За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

Телефони за сигнали за екологично замърсяване: (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно)

предприети действия

Натура 2000

Изготвени проекти на заповеди за одобряване на специфични и подробни цели на опазване за защитени зони за опазване на дивите птици BG0002083 „Свищовско-Беленска низина“ и BG0002091 „Остров Лакът“

Решения, свързани с Наредбата за оценка на съвместимостта, издадени от РИОСВ-Плевен

Писма, съгласно чл.2 ал.2 от Наредбата за оценка на съвместимостта

Писма до възложителя по чл. 36 ал. 5 от Наредбата за ОС

Писма до възложителя по чл. 39 ал. 5 от Наредбата за ОС

Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС инвестиционни предложения (ИП) и планове, проекти и програми (ППП) на територията на РИОСВ - Плевен

Консултации с обществеността, свързани с Наредбата за оценка на съвместимостта

Защитени зони за птиците

Защитени зони за местообитанията

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА Защитени зони за опазване на  природни местообитания и на дивата флора и фауна ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Заповеди за обявяване на защитени зони за птици
Заповеди за обявяване на защитени зони за местообитания

Регистър на защитените зони, обявени със Заповед на Министъра на околната среда и водите

Регистър на защитени зони в България

Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове природни местообитания от Приложение № 1 на Закона за биологичното разнообразие

 

 

 

 

 
Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия