За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

За РИОСВ - Плевен:

 

Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен е административна структура към Министъра на околната среда и водите,  имаща за цел да осигури провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище.

Функциите, компетентността, задачите и задълженията на Регионална инспекция – Плевен са регламентирани в Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околна среда и водите.

Структура на организацията:

Структура на РИОСВ - Плевен


В рамките на действащата в страната нормативна уредба по опазване на околната среда, РИОСВ – Плевен има компетенции по отношение на:

1. опазване на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане;
2. произнасяне по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда;
3. предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване;
4. екологосъобразно управление на отпадъците;
5. управление на опасни химични вещества и препарати и на генетично модифицирани организми;
6. опазване на елементите на Националната екологична мрежа и биологичното разнообразие, както и устойчивото използване на биологичните ресурси;
7. опазване и подобряване на акустична среда, намаляване или елиминиране на въздействията от природна и техногенна радиоактивност, електромагнитни полета и други физични фактори;
8. изготвяне и предоставяне на информация за състоянието на околната среда съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в това число за включването на базата данни за състоянието на околната среда и по годишните доклади за състоянието на околната среда на територията на РИОСВ;
9. изготвяне и предоставяне на министъра на околната среда и водите и на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) информация за включването й в публичните регистри по чл. 129 и 130 от ЗООС;
10. организация на процеса на участие на обществеността при вземане на решения в областта на околната среда;
11. контрол по изпълнението на мерките по програмите за управление на дейностите по отпадъците;
12. съгласуване на общинските програми за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух, както и общинските оперативни планове за действие съгласно изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ).


При провеждане на своята дейност РИОСВ – Плевен има регулиращи, информационни и контролни функции.

При осъществяване на функциите си РИОСВ – Плевен изпълнява задачи произтичащи от законовите и подзаконовите нормативни актове, включително:
Регулиращи функции и задължения: включватразработване или участие в разработването на документи в областта на опазването на околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси и провеждане на регионално равнище на дейности, свързани с политиката на държавата в тази област. При осъществяване на тези функции РИОСВ изпълнява произтичащите от законовите и подзаконовите нормативни актове задачи, включително и: участие с един или няколко представители във комисиите за рекултивация на нарушени терени; общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и Националния експертен съвет по устройство на територията за приемане на проекти и технически решения за водоснабдителните и канализационните системи, вкл. и селищни пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, както и за разглеждане и приемане на устройствени планове, проекти и решения; техническите съвети при регионалните управления на горите за приемане на решения относно лесоустройствени проекти, планове и програми; програмните съвети за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, създадени с цел разработване на програмите за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух по чл. 27 ЗЧАВ; междуправителствените и междуведомствените комисии по екологични проблеми на прилежащата територия; комисии за определяне състоянието на популациите или находищата на уязвими животински или растителни видове във връзка с опазването и устойчивото им ползване;  областни комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; комисии за промяна предназначението на земеделските земи; обществени обсъждания на проекти на планове за управление на национални и природни паркове, публично обсъждане на изпълнението на планове за управление; комисии за установяване на щети, нанесени от защитени видове; областни комисии по Закона за обществените поръчки, за случаи по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ). Регулиращите функции и задължения включват и произнасяне, утвърждаване или съгласуване в съответствие с нормативните изисквания на: общинските програми за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух, както и общинските оперативни планове за действие съгласно изискванията на ЗЧАВ; програмите за управление на дейностите по отпадъците; по обстоятелствата, свързани с преценка на искането за заустване на отпадъчни води и по емисионните нива по реда на чл. 13 от Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване; разработване на: планове за действие при екологични инциденти; режими на ползване на биологични ресурси.

Информационни функции и задължения: Предоставяне на информация на обществеността в областта на околната среда, в това число, чрез средствата за масово осведомяване, повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда и поддържане на регистри и база данни, в това число изпълнението на следните задачи: предоставяне на достъп до информация за околната среда на обществеността, предприемане на действия за информиране на заинтересованите ведомства и организации и средствата за масово осведомяване при регистрирано превишаване на алармените прагове за нивата на серен диоксид, азотен диоксид и озон; текущо предоставяне на информация, свързана с дейността на инспекцията, на средствата за масово осведомяване; поддържане на регистър на подадените заявления за достъп до информация, както и на обектите от Националната екологична мрежа; актуализиране на данните в регистъра по чл. 102 ЗООС за процедурите от компетенциите на съответната РИОСВ; поддържане на електронна база данни за извършения от РИОСВ контрол по изпълнение на условията в разрешителните за заустване; осигуряване на достъп чрез интернет страницата на съответната РИОСВ за определени процедури по глава шеста от ЗООС за инвестиционни предложения, издадените решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО, решения по ОВОС и становища по ЕО, както и по ОС;  поддържане и осигуряване на ефективното функциониране на информационните центрове за обществеността; създаване и поддържане на интернет страницата на РИОСВ; издаване на информационни материали, свързани с дейността на РИОСВ, включително годишните доклади за състоянието на околната среда; изготвяне и предоставяне на министъра на околната среда и водите на информация за включването й в публичния регистър по ЗОПОЕЩ; предоставяне информация на заинтересовани организации относно приложимите правни изисквания, свързани с околната среда, във връзка с регистрации по EMAS. Организира кампании за повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда и тяхното провеждане на регионално ниво и включва обществеността в процеса на вземане на решения, свързани с опазване на околната среда.

Контролни функции и задължения: Осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат. Контролът се провежда по отношение на: съответствие с нормативните изисквания на качествата на компонентите и факторите на околната среда и регистрираните в тях изменения, действия или бездействия на органи или лица, които могат да доведат или довеждат до замърсяване или увреждане на околната среда, изпълнението на условията в решения по ОВОС, комплексни разрешителни, разрешения за дейности с отпадъци, както и на условия и изисквания на издадените по реда на Закона за водите разрешителни за заустване на отпадъчни води, изпълнението на мерките, посочени в становищата по екологични оценки на планове и програми, управлението на опасни химични вещества и препарати, в т. ч. и на разрешителните по чл. 104 от ЗООС,  разработване, участие в разработването, съгласуване и/или изпълнение на стратегии и програми в областта на опазване на околната среда.
При изпълнение на правомощията си по осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол длъжностните лица на РИОСВ: извършват проверки, съставят предупредителни и констативни протоколи, дават предписания със срокове и отговорници, контролират тяхното изпълнение, изискват и имат право да получават справки, документи и писмени обяснения от представителите на проверяваните обекти съгласно действащото законодателство; съставят актове за установяване на административни нарушения съобразно предоставената им компетентност; имат право на свободен достъп до всички обекти на територията на съответната РИОСВ за извършване на проверка, когато дейностите в тях са настоящи или потенциални източници на замърсяване или увреждане на околната среда; имат право да изискват и да получат съдействие от държавните и общинските органи, организации, юридически и физически лица; участват и съдействат при създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на околната среда в рамките на правомощията си; налагат принудителни административни мерки съобразно предоставените им компетенции и съгласно нормативните актове, касаещи дейността на РИОСВ. При осъществяване на правомощията си длъжностните лица от РИОСВ се легитимират със служебни карти, издадени от министъра на околната среда и водите.

В ежедневната си работи експертите от РИОСВ – Плевен прилагат законодателството в областта на околната среда и действащите подзаконови нормативни актове към тях.

  • Закон за опазване на околната среда
  • Закон за биологичното разнообразие
  • Закон за водите
  • Закон за генетично модифицираните организми
  • Закон за защита от шума в околната среда
  • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
  • Закон за защитените територии
  • Закон за лечебните растения
  • Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
  • Закон за почвите
  • Закон за управление на отпадъците
  • Закон за чистотата на атмосферния въздух
  • Закон за достъп до обществена информация
  • Закон за държавния служител

  Телефони за информация, консултации и помощ относно предоставяните от РИОСВ Плевен услуги: 064/800711 и 064/806951

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия