За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Атмосферен въздух

1. Качество на атмосферния въздух:

НОВО: Актуални изменения и допълнения, влезли в сила от 14.06.2016 г. в Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и транспорт на бензин. (Наредба № 16 ).

Важно за оператори на хладилно оборудване и за техническото обслужване на същото

Бюлетини:

Ежедневен бюлетин за състоянието на атмосферния въздух в страната

Последни случаи на превишение на алармените прагове за NO2, SO2 и O3

Месечни справки за нивата на фини прахови частици ФПЧ10 в атмосферния въздух

Други:

Основни изисквания по контрола на промишлени обекти, компонент "въздух" и фактор "шум"

Бюлетин за състоянието на радиационната обстановка в страната

Общински програми за подобряване качеството на атмосферния въздух

 

2. Емисионен контрол.

Формуляри :

Образец на доклад за резултатите от извършени СПИ, съгласно чл. 39, от Наредба № 6

 

3. Емисии на Летливи органични съединения (ЛОС от разтворители)

Регистър по чл. 30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, на инсталациите, извършващи дейности по Приложение №1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

 

Полезни връзки:

Информационна система за инсталациите, източници на емисии на ЛОС

Формуляри :
Примерен образец за информация за вложени органични разтворители

Секторни ръководства за прилагане изискванията на наредба №7/2003г. към инсталациите от съответните категории дейности             изтегли /rar/

4. Контрол и управление на озоноразрушаващи вещества

От 7 януари 2011 г. влезе в сила Наредба за установяване на мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ео) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове

Формуляри :

Декларация при износ на вещества, които нарушават озоновия слой

Разрешение за износ на вещества, които нарушават озоновия слой

Декларация при внос на вещества, които нарушават озоновия слой

Разрешение за внос на вещества, които нарушават озоновия слой

Други:

Политика за намаляване на емисиите от озоноразрушаващи вещества

Методика PLUME

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия