За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Защита на личните данни

 

Политика за защита на личните данни

 

Регистър на дейностите относно обработване на лични данни

 

 

Важно!!!

 

Документи, удостоверяващи право на собственост (нотариален акт, договор за наем, удостоверение за наследници, договор за аренда, заповед за допускане/разрешаване изработването на ПУП и другиудостоверяващи права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение или план/програма) следва да съдържат като лични данни единствено трите имена на възложителя. Всички останали лични данни, включително личните данни на трети лица, следва да бъдат заличени от възложителя преди да бъдат заведени в РИОСВ – Плевен.

 

В пълномощното се заличават личните данни на упълномощителя и пълномощника с изключение на три имена и ЕГН.

 

 

Същото важи и за информацията на електронен носител!!!

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия