Уважаеми потребители на административни услуги, за правилното  Ви идентифициране е  необходимо   Платежното нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета  да бъде попълнено точно и коректно.

ПМС № 136/13.05.2011 г., обнародвано в ДВ бр.39/20.05.2011 г. с всички изменения и допълнения.-  регламентира Тарифата за таксите, които се  събират в системата на Министерството на околната среда и водите.

 Съгласно ПМС 136 - Таксите по тарифата се събират при предявяване на искането за предоставяне на услугата и при прекратяване на започнала процедура внесената такса не се възстановява.

Платежния документ е необходимо да прилагате към документите за извършване на административната услуга, който предоставяте  на служителите от “Обслужване на едно гише” при РИОСВ Плевен.

За Ваше улеснение даваме следните  допълнителни указани при попълването на  преводното нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета:

 

В полза на: РИОСВ Плевен

IBAN  - BG22UBBS80023106158306

BIC  - UBBSBGSF

При банка - ОББ АД Плевен

Вид плащане  - не е необходим код

 

В графа “Основание за плащане”- на платежните документи е необходимо да попълните много точно законовото основание за внесената такса, като изписване на член, алинея, точка, буква, съгласно ПМС №136/2011г. за съответното плащане.

В графа “Още пояснения” - моля конкретизирайте за кой обект, за коя фирма-БУЛСТАТ  или кой имот, и/или за кое инвестиционно намерение става на въпрос, и др.

В графа “Задължено лице” - попълва се наименованието на юридическото лице  или имена на задълженото физическо лице.

В графа "ЕИК/код по БУЛСТАТ" - попълва се единния идентификационен код (EИК) или кода по БУЛСТАТ на задълженото лице. Не се попълва от физически лица, когато същите нямат задължение да се регистрират по Закона за търговския регистър или по Закон за регистър БУЛСТАТ.

В графа “Наредител-наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице”- посочва се наименованието на юридическото или трите имена на физическото лице платец (вносител).

В графа “IBAN на наредителя – попълва се международния номер на банковата смета на наредителя. Не се попълва, при внасяне на суми в брой с вносна бележка.

В графа “BIG на банката на наредителя – попълва се банковият идентификационен код на банката, в която се подават платежните документи; не се попълва при внасяне на суми в брой с вносна бележка.

За повече подробности при попълването на Платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета  бихте могли да се запознаете с  изискванията на Указание 03-2009 на БНБ за съставяне на платежни документи

 Примерни образци за попълване на преводното нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета:
Примерен образец за платежно нареждане за плащане от сметка
Примерен образец за платежно нареждане за плащане в брой като вносител на сумата е задълженото лице

Примерен образец за платежно нареждане за плащане в брой като вносител на сумата не е задълженото лице