За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Видове административни услуги:

309 Оценяване на доклади за резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания

339 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

514 Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

524 Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания

526 Издаване на решение за освобождаване от задължението за спазване на допустими норми за неорганизирани емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации и определяне на нови норми за неорганизирани емисии на летливи органични съединения

556 Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите

719 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци

723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци

724 Утвърждаване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки

927 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

1146 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка

1382 Издаване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения

1389 Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми

1390 Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

1411 Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни намерения

1609 Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

1615 Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

1616 Издаване на решение за освобождаване от задължението за спазване на допустими норми за емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации и определяне на норми за общи емисии на летливи органични съединения

1617 Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители

1845 Съгласуване на дейности в защитени територии, извън национални паркове, резервати и поддържани резервати

2195 Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

2244 Издаване на Регистрационни карти

2245 Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на атмосферни емисии

2316 Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците

2468 Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми

2522 Издаване на решение за потвърждаване/отказ от потвърждаване на пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал

2523 Издаване на удостоверение за регистрация на инсталации, извършващи дейности с употребата на разтворители

2527 Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2528 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

2752 Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2754 Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък

2797 Регистрация на диви животни

3005 Издаване на удостоверение за регистрация на средни горивни инсталации

3042 Прекратяване на действието на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

3208 Издаване на заповед за заличаване на инсталацията от регистъра за инсталациите, извършващи дейности с употребата на разтворители и обезсилване на издаденото удостоверение за регистрация

3209 Вписване в регистъра на промяна и издаване на удостоверение за актуално състояние на средни горивни инсталации

3212 Регистрация на промяна в обстоятелствата за инсталациите, извършващи дейности с употребата на разтворители и издаване на удостоверение за съответната промяна

3213 Издаване на разрешение за употреба на бои, лакове и авторепаратурните продукти за целите на възстановяването и поддръжката на обекти, определени като културни ценности

 

Доклад за оценка удовлетвореността на потребителите на административни услуги в РИОСВ Плевен 2023 г.

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*