За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Център за административно обслужване

 

Електронни услуги, предоставяни от РИОСВ-Плевен:

 

Електронни услуги, реализирани чрез Националната информационна система за отпадъци:

719. Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци.

723. Утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци.

927. Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци.

1609. Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци.

2528. Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци.

2752. Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци.

2754. Прекратяване действиетоо на утвърден работен лист за определен код отпадък.

3042. Прекратяване на действието на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци.

 

Електронни услуги, реализирани чрез сайта на Държавна Агенция "Електронно управление" /egov.bg/

2.Предоставяне на достъп до обществена информация

309. Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания

339. Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

514. Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

524. Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания

526. Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии

556. Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите

719. Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци

723. Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци

724. Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух

927. Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

1146 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка

1382. Издаване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения

1389. Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми

1390. Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

1411. Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни намерения

1609. Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

1615. Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

1616. Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии

1617. Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители

1845. Съгласуване на дейности в защитени територии, извън национални паркове, резервати и поддържани резервати

2133. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж /УП-3/

2134. Издаване на удостоверение за осигурителен доход /УП-2/

2195. Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

2244. Издаване на Регистрационни карти

2245. Съгласуване обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания

2316. Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците

2468. Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми

2522. Издаване на становище за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал

2523. Регистрация на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители

2527. Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2528. Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

2752. Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2754. Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък

2797. Регистрация на диви животни

3005. Издаване на удостоверение за регистрация на средни горивни инсталации

3042. Прекратяване на действието на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

 

Адрес за получаване на електронно подписани документи и заявяване на електронни услуги:

office@riew-pleven.eu

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Плевен призовава гражданите и бизнеса да се възползват от възможностите за водене на електронна кореспонденция чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). Чрез ССЕВ могат да се заявяват административни услуги, да се подават сигнали и жалби.
Услугата e достъпна за потребители в Системата за сигурно електронно връчване - www.edelivery.egov.bg, администрирана от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Тя поддържа услугата „електронна препоръчана поща“, предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис  или ПИК на НОИ. На практика услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.
Електронното връчване е система, която позволява изпращане, получаване и съхраняване на електронни документи за и от публични институции, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа или съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на ДАЕУ.

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*