалности в обявата и не притежава минимално изискуемия професионален опит съгласно обявата).
 2. Сергей  ****** Борисов - основание за недопускане - чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл. (Образователната квалификация на завършеното висше образование не отговаря на изискуемите специалности в обявата и не притежава минимално изискуемия професионален опит съгласно обявата).

Списък на нормативните актове, които трябва да се познават на теста:
Закон за опазване на околната среда;
Закон за чистотата на атмосферния въздух;
Закон за защита от шума в околната среда;
Закон за административните нарушения и наказания;
Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите
Закон за държавния служител.

Председател на комисията:  /п/

 

О Б Я В Л Е Н И Е
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

„Регионална инспекция по околната среда и водите“
със седалище и адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А
на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № 0087/09.03.2022г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 1. ДЛЪЖНОСТ - ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  – 1 бр.
 1. Място на работа: РИОСВ гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 1А, Специализирана администрация, дирекция „Контролна и превантивна дейност”, отдел „Контрол на околната среда“.
 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността: 

3.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията:

 • Степен на образование: завършено висше образование, с придобита образователна степен „Бакалавър“.
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов/служебен стаж по специалността и/или ранг ІV младши;
 • Предпочитана специалност за конкурсната длъжност главен експерт в РИОСВ Плевен – обща или инженерна физика, обща или инженерна химия, химични технологии, технологии в промишлеността, екология и опазване на околната среда.

3.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Да отговарят на условията по реда на чл. 7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

3.3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

 • Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 • Да познава: Закона за държавния служител, Закона за администрацията, Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ),Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) и другите подзаконови нормативни документи, свързани с прилагането на Закона за опазване на околната среда , Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за защита на шума в околната среда.
 1. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
 • Прилагане на държавната политика и действащата нормативна уредба по опазване на околната среда на регионално ниво, в съответствие с функциите, задачите и териториалния обхват на РИОСВ – Плевен;
 • Упражняване на регулиращи, информационни и контролни функции, свързани с прилагане на нормативните актове за опазване чистотата на атмосферния въздух и защита на околната среда от вредното въздействие на шума и други вредни физични фактори.
 • Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол на обекти и дейности с източници на емисии на вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух и/или източници на шум и други вредни физични фактори, както и състоянието на техническите средства за намаляване на вредното им въздействие;
 • Извършва анализ и оценка на резултатите от мониторинг на емисиите в атмосферния въздух и/или на шум в околната среда от промишлени източници, в т.число по линия на Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ) съгласно утвърдените от ИАОС графици и пунктове;
 • Извършва проверки в отговор на постъпили в РИОСВ жалби и сигнали от физически и юридически лица, свързани със замърсяване на атмосферния въздух с емисии на вредни вещества и/или с дискомфорт от шум от промишлени източници;
 1. Изисквания по длъжностна характеристика.
 • Висше образование: минимална образователна степен „бакалавър“
 • Професионална област: обща или инженерна физика, обща или инженерна химия, химични технологии, технологии в промишлеността, екология и опазване на околната среда.
 • Минимално изискуем професионален опит: 2/две/ години.
 • Отлична компютърна грамотност – работа с MS Office, електронна поща, Internet приложения;
 • Компетентности: Аналитична компетентност, Ориентация към резултати, Дигитална компетентност, Комуникативна компетентност, Работа в екип, Фокус към клиента, Професионална компетентност.
 1. Размер на основната заплата определена за длъжността главен експерт  е от  720 лв. до 1800 лв.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.                        

      7. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността главен експерт ще се проведе по следния начин:
І-ви етап: по документи;
ІІ-етап: решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
ІІІ–ти етап: интервю.

      8. Кандидатите за участие в конкурс представят следните документи:

 • Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители;
 • Декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса;
 • Копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие от диплома не се прилага.
 • Копия от трудово правни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг;
 • Копие от документ, за допълнителна квалификация, при наличие на такава;
 • Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • В случай, че кандидатът е преминал срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България е необходимо да представи документ удостоверяващ това обстоятелство.

Подаването на Заявлението и приложенията към него се извършват лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

      9. Място на подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А, ет. 2, звено за административно обслужване, тел. за контакти: 064/ 800 711.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на РИОСВ Плевен на адрес: гр. Плевен, ул.“Александър Стамболийски“ №1А, ет. 2, звено за административно обслужване лично от кандитатите или от техни упълномощени представители от 9.00 до 17.30 часа всеки работен ден или може да се подават по електронен път на е-mail: office@riew-pleven.eu, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностната характеристика се изпраща на кандидата по електронен път.

      10. Срок за подаване на документите: от 10.03.2022г. до 21.03.2022г. включително до  17,30 часа.

      11. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемане на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. 

      12.Списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1А, ет. 2 и на интернет страницата: http://www.riew-pleven.org/konkursi.html.

 Обявлението е публикувано: в  Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, сайт за търсене на работа https://www.jobs.bg/ и на сайта на РИОСВ Плевен на 10 март 2022г.

Публикувано на 10.3.2022 г.

Ф О Р М У Л Я Р

за окончателните резултати и класиране на кандидатите за длъжността
главен юрисконсулт – 1/един/ брой
в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ ,
Обща администрация при РИОСВ Плевен

             
На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДСл.), РИОСВ Плевен обявява класирането на кандидатите от първо до трето място за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“ – 1/един/ брой в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“, Обща администрация при РИОСВ Плевен.
Въз основа на проведения конкурс и съгласно чл. 44, ал.1 от НПКПМДС, комисията по провеждането на конкурса класира от първо до трето място кандидатите с най-висок окончателен резултат, който е получен при провеждането на конкурса, както следва:


по
ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от начина по чл. 33
/тест/

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

1.

Моника Венкова

4,75

4

4,75

5

42,75

2.

Румен Димитров

4,00

4

4,11

5

36,95

3.

Няма

 

 

 

 

 


Председател на комисията:        ................п...........

С П И С Ъ К
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю
за длъжността главен юрисконсулт – 1 брой,
дирекция „Административни, финансови и правни дейности“,
Обща администрация,при РИОСВ Плевен
     
    На основание чл. 37 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и Протокол № 3 от 7 юли на комисията, назначена със заповед № РД 0313/08.06.2021г. на Директора на РИОСВ Плевен, се изготви настоящия списък за допуснати и недопуснати кандидати, както следва:

І. До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю се допускат следните кандидати, получили не по – малко от 13 точки на теста:

 1. Румен ****** Димитров  – 13 бр. точки, оценка 4,00;
 2. Моника ******* Венкова  – 19 бр. точки, оценка 4,75.

 ІІ. До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю не се допускат следните кандидати, получили по – малко от 13 т. на теста:

 1. Людмила ********** Горанова  - не се е явила на теста;
 2. Анна ************ Тодорова – 12 бр. точки;
 3. Елица *********** Георгиева – 11 бр. точки;
 4. Албена  ********* Томова – 10 бр. точки.

Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 7 юли (сряда) от 14,00 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1А

Председател на комисията:  /п/

07.07.2021

С П И С Ъ К
на допуснати и недопуснати кандидати до конкурса за
длъжността главен юрисконсулт – 1 брой,
дирекция „Административни, финансови и правни дейности“,
Обща администрация при РИОСВ Плевен.
На основание чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 1 и ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и протокол № 1 от 23.06.2021г. на комисията, назначена със заповед № РД 0313/08.06.2021г. на Директора на РИОСВ Плевен, се изготви настоящият списък за допуснати и недопуснати кандидати, както следва:
І. ДОПУСКА ДО КОНКУРСА СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

 1. Румен ********* Димитров;
 2. Елица ************* Георгиева;
 3. Албена *********** Томова;
 4. Анна ********* Тодорова;
 5. Моника ******* Венкова;
 6. Людмила ********* Горанова.

          Посочените допуснати кандидати следва да се явят на тест на 7 юли  2021г. (сряда) от 10,00 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А.
          Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 7 юли 2021г. (сряда) от 14,00 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1А.
Необходимо е кандидатите да носят защитна маска за лице.
ІІ. НЕ ДОПУСКА  ДО КОНКУРСА СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:
НЯМА.          
Примерна литература за подготовка:

 • Закон за административните нарушения и наказания;
 • Административнопроцесуален кодекс;
 • Закон за опазване на околната среда;
 • Закон за управление на отпадъците;
 • Закон за водите ;
 • Данъчно – осигурителен процесуален кодекс;
 • Закон за държавния служител;
 • Закон за администрацията.

Председател на комисията:  /п/

Информация във връзка с провеждане на конкурса за главен юристконсулт в дирекция АФПД

 

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

„Регионална инспекция по околната среда и водите“
със седалище и адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А
на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД 0312/08.06.2021г. на Директор РИОСВ Плевен обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 1. ДЛЪЖНОСТ – ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ  – 1 бр.

 

 1. Място на работа: РИОСВ гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 1А, Обща администрация/Дирекция Административни, финансови и правни дейности.
 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

3.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията:

 • Образование: завършено висше образование;
 • Образователна степен „Магистър“;
 • Професионално направление – Право;
 • Професионален опит: минимум 3 (три) години трудов/служебен стаж по специалността;
 • Ранг – ІV младши;
 • Придобита юридическа правоспособност.

             3.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Да отговарят на условията по реда на чл. 7, ал.1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.
 1. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Осигуряване на процесуалното представителство пред органите на съдебната власт; оказване на правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на Директора на РИОСВ Плевен; изразяване на становища и разработване на предложения за решаване на правни проблеми, съгласуване на индивидуални административни актове, както и спазването на законността при осъществяване на функциите и прилагането на нормативните документи в областта на екологичното законодателство; оказване на правна помощ за законосъобразното прилагане на нормативните актове и за съответствието на вътрешната нормативна база на РИОСВ Плевен с действащото законодателство. Познаване на националното и Европейско законодателство.

 1. Изисквания по длъжностна характеристика.
 • Висше образование: минимална образователна степен „магистър“;
 • Професионална област: – право;
 • Минимално изискуем професионален опит: 3 /три/ години;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office, MS Word, MS Excel, електронна поща и Internet приложения.
 • Компетентности: Аналитична компетентност, Ориентация към резултати, Дигитална компетентност, Комуникативна компетентност, Работа в екип, Фокус към клиента, Професионална компетентност.
 1. Размер на основната заплата определена за длъжността главен юрисконсулт  е от  730 лв. до 1500 лв.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.                        

7. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността главен юрисконсулт ще се проведе по следния начин:
І-ви етап: по документи; ІІ-етап: решаване на тест; ІІІ–ти етап: интервю.

8.Кандидатите за участие в конкурс представят следните документи:

 • Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (ДВ.бр.97/2019г., изм. и доп. ДВ.бр.29/2021г.);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители;
 • Декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса;
 • Копие от диплома за завършено висше образование;
 • Копие от документ за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • Копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
 • Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
 • Копия на други документи, носещи предимство на кандидата;
 • Подробна автобиография.

9. Подаването на Заявлението и приложенията към него се извършват лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

10. Място на подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А, ет. 2, звено за административно обслужване, тел. за контакти: 064/ 800 711.

 

 • Срок за подаване на документите: от 09.06.2021г. до 21.06.2021г. включително до  17,30 часа.
 1. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемане на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността.

 

 1. Списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1А, ет. 2 и на интернет страницата: http://www.riew-pleven.org/konkursi.html.

 

Обявата е публикувана на 09 юни 2021г. в:

 • Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията;
 • Интернет страницата на РИОСВ Плевен  http://www.riew-pleven.org/konkursi.html.
 • Специализиран сайт за търсене на работа https://www.jobs.bg/ .

 

 

Ф О Р М У Л Я Р

за окончателните резултати и класиране на кандидатите за длъжността
старши експерт – 1/един/ брой
в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ ,
Обща администрация при РИОСВ Плевен

             
На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС), РИОСВ Плевен обявява класирането на кандидатите от първо до трето място за заемане на длъжността „старши експерт“ – 1/един/ брой в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“, Обща администрация при РИОСВ Плевен.
Въз основа на проведения конкурс и съгласно чл. 44, ал.1 от НПКПМДС, комисията по провеждането на конкурса класира от първо до трето място кандидатите с най-висок окончателен резултат, който е получен при провеждането на конкурса, както следва:


по
ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от начина по чл. 33
/тест/

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

1.

Николета Николова

5,00

4

5,00

5

45,00

2.

Юлия Кючукова

5,00

4

4,96

5

44,80

3.

Синела Арабаджиева

5,00

4

4,87

5

44,35


Председател на комисията:       /п/ ...........................

 

Дата: 27.05.2021г.,
гр. Плевен

 

 

С П И С Ъ К
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю
за длъжността старши експерт – 1 брой,
дирекция „Административни, финансови и правни дейности“,
Обща администрация,при РИОСВ Плевен

На основание чл. 37, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и решение на комисията, назначена със заповед № РД 0206/26.03.2021г. на Директора на РИОСВ Плевен, се изготви настоящия списък за допуснати и недопуснати кандидати, както следва:

І. До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю се допускат следните кандидати, получили не по – малко от 13 точки на теста:

 1. Атанас ****** Атанасов – 14 точки/ оценка 4,1;
 2. Ваня ****** Орозова – 15 точки/ оценка 4,2;
 3. Ваньо ******** Иванов – 16 точки/ оценка 4,3;
 4. Вероника ****** Симеонова – 15 точки/ оценка 4,2 ;
 5. Мартин ****** Захариев – 16 точки / оценка 4,3;
 6. Николета ***** Николова – 23 точки / оценка 5,00;
 7. Светла ****** Чолакова – 20 точки/ оценка 4,7;
 8. Синела ****** Арабаджиева – 23 точки/оценка 5,00;
 9. Юлия ******** Кючукова – 23 точки / оценка 5,00;

 

ІІ. До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю не се допускат следните кандидати, получили по – малко от 13 т. на теста:

 1. Елза  ****** Ванчева  - не се е явила на теста;
 2. Галина ****** Кръстева – не се е явила на теста;
 3. Румянка ***** ***** Христова – не се е явила на теста;
 4. Младенка  ****** Матова – не се е явила на теста;
 5. Александра  ***** Владова – не се е явила на теста;

 Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 18 май (вторник) от 14,00 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1А

 Председател на комисията:  /п/
Дата: 18.05.2021г.,
гр. Плевен

Ф О Р М У Л Я Р

за окончателните резултати и класиране на кандидатите за длъжността
старши експерт – 2/два/ броя в направление „ЕО и ОВОС“,
отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контролна и превантивна дейност“ , Специализирана администрация при РИОСВ Плевен

             
На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДС), РИОСВ Плевен обявява класирането на кандидатите от първо до трето място за заемане на длъжността „старши експерт“ – 2/два/ броя в направление „ЕО и ОВОС“, отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контролна и превантивна дейност“, Специализирана администрация при РИОСВ Плевен.
Въз основа на проведения конкурс и съгласно чл. 44, ал.1 от НПКПМДС, комисията по провеждането на конкурса класира от първо до трето място кандидатите с най-висок окончателен резултат, който е получен при провеждането на конкурса, както следва:


по
ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от начина по чл. 33
/тест/

Коефициент

Резултат от интервюто

Коефициент

Окончателен резултат

1.

Радослав Димитров

4,75

4

4,83

5

43,15

2.

Цветан Тодоров

4,75

4

4,71

5

42,55

3.

Елена Здравкова

4,75

4

4,48

5

41,40


Председател на комисията:        /п/


Заповед за възсобновяване на конкурс в направление "ЕО и ОВОС"

Заповед за възобновяване на конкурс в дирекция "АФПД"

 

СЪОБЩЕНИЕ - ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ОБЯВЕНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
В РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ГР. ПЛЕВЕН 

    Във връзка с Решение на Народното събрание за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, обн. ДВ бр. 34, от дата 23.04.2021 г., с което е наложен мораториум върху назначенията в държавна администрация, провеждането на конкурсните процедури, обявени по реда на Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавния служители, се преустановява до избирането на нов Министерски съвет или назначаването на служебно правителство.
Последваща информация относно провеждането на етапите на обявените конкурсни процедури за назначаване на държавни служители в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен, ще бъде публикувана на сайта на Инспекцията, като участниците в процедурите ще бъдат уведомени и на посочената от тях електронна поща.

 

С П И С Ъ К
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю
за длъжността старши експерт – 2 броя,
дирекция „Контролна и превантивна дейност“,
отдел „Превантивна дейност“, направление „ЕО и ОВОС“
Специализирана администрация
при РИОСВ Плевен

На основание чл. 37, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и решение на комисията, назначена със заповед № РД 0204/25.03.2021г. на Директора на РИОСВ Плевен, се изготви настоящия списък за допуснати и недопуснати кандидати, както следва:

І. До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю се допускат следните кандидати, получили не по – малко от 11 точки на теста:

 1. Радослав ******** Димитров;
 2. Полина ******** Христова;
 3. Елена ******* Здравкова;
 4. Цветан ****** Тодоров;
 5. Ваня ****** Пандова;
 6. Радослава ***** Панева;
 7. Ася ****** Маринова

 

ІІ. До участие в следващия етап от конкурсната процедура – интервю не се допускат следните кандидати, получили по – малко от 11 т. на теста:

 1. Галина ****** Димитрова;
 2. Цветанка  ****** Кръстева  - не се е явила на теста.

 

 • Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 22 април (четвъртък) от 14,00 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1А

 Председател на комисията:  /п/
Дата: 22.04.2021г.

С П И С Ъ К
на допуснати и недопуснати кандидати до конкурса за
длъжността старши експерт – 1 брой,
дирекция „Административни, финансови и правни дейности“,
Обща администрация при РИОСВ Плевен.

      На основание чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 1 и ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и решение на комисията, назначена със заповед № РД 0206/26.03.2021г. на Директора на РИОСВ Плевен, се изготви настоящият списък за допуснати и недопуснати кандидати, както следва:

І. ДОПУСКА ДО КОНКУРСА СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

1. Елза ************* Ванчева 
2. Галина ********** Кръстева
3. Николета ********** Николова
4. Атанас ************ Атанасов
5. Светла ************ Чолакова
6. Румянка ****** ****** – Христова
7. Ваньо ************ Иванов
8. Мартин *********** Захариев
9. Младенка *********** Матова
10. Юлия ************ Кючукова
11. Александра ************ Владова
12. Синела *********** Арабаджиева
13. Вероника ************* Симеонова
14. Ваня ************** Орозова

Посочените допуснати кандидати следва да се явят на тест на 28 април  2021г. (сряда) от 10,00 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А.

Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 28 април 2021г. (сряда) от 14,00 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1А.

Необходимо е кандидатите да носят защитна маска за лице.

ІІ. НЕ ДОПУСКА  ДО КОНКУРСА СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

 1. Н. В. Цветкова – заявление с вх. № 2259/01.04.2021г. Основание за недопускане: чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл. (Представените документи не удостоверяват наличието на 5 години стаж в областта на счетоводството при друго висше икономическо образование, различно от счетоводство. Лицето е с образователно – квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Икономика на туризма“).


Примерна литература за подготовка:

 • Закона за счетоводството, Закон за публичните финанси, ДДС№ 20/14.12.2004г., относно прилагането на НСС на бюджетните организации, включително всички промени; ДДС № 05/30.09.2016г., относно начисляване на амортизации на нефинансовите дълготрайни активи от бюджетните организации, ДДС№04/01.04.2010г. и ДДС№14/30.12.2013г. относно изготвяне и представяне на информация от бюджетните организации за поети ангажименти и възникнали (начислени задължения), Указания на Министерство на финансите, Сметкоплан на бюджетните организация, Единна бюджетна класификация, Закон за държавния служител и свързаните с него нормативни актове, Наредба за служебното положение на държавните служители, Кодекс на труда, Кодекс за социалното осигуряване, Закон за здравето и други нормативни актове, свързани с финансовата дейност и дейността на РИОСВ Плевен.

 Председател на комисията:  /п/
Дата: 19.04.2021г., гр. Плевен

И Н Ф О Р М А Ц  И Я
във връзка с провеждането на конкурса за
старши експерт  - 1 /един/ брой
дирекция „Административни, финансови и правни дейности“,
Обща администрация при РИОСВ Плевен
На основание чл. 34, ал. 5 и ал. 7 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) конкурсната комисия информира допуснатите кандидати до конкурса за следното:

Начини на провеждане на конкурса – решаване на тест и провеждане на интервю.

І. Система за определяне на резултатите:

 1. Решаване на тест. 

      Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, конкурсната комисия взе решение за Системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, както следва:

 • Тестът се разработва в три различни варианта със затворени въпроси с един верен и пълен отговор.
 • Всички варианти включват въпроси  от нормативната база, свързана с дейността на РИОСВ Плевен и с професионалната област на конкретната длъжност.
 • След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на теста и го обявява на всички кандидати.
 • Чрез теста се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност.
 • Всеки отделен тест съдържа  24 въпроса.
 • На всеки въпрос са дадени по три варианта на отговор, от които само единият е верен и пълен.
 • Всеки верен отговор носи по 1 точка;
 • Максималният брой точки е 24;
 • За успешно издържал теста се счита този кандидат, който има най-малко 13 точки и същият се допуска до интервю.
 • Кандидатът, покрил или надхвърлил тази граница се допуска до провеждането на интервюто.
 • Времето за решаване на теста е 60 минути.
 • Отговорите на въпросите на теста на всеки кандидат се проверява от членовете на комисията.
 • Резултатът от теста се умножава с коефициент „4“.
 1. Провеждане на интервю.

    Интервюто ще се проведе като се използват въпроси, свързани с основните компетентности на длъжността, а именно:

 • Аналитична компетентност;
 • Ориентация към резултати;
 • Работа в екип;
 • Комуникативна компетентност;
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 • Професионална компетентност;
 • Дигитална компетентност.

       Членовете на комисията преценяват качествата на кандидатите въз основа на техните отговори по 5-степенна скала, като най-ниският резултат е „1“, а най високият „5“ и попълват формуляр съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. – за експертни длъжности. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на комисията.
Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто е най – малко „4“ /средна стойност на оценките на всички членове на комисията/. Полученият резултат се умножава с коефициент „5“ .

       Окончателният резултат на всеки кандидат ще се формира от оценката на теста, умножена с коефициент „4“, и оценката от интервюто, умножена с коефициент „5“.

Примерна литература за подготовка:

 • Закона за счетоводството, Закон за публичните финанси, ДДС№20/14.12.2004г., относно прилагането на НСС на бюджетните организации, включително всички промени; ДДС № 05/30.09.2016г., относно начисляване на амортизации на нефинансовите дълготрайни активи от бюджетните организации, ДДС№04/01.04.2010г. и ДДС№14/30.12.2013г. относно изготвяне и представяне на информация от бюджетните организации за поети ангажименти и възникнали (начислени задължения), Указания на Министерство на финансите, Сметкоплан на бюджетните организация, Единна бюджетна класификация, Закон за държавния служител и свързаните с него нормативни актове, Наредба за служебното положение на държавните служители, Кодекс на труда, Кодекс за социалното осигуряване, Закон за здравето и други нормативни актове, свързани с финансовата дейност и дейността на РИОСВ Плевен.


Председател на комисията:  /п/
Дата на публикуване: 19 април 2021г., гр. Плевен

 

С П И С Ъ К
на допуснати и недопуснати кандидати до конкурса за
длъжността старши експерт – 2 броя
дирекция „Контролна и превантивна дейност“, отдел „Превантивна дейност“, направление „ЕО и ОВОС“, Специализирана администрация
при РИОСВ Плевен
На основание чл. 20, ал. 5, чл. 21, ал. 1 и чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) и решение на комисията, назначена със заповед № РД 0204/25.03.2021г. на Директора на РИОСВ Плевен, се изготви настоящият списък за допуснати и недопуснати кандидати, както следва:


І. ДОПУСКА ДО КОНКУРСА СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

 1. Радослав ****** Димитров;
 2. Радослава ****** Панева;
 3. Ася *****  Маринова;
 4. Полина ****** Христова;
 5. Галина ******* Димитрова;
 6. Ваня ***** Пандова;
 7. Елена ******* Здравкова;
 8. Цветан ******* Тодоров;
 9. Цветанка ****** Кръстева.

Посочените допуснати кандидати следва да се явят на тест на 22 април  2021г. (четвъртък) от 10,00 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А.

Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 22 април 2021г. (четвъртък) от 14,00 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1А.

Необходимо е кандидатите да носят защитна маска за лице.

ІІ. НЕ ДОПУСКА ДО КОНКУРСА СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

 1. Ивайло ******** Атанасов – основание за недопускане  - Чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл. (Образователната квалификация на завършеното висше образование не отговаря на изискуемите специалности в обявата).
 2. Зинко ****** Метев - основание за недопускане  - Чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл. (Образователната квалификация на завършеното висше образование не отговаря на изискуемите специалности в обявата).
 3. Мария ****** Харалампиева - основание за недопускане  - Чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл. (Образователната квалификация на завършеното висше образование не отговаря на изискуемите специалности в обявата).

 
Примерна литература за подготовка:
Закон за опазване на околната среда.
Закона за управление на отпадъците.
Закон за държавния служител.
Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите.

 Председател на комисията:  /п/
/инж. Р. Илиев/
Дата: 15.04.2021г.,
гр. Плевен

И Н Ф О Р М А Ц  И Я
във връзка с провеждането на конкурса за
старши експерт  - 2 /два/ броя в направление „ЕО и ОВОС“,
 отдел „Превантивна дейност“,
дирекция „Контролна и превантивна дейност“, Специализирана администрация
при РИОСВ Плевен
На основание чл. 34, ал. 5 и ал. 7 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) конкурсната комисия информира допуснатите кандидати до конкурса за следното:

Начини на провеждане на конкурса – решаване на тест и провеждане на интервю.

І. Система за определяне на резултатите:

 1. Решаване на тест.

       Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, конкурсната комисия взе решение за Системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, както следва:

 • Тестът се разработва в три различни варианта със затворени въпроси с един верен и пълен отговор.
 • Всички варианти включват въпроси  от нормативната база, свързана с дейността на РИОСВ Плевен и с професионалната област на конкретната длъжност.
 • След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на теста и го обявява на всички кандидати.
 • Чрез теста се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност.
 • Всеки отделен тест съдържа  20 въпроса.
 • На всеки въпрос са дадени по три варианта на отговор, от които само единият е верен и пълен.
 • Всеки верен отговор носи по 1 точка;
 • Максималният брой точки е 20;
 • За успешно издържал теста се счита този кандидат, който има най-малко 11 точки и същият се допуска до интервю.
 • Кандидатът, покрил или надхвърлил тази граница се допуска до провеждането на интервюто.
 • Времето за решаване на теста е 60 минути.
 • Отговорите на въпросите на теста на всеки кандидат се проверява от членовете на комисията.
 • Резултатът от теста се умножава с коефициент „4“.
 1. Провеждане на интервю.

    Интервюто ще се проведе като се използват въпроси, свързани с основните компетентности на длъжността, а именно:

 • Аналитична компетентност;
 • Ориентация към резултати;
 • Работа в екип;
 • Комуникативна компетентност;
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 • Професионална компетентност;
 • Дигитална компетентност.

       Членовете на комисията преценяват качествата на кандидатите въз основа на техните отговори по 5-степенна скала, като най-ниският резултат е „1“, а най високият „5“ и попълват формуляр съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. – за експертни длъжности. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на комисията.
Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто е най – малко „4“ /средна стойност на оценките на всички членове на комисията/. Полученият резултат се умножава с коефициент „5“ .

       Окончателният резултат на всеки кандидат ще се формира от оценката на теста, умножена с коефициент „4“, и оценката от интервюто, умножена с коефициент „5“.

  
Примерна литература за подготовка:
Закон за опазване на околната среда.
Закон за държавния служител.
Закон за управление на отпадъците.
Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите.

Председател на комисията:  /п/
/инж. Р. Илиев/

Дата на публикуване: 15 април 2021г.,
гр. Плевен

 

Регионална инспекция по околната среда и водите -  гр. Плевен

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

„Регионална инспекция по околната среда и водите“
със седалище и адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А
на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД 0205/26.03.2021г. на Директор РИОСВ Плевен обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 1. ДЛЪЖНОСТ - СТАРШИ ЕКСПЕРТ  – 1 бр.

 

 1. Място на работа: РИОСВ гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 1А, Обща администрация/Дирекция Административни, финансови и правни дейности.
 2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

3.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията:

 • Степен на образование: завършено висше образование, с придобита образователна степен „Бакалавър“.
 • Професионален опит: минимум една година;
 • Ранг – V младши.
 • Предпочитана специалност за конкурсната длъжност старши експерт в РИОСВ Плевен – счетоводство, или друго висше икономическо образование с 5 /пет/ години стаж в областта на счетоводството.

3.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Да отговарят на условията по реда на чл. 7, ал.1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

3.3  Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността:

 • Да познава: Закона за счетоводството, Закон за публичните финанси, ДДС№20/14.12.2004г., относно прилагането на НСС на бюджетните организации, включително всички промени; ДДС № 05/30.09.2016г., относно начисляване на амортизации на нефинансовите дълготрайни активи от бюджетните организации, ДДС№04/01.04.2010г. и ДДС№14/30.12.2013г. относно изготвяне и представяне на информация от бюджетните организации за поети ангажименти и възникнали (начислени задължения), Указания на Министерство на финансите, Сметкоплан на бюджетните организация, Единна бюджетна класификация, Закон за държавния служител и свързаните с него нормативни актове, Наредба за служебното положение на държавните служители, Кодекс на труда, Кодекс за социалното осигуряване, Закон за здравето и други нормативни актове, свързани с финансовата дейност и дейността на РИОСВ Плевен.

 

 1. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
 • Изготвя платежни документи за плащания в брой и по банков път.
 • Окомплектова, проверява и осчетоводява законосъобразно съставените първични документи в съответствие със Закона за счетоводството и счетоводната политика /в системата на МОСВ се ползва ПП АС 2012 от икономически софтуер „Алгос“/.
 • Изготвя своевременно счетоводни статии, мемориални ордери, регистри, хонорар сметки и други документи съгласно Закона за счетоводство, Сметкоплана на бюджетната организация, вътрешни процедури и други нормативни актове.
 • Осъществява контрол върху верността на получената и изготвена информация.
 • Следи за своевременното финансово изпълнение на договори и други документи, с които са поети задължения.
 • Следи за своевременното извършване на разходи в рамките на отпуснатия лимит в СЕБРА.
 • Изготвя в нормативно определените срокове справки, форми за месечни и тримесечните отчети за касово изпълнение на бюджета, и на сметките от чужди средства, годишните отчети, месечните и тримесечните оборотни ведомости и баланс, декларации и друга информация, съгласно нормативните актове.
 • Изготвя рекапитулации за възнагражденията и други документи за доходите на служителите /РИОСВ Плевен ползва софтуер „Омекс“ за работна заплата/.
 • Извършва проверки за правилното и законосъобразно изчисляване на възнагражденията, начисляване и удържане на данъци по сметки, параграфи и подпараграфи.
 • Изготвя статистически отчети за заети лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд тримесечно и годишно.
 • Участва в комисии за инвентаризация на активите и пасивите.
 • Участва в процесите по изготвяне на бюджетни прогнози, месечно разпределение на бюджет, заявки за месечен лимит и очаквано изпълнение на бюджета.
 • В рамките на своята компетентност изпълнява и други задачи възложени му от прекия ръководител и/или висшестоящ ръководител.
 • При изпълнение на служебните си задължения спазва принципите и правилата за защита на лицата във връзка с обработване и свободно движение на личните им данни в съответствие с правото на ЕС и вътрешното законодателство на страната.
 • Служителят е длъжен да докладва за административни пропуски и нарушения, които създават предпоставка за корупция, измами и нередности, както и конфликт на интереси.
 • При необходимост изпълнява служебните си задължения и след изтичане на редовното работно време.
 1. Изисквания по длъжностна характеристика.
 • Висше образование: минимална образователна степен „бакалавър“
 • Професионална област: – счетоводство, или друго висше икономическо образование с 5 /пет/ години стаж в областта на счетоводството.
 • Минимално изискуем професионален опит: 1 /една/ година.
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office, MS Word, MS Excel, електронна поща и Internet приложения;
 • Компетентности: Аналитична компетентност, Ориентация към резултати, Дигитална компетентност, Комуникативна компетентност, Работа в екип, Фокус към клиента, Професионална компетентност.

 

 1. Размер на основната заплата определена за длъжността старши експерт  е от  650 лв. до 1700 лв.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.                        

7. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността старши експерт ще се проведе по следния начин:
І-ви етап: по документи; ІІ-етап: решаване на тест; ІІІ–ти етап: интервю.

 

 

8. Кандидатите за участие в конкурс представят следните документи:

 • Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (ДВ.бр.97/2019г., изм. и доп. ДВ.бр.9/2020г.);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители;
 • Декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса;
 • Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност.;
 • Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
 • Копия на други документи, носещи предимство на кандидата;
 • Автобиография.

Подаването на Заявлението и приложенията към него се извършват лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

9. Място на подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А, ет. 2, звено за административно обслужване, тел. за контакти: 064/ 800 711.

 

10. Срок за подаване на документите: от 29.03.2021г. до 12.04.2021г. включително до  17,30 часа.

11. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемане на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността.

 

12. Списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1А, ет. 2 и на интернет страницата: http://www.riew-pleven.org/konkursi.html.

 

Обявлението е публикувано в сайт за търсене на работа https://www.jobs.bg/ и https://www.zaplata.bg/ на 29 март 2021г. и на сайта на РИОСВ Плевен на същата дата 29 март 2021г.

 

Регионална инспекция по околната среда и водите -  гр. Плевен

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

„Регионална инспекция по околната среда и водите“
със седалище и адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А
на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД 0203/25.03.2021г. на Директор РИОСВ Плевен обявява конкурс за назначаване на държавни служители при следните условия:

 1. ДЛЪЖНОСТИ - СТАРШИ ЕКСПЕРТ  – 2 бр.

 

 1. Място на работа: РИОСВ гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 1А, Специализирана администрация, дирекция „Контролна и превантивна дейност”, отдел „Превантивна дейност“, водите“, направление „Екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)“.
 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

3.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията:

 • Степен на образование: завършено висше образование, с придобита образователна степен „Бакалавър“.
 • Професионален опит: минимум една година;
 • Ранг – V младши.
 • Предпочитана специалност за конкурсните длъжности старши експерти в РИОСВ Плевен – Обща или инженерна химия, Индустриални технологии, Машиностроителни технологии, Екология и опазване на околната среда.

                                                                                                                                           
3.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

 • Да отговарят на условията по реда на чл. 7, ал.1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

3.3.     Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността:

 • Да познава: Закона за държавния служител, Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и други подзаконови нормативни документи, свързани с прилагането на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците.
 1. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
 • Осъществяване на превантивен контрол по спазване на изискванията за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците чрез:
 • Изготвяне на разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци, извършване на регистрация и издаване на регистрационни документи за дейности с отпадъци, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
 • Изготвяне на становища или административни актове за съгласуване на проекти (в т.ч. допълване и/или корекции в съответствие с нормативните изисквания) за закриване и рекултивация на съществуващите депа за отпадъци;
 • Утвърждаване на работни листове за класификация на образувани отпадъци;
 • Поддържане на регистри и бази данни, свързани с дейността и изисквани от действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.
 • При осъществяване на превантивния контрол се извършва проверка на място, което се удостоверява с протокол от проверка.
 • Участие в най – ранен етап в процедурите по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Комплексни разрешителни (КР) по глави шеста и седма от ЗООС, чрез изготвяне на становища по отношение на изискванията за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците, в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
 1. Изисквания по длъжностна характеристика.
 • Висше образование: минимална образователна степен „бакалавър“
 • Професионална област: Обща или инженерна химия, Индустриални технологии, Машиностроителни технологии, Екология и опазване на околната среда.
 • Минимално изискуем професионален опит: 1 /една/ година.
 • Отлична компютърна грамотност – работа с MS Office, електронна поща, Internet приложения;
 • Компетентности: Аналитична компетентност, Ориентация към резултати, Дигитална компетентност, Комуникативна компетентност, Работа в екип, Фокус към клиента, Професионална компетентност. 
 1. Размер на основната заплата определена за длъжностите старши експерт  е от  650 лв. до 1700 лв.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.                        

      7. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността старши експерт ще се проведе по следния начин:
І-ви етап: по документи; ІІ-етап: решаване на тест; ІІІ–ти етап: интервю.

      8. Кандидатите за участие в конкурс представят следните документи:

 • Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (ДВ.бр.97/2019г., изм. и доп. ДВ.бр.9/2020г.);
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители;
 • Декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса;
 • Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност.;
 • Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
 • Копия на други документи, носещи предимство на кандидата;
 • Автобиография.

Подаването на Заявлението и приложенията към него се извършват лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

      9. Място на подаване на документите: Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А, ет. 2, звено за административно обслужване, тел. за контакти: 064/ 800 711.

      10. Срок за подаване на документите: от 26.03.2021г. до 08.04.2021г. включително до  17,30 часа.

      11. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемане на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. 

      12. Списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1А, ет. 2 и на интернет страницата: http://riew-pleven.eu/konkursi.html 

Обявлението е публикувано в сайт за търсене на работа https://www.jobs.bg/ и https://www.zaplata.bg/ на 26 март 2021г. и на сайта на РИОСВ Плевен на същата дата 26 март 2021г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия