За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача
Защита на личните данни
Актуална обществена информация
Бюджет и финанси


Телефон за сигнали за екологично амърсяване (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа
всеки работен ден)
и 0886 399 054 (извън работно време)
предприети действия

Работно време:
работни дни от 09:00 до 17:30 часа. Центъра за административно обслужване работи
до два часа след работно време при наличие на клиенти

За сигнали за корупция

 

Инициатива зелена олимпиадаЗелена олимпиада

Десетилетие на ООН за възстановяване на екосистемите

Десетилетие на ООН за възстановяване на екосистемите

Международни кампании

22 март - Световен ден на водата

22 април - ден на земята

 

Национални кампании

Национален ученически конкурс "Посланници на здравето"

Спасителен център
Животни в беда

 

Червена книга на България
Червена книга на Република България

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално:

 

Екипът на РИОСВ - Плевен съвместно с Община Белене извършиха почистване в гр. Белене


На 19 юли, в гр. Белене екипът на РИОСВ - Плевен  съвместно със служители на  Община Белене почистиха крайдунавския парк на града и част от брега на река Дунав. Акцията е част от инициатива на МОСВ.
30 чувала с отпадъци, най - вече стъклени и пластмасови опаковки, стъклени шишета текстилни отпадъци се събраха при почистването крайдунавския парк на града и част от брега на река Дунав.
Участниците в почистването припомнят, че при установяване на замърсени участъци, следва да бъдат сигнализирани съответната община или РИОСВ за местоположението им, като целта е да бъдат предприети своевременни действия по почистване.
РИОСВ- Плевен  и  общинска администрация на Община Белене отправят апел към гражданите за отговорно поведение към околната среда като изхвърлят отпадъците си единствено на определените за това места.

Обявяване на Защитена местност "Арвалийка"

УВЕДОМЛЕНИЕ С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ТЕРИТОРИЯ – ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ  “АРВАЛИЙКА” В ЗЕМЛИЩЕ С. КЪШИН, ОБЩ. ПЛЕВЕН, ОБЛ. ПЛЕВЕН 

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен (РИОСВ-Плевен) уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт - заповед за обявяване на защитена местност (ЗМ) “Арвалийка” в землището на село Къшин, община Плевен, област Плевен.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ-Плевен мотивирани писмени предложения и възражения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ-Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А или изпратени на електронна поща: office@riew-pleven.eu, в срок от един месец, считано от датата на уведомяването.
В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите предложения и възражения.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с предложението и картния материал на място в РИОСВ – Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А.
Като част от настоящото уведомление са публикувани проекта на заповед и картния материал за обявяване на защитена местност “Арвалийка”.
Приложение:
Проект на заповед за обявяване на защитена местност “Арвалийка” в  землището на село Къшин, община Плевен, област Плевен.

Материалите можете да разгледате на адрес http://riew-pleven.eu/bio.html
Публикувано на 05.07.2024 г.

РИОСВ-Плевен и Басеинова дирекция "Дунавски район" отбелязаха Световния ден на околната среда - 5 юни

Деца от ДГ "Надежда"Всяка година РИОСВ - Плевен се включва в отбелязването на Световния ден на околната среда с редица инициативи, чиято цел е да се обърне внимание на обществеността върху личния ангажимент в грижата за опазване на околната среда.
Тази година РИОСВ - Плевен отбеляза този емблематичен ден с организиране и провеждане на следните събития:
Децата от народно читалище „Бъдеще – 1927“ с. Тодорово нарисуваха  картини и изработиха макети на тема „Чиста околна среда“, които са изложени във  фоайето на РИОСВ, където могат да бъдат разгледани  от  посетителите на инспекцията.
Децата от детска градина „Юнско въстание“, гр. Плевен засадиха цветя предоставени от РИОСВ - Плевен, направиха българската шевица от отпадъчни материали, изработиха дървета от цветна хартия, като научиха колко важни са те за нашата планета.
В детска градина „Надежда“, гр. Плевен също се засадиха цветя. Експерти на РИОСВ - Плевен представиха на децата презентация, с която те се  запознаха как да опазват околната среда и да се грижат за нея. За първи път беше изпълнена песента „Светът е нашата песен“ от децата на ДГ „Надежда“  и техният преподавател  Александър Симеонов. Александър Симеонов е и Плевенската рок звезда, участвал в последното издание на предаването „Гласът на България“, който е написал песента и е неин композитор. Тя е създадена със съдействието на РИОСВ- Плевен по повод 5 юни Световен ден на околната среда. В изпълнението на песента вземат участие талантливата Гергана Стоева, която също е участвала в последното издание на „Гласът на България“ и Леон Даниел, който вече има няколко авторски песни и множество международни награди от музикални конкурси с Гранд при отличия, като последните са от Париж и Белград. Песента вече може да се чуе в интернет платформата You Tube на следния адрес: https://www.youtube.com/watch?v=a4wdRpLS4rc
Децата получиха подаръци осигурени от РИОСВ- Плевен, научиха много нови неща и се забавляваха от сърце.
Всички тези инициативи трябва да ни подтикнат  Да действаме за нашия общ дом! Има само една планета и опазването ѝ е глобално предизвикателство и отговорност. Имаме решенията, знанията и технологиите, за да ограничим изменението на климата и да избегнем екологичния колапс, но трябва да действаме колективно. Необходимо е да преосмислим начина, по който живеем, и начина, по който консумираме.Изменението на климата не зачита границите, а замърсяването е глобално предизвикателство, което изисква глобален отговор.
Най-важният ден за околната среда Световният ден на околната среда е най-значимият международен ден за популяризиране на действия, насочени към опазване на околната среда. Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в една от най-големите международни платформи за популяризиране на околната среда, с милиони хора от цял свят, обединени в защита на планетата. Тази година се отбелязват 52 години от Конференцията на ООН за жизнената среда на човека, проведена през 1972 г., която се счита за първата международна среща по въпросите на околната среда.  На тази Конференция се стимулира създаването на министерства и агенции по околната среда по целия свят и поставя началото на множество нови глобални споразумения за колективна защита на околната среда. На конференцията в Стокхолм идеята за Световен ден на околната среда е формализирана, като първият е отбелязан през 1974 г.

За повече информация тук

Проведени работни срещи, организирани от РИОСВ - Плевен във връзка с програма "Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба продукти за растителна защита и мерки за превенция"

Работна среща за ПРЗВъв връзка с подготовка за изпълнение на програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба продукти за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“, финансирана по Швейцарско-Българска Програма за Сътрудничество (ШБПС), РИОСВ – Плевен организира срещи със заинтересованите страни по програмата - представители на областния управител, общините, юридически/частни лица, собственици на складове, в които се съхраняват негодни за употреба ПРЗ и представители на населението от засегнатите общини, в териториалния обхват на РИОСВ – Плевен (Област Ловеч и Област Плевен).
На 21.05.2024 г. в сградата на Областна администрация (ОА) - Ловеч се проведе среща, като събитието официално бе открито от директора на РИОСВ – Плевен инж. Зорница Йоткова и Областния управител на Област Ловеч г-жа Дора Стоянова. На срещата присъстваха заинтересованите страни по програмата – екип от експерти на ОА - Ловеч, представители на общините, юридически/частни лица, собственици на складове, в които се съхраняват негодни за употреба ПРЗ и представители на населението от засегнатите общини, намиращи се  на територията на Област Ловеч.
На 28.05.2024 г. в зала „Гена Димитрова“, находяща се в Регионална библиотека  „Христо Смирненски“ гр. Плевен, се проведе среща, като събитието официално бе открито от директора на РИОСВ – Плевен инж. Зорница Йоткова. На срещата присъстваха заинтересованите страни по програмата – представител на Областния управител на Област Плевен, общините, юридически/частни лица, някои от собствениците на складове, в които се съхраняват негодни за употреба ПРЗ и няколко представители на населението от засегнатите общини, намиращи се на територията на Област Плевен.
И в двете срещи онлайн участва експерт от Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в Министерството на околната среда и водите, който даде разяснения във връзка с изпълнението на програмата, като уточни, че програмата ще започне през 2025 г.
Пред участниците в двете срещи беше представена презентация за целите на програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ)“ и кратка информация за състоянието на складовете на територията съответно на Област Ловеч и на Област Плевен.
На срещите бяха обсъдени въпроси, свързани с очакванията на заинтересованите страни от програмата, ангажиментите, които всяка от заинтересованите страни следва да поеме,  както и въпроси, свързани  с приоритизирането на складовете за почистване, изясняване на собствеността на някои от складовете и конкретните задачи на общините по изпълнение на програмата.

повече информация тук

Работна среща във връзка с програма "Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба продукти за растителна защита и мерки за превенция"

Среща в Областна администрация ЛовчНа 21.05.2024 г. в сградата на Областна администрация (ОА) - Ловеч се проведе среща, организирана от РИОСВ – Плевен, във връзка с подготовка за изпълнение на програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба продукти за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“, финансирана по Швейцарско-Българска Програма за Сътрудничество (ШБПС). Събитието официално бе открито от директора на РИОСВ – Плевен инж. Зорница Йоткова и Областния управител на Област Ловеч г-жа Дора Стоянова.
На срещата присъстваха заинтересованите страни по програмата – екип от експерти на ОА - Ловеч, представители на общините, юридически/частни лица, собственици на складове, в които се съхраняват негодни за употреба ПРЗ и представители на населението от засегнатите общини, намиращи се  на територията на Област Ловеч.
В срещата онлайн участва и експерт от Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в Министерството на околната среда и водите, който даде разяснения във връзка с изпълнението на програмата, като уточни, че програмата ще започне през 2025 г.
Пред участниците в срещата беше представена презентация за целите на програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ)“ и кратка информация за състоянието на складовете на територията на Област Ловеч.
Бяха обсъдени въпроси, свързани с очакванията на заинтересованите страни от програмата, ангажиментите, които всяка от заинтересованите страни следва да поеме,  както и въпроси, свързани  с приоритизирането на складовете за почистване, изясняване на собствеността на някои от складовете и конкретните задачи на общините по изпълнение на програмата.

Допълнителна информация за физически и юридически лица, задължени да представят годишни отчети по чл.31, чл.32, чл.33, ал.1, чл. 34 и чл. 35, ал.1 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г.

В изпълнение на чл.17г, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и в съответствие с изискванията определени с Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредбата), Изпълнителна агенция по околна среда създаде Информационна система (ИС) за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове.

"Важна информация за физически и юридически лица, задължени да представят годишни отчети по чл.31, чл.32, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове
Във връзка с това, че  се работи по отстраняване на възникнали дефекти по експлоатацията на Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове,  ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, които неуспеят в срок да подадат своите годишни отчети могат да извършат подаване до 30.04. 2024 г.
Инсталирана е нова версия на информационната система, в която може да се извършва регистрация с КЕП на задължени физически лица и на представители на юридически лица (упълномощени лица). Представителите на юридическите лица извършват регистрация и подават отчети от името на задължените лица.

За повече информация  може да се обръщате към ИАОС на телефон 02/940 64 12.

Инициативи по повод Деня на Земята - 22 април

Ден на Земята Поредица от образователни дейности се проведоха в Плевен по повод Деня на Земята – 22 април. В почти всички детски и учебни заведения се проводеха различни акции и дейности в седмицата на 22 април. БДДР и РИОСВ – Плевен проведоха образователни дискусии в ОУ „Климент Охридски“ – Плевен и ПГЕХТ "Проф. Асен Златаров" – Плевен. По време на инициативите младите хора представиха какви дейности предприемат, за да е по-чисто в училище и града. Бяха обсъдени и се постави началото на организацията на  екологични акции, най-вече за почистване на замърсени площи, през предстоящите няколко месеца. Децата от НЧ „Бъдеще – 1927“ с. Тодорово участваха в инициативата  „Да направим училищния двор по – хубаво място за децата“, като засадиха различни растения, които бяха осигурени от РИОСВ- Плевен.
Пълният текст

22 април - Световен ден на Земята

Ежегодно на 22 април хора от цял свят и от различни сфери на живота се обединяват в една обща кауза  по отношение на устойчивостта и климатичните действия, отбелязвайки Деня на Земята. Когато действията на милиони хора по целия свят се синхронизират, се създава приобщаващо и въздействащо движение, което е невъзможно да се игнорира.
Тази година Темата за Деня на Земята е „ПЛАНЕТА СРЕЩУ ПЛАСТМАСИ“!
Темата насочва вниманието към формирането на колективен ангажимент за справяне с кризата с пластмасите, чрез намаляване на производството на пластмаса с 60% до 2040 г. и изграждане на бъдеще без пластмаса, защото само рециклирането не е достатъчно.
За да се постигне целта за намаляване с 60% е необходимо:
1. Повишаване на обществената осведоменост относно вредата от пластмасата за човешкото здраве, а също така и за биоразнообразието. Може да се запознаете с доклада на EARTHDAY.ORG БЕБЕТА СРЕЩУ ПЛАСТМАСИ, за да научите повече за това как пластмасите, микропластмасите и техните добавки могат да навредят на децата.
2. Постепенно премахване на пластмасите за еднократна употреба до 2030 г. и залагане на тези ангажименти в Глобалния договор на ООН за пластмасата относно замърсяването с пластмаси през 2024 г.
3. Застъпничество за политики, насочени към борба с въздействието върху околната среда на бързата мода, която разчита на използването на синтетични материали, направени от пластмаси, като полиестер и найлон.
4. Призоваване за инвестиции в иновативни технологии, насочени към намиране на устойчиви алтернативи на пластмасите, тъй като пластмасите са направени от нефт и токсични химикали.
Всеки може да стане част от решението да се създаде бъдеще, в което планета процъфтява без бремето на пластмасите.
Какво може да направи всеки:

 • Потърсете информация как „бързата мода“ насърчава свръх консумацията, еднократната употреба и вредата за околната среда, като същевременно увеличава социалната несправедливост чрез експлоататорски трудови практики и липса на регулаторен надзор. Може да се насочите към изграждането на  устойчив, подбран и достъпен „капсулен“ (подбран) гардероб.
 • Опитайте се да намалите употребата на пластмаса, като избягвате предмети за еднократна употреба.
 • Променете гледната си точка към пластмасата като научите повече за вредното въздействие, което оказва върху здравето на хората и планетата и намерете устойчиви алтернативи за насърчаване на положителна промяна.

Идеи за събития по повод Деня на Земята 2024:

 • Организирайте обучение, за да образовате вашите връстници или ученици относно значението на екологичните действия;
 • Засадете градина с цветя, като използвате местни видове, за да подпомогнете популациите от пеперуди, пчели и други организми, които са от решаващо значение за биоразнообразието;
 • Създайте клуб за устойчивост в общността, където живеете, за една по-щастлива, по-здравословна и по-богата среда за Вас и Вашите съседи.

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА В УЧИЛИЩЕ
Образованието служи като крайъгълен камък на една процъфтяваща цивилизация, а класната стая е отлична среда за подхранване на ценности, оформящи интелигентни и отговорни граждани.
Учителите играят съществена роля при възпитанието на следващото поколение в уважение към природата. Денят на Земята предоставя отлична възможност за училищата да внушат екологични ценности на своите ученици.
ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА У ДОМА
Един устойчив дом е по-щастлив, особено в контекста на тазгодишната тема „Планета срещу пластмаси“. Пластмасата се разпада на фрагменти, известни като микропластмаси, които представляват малки частици от пластмаса. Те се натрупват в домовете като домашен прах. Почти всички хора вдишват тези пластмасови частици, както и ги поглъщат, когато храната е опакована в пластмаса.
Опитайте се да намалите количеството пластмаси, които използвате в ежедневието си и  в дома си, тъй като това е важно за Вашето здраве и за здравето на планетата!
Има и други неща, които всеки може да направи, ако е собственик на жилище, за да  подпомогне околната среда:
Уплътняване на вратите и прозорците, за да се избегнат нежеланите въздушни течения, отстраняване на течове в домашната ВиК инсталация, инсталиране на душове с ниска струя и компостирането не са просто мерки за ефективност, но също допринасят за намаляване на загубата на енергия.
Подобрете Вашето зелено пространство или градина с местни видове и покажете своя ангажимент за по-устойчива жизнена среда.
ОТБЕЛЯЗВАНЕ ЗА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА ЗА РОДИТЕЛИ
Като родители, насърчаването на отговорност, внимание и успех в децата е споделен стремеж. Отбелязването на Деня на Земята като семейство е възможност да се изградят ценности на почит към природата в идентичността на  децата.

 • Проведете разговор с Вашите деца относно важността на воденето на природосъобразен начин на живот и идентифицирайте добри практики в тази насока, които Вашето семейство може да въведе в своето ежедневие. Работете заедно за изпълнение на практически действия, които да доведат до положителна промяна;
 • Присъединете се към местни почиствания или инициирайте такова във Вашия квартал за практическо семейно изживяване;
 • Засадете цветна градина с опрашители с децата си и създайте възхитителна и образователна дейност на открито, която изглежда красива и която ще поддържа най-трудолюбивите насекоми на планетата - пчелите.
Важна информация за физически и юридически лица, задължени да представят годишни отчети по чл.31, чл.32, чл.33, ал.1, чл. 34 и чл. 35, ал.1 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г.

Важна информация за физически и юридически лица, задължени да представят годишни отчети по чл.31, чл.32, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба №1):
С цел осигуряване спазването на изискванията на чл.39а, ал.1 и 2 от Наредба №1, Ви информираме, че от 01.01.2024г. е пусната в експлоатация Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове. В тази връзка моля в най-кратък срок да предприемете действия по регистрация в информационната система, която e достъпна на адрес:  https://fpg.eea.government.bg .
Обръщаме внимание, че регистрацията в системата става единствено чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от квалифициран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги. На посочения по-горе адрес е налично и Ръководство за задълженото лице, което може да използвате при регистрирането и подаването на отчети в информационната система. Срокът за подаване на отчетите за периода от 01.01.2023 до 31.12.2023 година е 31.03.2024г.

При проблеми, свързани с работата на системата, можете да пишете на следните електронни адреси: r.andonov@eea.government.bg , m.kaneva@eea.government.bg и kadastre@eea.government.bg или да се обадите на телефон 02/940 64 12
Спасено щъркелово гнездо в с. Къшин

Спасяване на щъркелово гнездоЕксперти от Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен извършиха проверка по сигнал за полуразрушено щъркелово гнездо върху стълб с жици от електропреносната мрежа до параклиса в центъра на с. Къшин, общ. Плевен.
Установено е, че гнездото е силно наклонено, има опасност да падне и не може да бъде използвано от птиците за мътене на яйца и отглеждане на малките. Със съдействието на служители на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, гнездото е свалено на земята, върху ел. стълб е поставена метална платформа и материал за гнездо (клонки) с цел привличане на щъркелите през предстоящия размножителен сезон. В момента на проверката не са наблюдавани екземпляри от вида Бял щъркел.

Белият щъркел /Ciconia ciconia/ е защитен вид, включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.

За защитените видове животни, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

Лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие,

"Екземпляр в безпомощно състояние" е жив екземпляр от животински вид, ранен, физически слаб или обездвижен вследствие на продължително гладуване или опаразитяване.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да ни уведомявате на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

В РИОСВ-Плевен бяха разпределени количества билки под специален режим на опазване и ползване

На 27 февруари 2024 г. РИОСВ – Плевен свика комисия с представители на Държавните горски и ловно стопанства и Общините от област Ловеч. Комисията разпредели количествата билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, определени за 2024 г. със заповед №РД-99/05.02.2024 г. на министъра на околната среда и водите (обн. Държавен вестник № 15/2024 г.). Разпределението се извърши въз основа на подадени от билкозаготвителите заявления за ползване на билки от лечебни растения в област Ловеч. Разпределени са количества от цвят лечебна иглика и стрък лечебен ранилист за област Ловеч.
Специалният режим на опазване и ползване се прилага за видове, чиито ресурси проявяват трайна тенденция за намаляване и съществува заплаха за естественото им разпространение в природата. Отнася се за лечебни растения, които се събират с търговска цел.
В заповедта на министъра на околната среда и водите се посочва и кои лечебни растения под специален режим на опазване и ползване е забранено да се събират с търговска цел през съответната година. Сред тях са лечебна ружа, бял оман, див чимшир (бодлив залист), дилянка, пролетен горицвет и др.

Обществено обсъждане на проект на заповед за Защитена зона, изготвена по реда на ЗБР в териториалния обхват на РИОСВ - Плевен

Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:
- защитена зона BG0000613 „Река Искър“, разположена в землищата на с. Искър, община Гулянци, област Плевен, с. Брегаре, с. Гостиля, с. Крушовене, с. Ореховица, с. Славовица, с. Ставерци, община Долна Митрополия, област Плевен, с. Долни Луковит, гр. Искър, с. Писарово, с. Староселци, община Искър, област Плевен, с. Бреница, община Кнежа, област Плевен, с. Глава, с. Девенци, гр. Койнаре, с. Телиш, с. Чомаковци, община Червен бряг, област Плевен.
Пълният текст на проектозаповедта, както и придружаващата я информация, може да изтеглите от посочения по-долу линк: BG0000613 „Река Искър“
Същите са на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен.
В срок до 02.03.2024 г. заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

РИОСВ-Плевен се включи в 48-мото Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Водолюбива птица48-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Плевен се проведе в периода от 11 до 14 януари 2024 година. В преброяването участваха експерти от РИОСВ – Плевен и представители на Българско дружество за защита на птиците.

Обходени бяха влажни зони в област Плевен и област Ловеч по поречията на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Дунав, както и язовирите Горни Дъбник, Телиш, Еница, Каменец, Александрово, рибарници, блата и др.

Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви птици като: ням лебед, бял ангъч, зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, малък гмурец, голям гмурец, зимно бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, кафявоглава потапница, фиш, жълтокрака чайка, зеленоножка, воден дърдавец и др. И тази година най-голям брой са зеленоглавите патици, големите корморани, големите бели чапли, сивите чапли.

Установени са и екземпляри от други видове птици: обикновен мишелов, белоопашат мишелов, полски блатар, тръстиков блатар, черна каня, гарван, малък ястреб, голям синигер, син синигер, щиглец, кос, жълта овесарка, сива овесарка, гугутка, гривяк, посевна врана, сива врана, фазан, кълвачи, чинка, земеродно рибарче и др.

Предстои събраните данни да бъдат изпратени към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. Целта е установяване на числеността на зимуващите в България водолюбиви птици и определяне на най-важните водоеми и територии за тях. Събраната информация ще послужи и за анализ на промените в околната среда.

Мониторингът на зимуващите водолюбиви птици се провежда в глобален мащаб от 1967 година. В България първите такива наблюдения се провеждат от 1976 година.

Обявяване на природна забележителност "Скален мост "Арката""

УВЕДОМЛЕНИЕ С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ТЕРИТОРИЯ – ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „СКАЛЕН МОСТ „АРКАТА“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЪГЛЕН, ОБЩИНА ЛУКОВИТ, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

 

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен (РИОСВ-Плевен) уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт - заповед за обявяване на природна забележителност „Скален мост „Арката“ в землището на село Ъглен, община Луковит, област Ловеч.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ-Плевен мотивирани писмени предложения и възражения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ-Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А или изпратени на електронна поща: office@riew-pleven.eu, в срок от един месец, считано от датата на уведомяването.
В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите предложения и възражения.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с предложението и картния материал на място в РИОСВ – Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А.
Като част от настоящото уведомление са публикувани проекта на заповед и картния материал за обявяване на природна забележителност „Скален мост „Арката“.

Приложение:
Проект на заповед за обявяване на природна забележителност „Скален мост „Арката“ в землището на село Ъглен, община Луковит, област Ловеч и картен материал.

 

Материалите можете да разгледате на адрес http://riew-pleven.eu/bio.html
Публикувано на 19.12.2023 г.

Проведе се публично омбсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк Персина""

Публично обсъждане на ПП на Парк Персина
На 29.11.2023 г. в посетителския център на дирекцията на природен парк (ДПП) „Персина“ РИОСВ – Плевен и РИОСВ – В. Търново организираха публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на природен парк „Персина“. Паркът е обявен със Заповед №РД – 684/04.12.2000 г. на МОСВ, а Планът за управление на тази защитена територия е приет с Решение №77/2016 г. на Министерски съвет. На събитието присъстваха представители на МОСВ, РИОСВ – Плевен, РИОСВ – Велико Търново, ДПП „Персина“, държавни, областни и общински администрации, неправителствени организации.
Публично обсъждане беше открито от инж. Зорница Йоткова – директор на РИОСВ – Плевен и инж. Мая Радева - директор на РИОСВ – Велико Търново, които запознаха аудиторията с неговата цел. Служители от ДПП „Персина“ докладваха по изпълнението на дългосрочните цели, заложени в плана, които са свързани с възстановяване, опазване и поддържане на биологичното разнообразие, усъвършенстване на политиката на управление и специализирана охрана на парка, повишаване на икономическите ползи за местното население, без това да въздейства негативно върху природния комплекс, както и предоставяне на възможности за природозащитно образование и интерпретация. Бяха отчетени успехите на Дирекцията на парка при реализирането на значителен брой проекти, вкл. успешното връщане на гнездовите колонии на къдроглавия пеликан в блатата на о-в Белене и възстановяването на заливни гори с дървета от местни видове - бял бряст, бяла върба, черна топола и летен дъб, върху площи на остров „Градина“, заети преди това от хибридни тополи.
След приключване на докладването се проведе дискусия, свързана главно с възможностите за изменение и актуализиране на Плана за управление, с цел подобряване развитието на туризма в района.

Служители на РИОСВ - Плевен се включиха в образователна игра "Климатична фреска"


Служители на РИОСВ - Плевен се включиха в образователната игра „Климатична фреска”. Играта се проведе в зала „Плевен” на Областната администрация, в нея участие взеха служители на РИОСВ - Плевен, на Областната администрация, представители на бизнеса и много ученици.
Тя е създадена през 2015 г. от френския професор Седрик Рингенбах, за да подпомогне  изучаването на сложните климатични взаимовръзки. Базирана е на изводите в докладите на IPCC /междуправителствен панел за климатичните промени към ООН/ и се оказва изключително интересен, иновативен инструмент. Играта получава името La Fresque du Climat – климатична фреска или стенопис от френски, и бързо се превръща в едно от основните средства, благодарение на които сложната наука за климата достига по разбираем начин до хиляди хора по света. Преведена е на около 35 езика и се фасилитира от доброволци в повече от 50 държави.
  От няколко месеца „Климатична фреска” се играе и в България. Благодарение на Wind of Change и Тома Заимов тя е достигнала до над 2000 души в страната
„Климатична фреска” е настолна игра на знания с 42 карти, всяка от които представлява фактор за изменението на климата. Участниците работят в малки групи като първото условие е да се породи доверие и синхрон между тях. В процеса на играта се провокира задълбочен размисъл и дискусии, за да се открие  връзката между причините и последствията, свързани с изменението на климата. В последния, най-въздействащ етап, участниците  осъзнават, че  негативното влияние на климатичните промени не се отразява само върху околната среда, а засяга и човешкото здраве, световната бедност, проблема с глада и много други.
„Климатична фреска”  се оказва изключително подходяща като педагогически инструмент, който може да се използва в училища и университети и успешно да бъде интегрирана в много предмети.
Освен това, играта се прилага от редица компании и като форма на тиймбилдинг, който помага на екипите не само да научат повече за тази важна за всички тема, но да дискутират и да вземат решения заедно.

Заместник - министър Николай Сиджимов посети Природен парк "Персина"

Посещение на Природен парк Персина
Заместник-министърът на околната среда и водите Николай Сиджимов посети остров Персин в землището на град Белене съвместно с представители на  РИОСВ – Плевен и Дирекцията на Природен парк „Персина“.
Целта на посещението е да бъде проследен ефектът от работата на съоръженията, които осъществяват връзката на река Дунав  с Писченското блато и осигуряват вода за поддържане на влажните зони на територията на природния парк.
На територията на остров Персин се намират няколко защитени територии – частта от Природен парк „Персина“, в която попадат Поддържан резерват „Персински блата“, и защитени местности „Персин - Изток“ и „Персин“. Поддържаният резерват е създаден за запазване на типични дунавски блата и характерна блатна растителност, заедно с населяващите ги водолюбиви птици.
При посещението са наблюдавани водолюбиви птици в Писченското блато (част от поддържания резерват) - лебеди, къдроглави пеликани, лиски, малки и големи корморани, зеленоглави патици, чапли и др.
На територията на острова са установени и две забележителни дървета от вида Черна топола с обиколка на ствола над 7 м., които предстои да бъдат обявени за вековни дървета.

Национални номинации "Най-големият малък приятел на природата и животните

Най-големият малък приятел на природата и животнитеНа 17 октомври от 12:00 часа беше проведена  церемония по връчване на грамоти на децата от  НУ „Патриарх Евтимий“ гр. Плевен за успешното им участие  в четвъртото издание на Националните номинации „Най- големият малък приятел на природата и животните“ с представителна изложба „Децата на България за бъдещето на Планетата“ , която се е провела на 28 юни 2023 г. в Народното събрание.
На тържеството официалните гости  инж. Зорница Йоткова- директор на РИОСВ-Плевен, г-жа М.Атанасова-началник отдел"Образование и младежки дейности" от Община Плевен и г-н Стефан Милев- зам.кмет "Проекти и хуманитарни дейности"  заедно с директора на училището се включиха в оформянето на короната на „Дървото на хармонията“, символизиращо  общите ни усилия да опазим Планетата.
Децата се включиха с ентусиазъм в еко-урока, проведен с тях за грижовното им отношение към  животните и природата.
„АФА-България“  и  г-жа Йоткова наградиха Симона Арнаудова от 2в клас и Пламена Василева от 4г  клас за рисунките им на еко тематика.
Снимки

Трета регионална среща по проект "Знания за НАТУРА 2000" се проведе за областите Плевен и Ловеч

 В рамките на проект „Знания за Натура 2000“ на МОСВ на 16 и 17 октомври т. г. се проведоха две регионални събития за областите Плевен и Ловеч, открити от директора на РИОСВ – Плевен инж. Зорница Йоткова и от експерт на регионалната инспекция.
Срещите бяха на тема „Повишаване на информираността и изграждане на капацитет за участие на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на планове за управление на Натура 2000“. Разгледани бяха примери за добри практики от Европа, възможности за финансиране на мерките, заложени в Националната рамка за приоритетни действия за „Натура 2000“ за периода 2021 – 2027 г. и ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на защитените зони.
В дискусията взеха участие представители на общини и държавни институции.
   

Служителите на РИОСВ - Плевен участваха в кампанията "Да изчистим България"

Служители, участници в "Да изчистим България"Въпреки дъжда в деня на кампанията „Да изчистим България“ на 16.09.2023 г., служители на РИОСВ – Плевен и Областна администрация – Плевен, заедно с децата си и граждани на Плевен, се включиха в почистването на натрупани отпадъци около язовир „Тотлебенов вал“ в защитена местност „Кайлъка“. В области Плевен и Ловеч, в кампанията „Да изчистим България“ се включиха повече от 900 участници, с доброволния труд на които бяха събрани и транспортирани към съответните депа повече от сто тона отпадъци.
Петнадесет общини от области Плевен и Ловеч са заявили участие в кампанията „Да изчистим България“ на 16.09.23 г.. От МОСВ като водещ партньор са осигурени чували за смет и ръкавици, раздадени на общините чрез РИОСВ – Плевен. Предадените в регионалните депа отпадъци на 16 и 17.09.2023 г. са освободени от такса за депониране.
Риосв – Плевен изказва благодарност към всички взели участие в кампанията „Да изчистим България“ на 16.09.2023 г., споделящи каузата за опазване на природата.

Европейска седмица на мобилността

Европейска седмица на мобилността16 септември, 2023 – 22 септември, 2023,

Европейска седмица на мобилността e ежегодна инициатива на Европейската комисия за устойчива градска мобилност. Тя приканва европейските градове да посветят поне една седмица на устойчива мобилност. кампанията започва на 16-и септември и свършва с Ден без автомобили на 22-ри септември.
От 2002 г. насам, Европейска седмица на мобилността цели да подобри публичното здраве и качеството на живот, като популяризира придвижването със средства, които не замърсяват околната среда и устойчивия градски транспорт. Кампанията дава възможност на хората да изследват ролята на улиците в града и да експериментират с разнообразни практични решения за придвижването в населените места, с които да адресират градски предизвикателства като замърсяването на въздуха.
Темата на Европейска седмица на мобилността за 2021 г. е "Безопасно и здравословно с устойчива мобилност".
Вижте сайта на инициативата.
А за българското участие в кампанията можете да се информирате тук.

Дни на безопастността на пътя

16 септември, 2023 – 22 септември, 2023,

За осма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира Ден без загинали на пътя в рамките на Дните на безопасносттта на пътя между 16 и 22 септември с мото „Остани жив! Пази живота!“.
 Фокусът на инициативата е 20 септември – Ден без загинали на пътя.
Тази година страната ни е домакин на основното събитие на кампанията и ще бъде организирана международна конференция по пътна безопасност, в която ще участват представители на 27 страни.


На официалната страница на инициативата https://www.roadpolsafetydays.eu/ може да намерите повече информация

Мечки в населени места на територията на РИОСВ-Плевен

Във връзка с информация от жители за видяни мечки в населени места в общ. Априлци, общ. Троян и общ. Ловеч обръщаме внимание, че Кафявата мечка /Ursus arctos/ е защитен животински вид, посочен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие. Забранено е умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи, както и преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване и отглеждане на малките.

В случай на нанесени щети от кафява мечка, ощетеното лице подава заявление в съответното Държавно горско стопанство/Държавно ловно стопанство в деня на откриването на щетата или в първия следващ работен ден.
На основание чл. 117 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча със заповед на директора на ДГС или ДЛС се назначава комисия, която да установи дали щетите са нанесени от Кафява мечка или от друго диво животно.
При констатирани щети, нанесени от кафява мечка и наличие на протоколи за тях, обезщетенията се заплащат от Министерството на околната среда и водите, съгласно чл. 79, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча.

От началото на 2023 година експерт от РИОСВ-Плевен взе участие в 22 бр. комисии за определяне на щети, нанесени от кафява мечка. Щетите са върху овощни градини и върху пчелини в и извън населени места в общ. Априлци, общ. Троян и общ. Ловеч. Четири от жалбите за нанесени щети са неоснователни, тъй като липсват сигурни доказателства, че щетите са от мечка.

Причини за слизането на мечките в населените места е, че през пролетта и началото на лятото е размножителният сезон на мечките. По това време едрите мъжки могат да прогонят младите животни, както и майките с малките от централните части на местообитанията към периферията. Там животните стават по-видими за хората, навлизат в покрайнините на населените места и създават грешно впечатление за нарастваща численост на популацията. Вече доближили се до хората, животните биват привлечени от леснодостъпната храна в дворовете и се стига до конфликтните ситуации, които наблюдаваме. През есента  мечките  се подготвят за зимата и приемат по-голямо количество храна.

За да се предотвратят конфликтните ситуации между хората и мечките, следва да бъдат приложени предпазни мерки, а именно:
- обезопасяване на кошарите за нощуване на домашни животни, селскостопанското имущество, пчелните кошери и овощните дървета в и извън населените места (например чрез инсталиране на електропастири, подходящи огради, поставяне на кошерите върху недостъпни за мечките платформи и др.);
- пашата на домашни животни задължително да бъде с пастири и обучени кучета;
- използване на плашещи и отблъскващи средства (елекропастири, мигащи светлини, издаващи шум устройства и др.);
- недопускане нерегламентирано изхвърляне на храни, хранителни отпадъци и умрели животни;
- плътно затваряне капаците на контейнерите за битови отпадъци;
- събиране на опадалите плодове от овощни дървета в населените места в местообитания на мечки, с цел да не привличат мечките. В случай, че не се използват плодовете да бъдат депонирани на определените за целта места извън населените места.

При среща с мечка не трябва са скъсяваме дистанцията с нея (да не я храним, снимаме, преследваме).
В никакъв случай не трябва да бягаме, да викаме, да хвърляме предмети по нея. Трябва да запазим спокойствие, да говорим тихо и монотонно и да отстъпваме бавно, без резки движения. Ако носим багаж или връхна дреха, можем с плавно движение да ги оставим на земята до себе си. Така от една страна няма да ни пречи, а от друга – може да послужи като разсейващ фактор за мечката и да ни даде възможност да се отдалечим      незабелязано. 
Ако бъдем нападнати от мечка, трябва да легнем по корем и да покрием врата си с ръце, за да го предпазим от евентуална атака.
В случай, че видим малко мече трябва да се отдалечим, без да правим опити да го докосваме или снимаме. Вероятно майката се намира наблизо и то няма нужда да бъде спасено.

29 юни - Ден на река Дунав

През 2023 година за двадесети пореден път ще бъде отбелязан Ден на река Дунав. Чрез кампанията се изразява връзката на живеещите в Дунавския басейн с тяхната река и се засвидетелства важния принос на реките към икономиката, околната среда и културата. Тазгодишната тема на международната инициатива е „Да пазим Дунав син“, като е вдъхновена от четвъртото съвместно проучване на река Дунав (Joint Danube Survey JDS4). Денят на Дунав се провежда от 2004 година и цели да привлече вниманието към значението и опазването на Дунав и притоците й.
На 29 юни през 1994 година в София е подписана Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав, известна като Конвенция за опазване на река Дунав. Този документ играе важна роля в международното сътрудничество за опазването и устойчивото използване на една от най-значимите европейски реки. През 2004 година, по предложение на Международната комисия за опазване на река Дунав, за първи път на 29 юни се организира Ден на Дунав. Кампанията, която се провежда от всички страни в Дунавския басейн, се организира и координира от Международната комисия за опазване на река Дунав. В България Ден на Дунав се координира от Министерство на околната среда и Басейнова дирекция „Дунавски район“.
Подробна информация за кампанията можете да намерите на специалната страница за Ден на Дунав на Международната комисия за опазване на река Дунав - http://www.danubeday.org/.
И през тази година програмата за Деня на Дунав в България е много пъстра и богата. Информационни и екологични кампании, фестивали, пленери, акции за почистване, концерти и изложби, различни градски тържества – това са само част от инициативите, които се провеждат по повод 29 юни.
Програма с инициативи за 29 юни в България можете да намерите тук.
За поредна година учениците на възраст между 6 и 18 години могат да се включат в традиционния международен конкурс Danube Art Master. Конкурсът се организира от Глобално партньорство по водите в Централна и Източна Европа (GWP CEE) и Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR).  Подробна информация за Danube Art Master можете да намерите тук.
Информация за медии на Международна комисия за опазване на река Дунав можете да намерите тук.
Информация за медии на Басейнова дирекция „Дунавски район“ можете да намерите тук.

РИОСВ - Плевен отбеляза 5 юни - Ден на околната среда

Световният ден на околната среда е ежегодно събитие под егидата на Програмата на Обединените нации за околна среда. Това е най-значимият и широко известен глобален ден за положително действие за околната среда. Отбелязването на този ден започва през 1972 г., за да се превърне днес в едно от основните средства, чрез които ООН насочва вниманието в глобален план към околната среда и насърчава политическия ангажимент и действие. събитието се е разраснало до глобална платформа за достигане до хора от всички краища на света. Празнува се в над 100 държави.
Преди всичко, Световният ден на околната среда е "денят на хората", в който да полагат грижи за Земята. Това може да бъде нещо малко, на местно ниво, или по-голямо на национално или глобално равнище, самостоятелно действие или такова, обединяващо много хора. Всеки може да избере.

По случай 5 юни- Ден на околната среда,  РИОСВ- Плевен участва в няколко инициативи.
В детска градина „Зорница“ гр. Плевен бяха засадени различни видове растения.  Децата много се забавляваха, но най – важното е, че сами засадиха цветята, обогатявайки парковото пространство на детската градина.
Децата от Читалище „Бъдеще – 1927“ с. Тодорово и Читалище „Христо Ботев 1927 – Бохот“ с. Бохот изработиха пана от различни материали, които посетителите на РИОСВ- Плевен могат да видят.
На 31.05.2023г. в ПГЗ „Стефан Цанов“ гр. Кнежа се проведе научен фестивал „Еко шампиони“, в който директорът на РИОСВ- Плевен инж. Зорница Йоткова взе участие като жури. Основната цел на проекта е повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени чрез осъществяване на образователни дейности.
И нека не забравяме това, което е казал Бан Ки-Мун, бивш Генерален секретар на ООН "Въпреки, че отделните решения могат да изглеждат  незначителни на фона на глобалните заплахи и тенденции, когато милиарди хора обединят усилията си в обща цел,  можем да постигнем огромна промяна"
Повече информация тук

Съвместни инициативи по повод Европейския ден на НАТУРА 2000 и Международния ден на биологичното разнообразие

РИОСВ – Плевен и Басейнова дирекция „Дунавски район“  със съвместни инициативи отбелязаха Европейския ден на НАТУРА 2000 и Международния ден на биологичното разнообразие
Със съвместни инициативи на експертите от РИОСВ-Плевен и Басейнова дирекция „Дунавски район“ се отбелязаха 31 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (21 май 2023 г.) и международния ден на биологичното разнообразие (22 май 2023 г.). На 30.05.2023 г. и 02.06.2023 г. бяха изнесени презентации пред ученици от НУ „Патриарх Евтимий“ гр. Плевен и ОУ „Цветан Спасов“ гр. Плевен. Срещите бяха насочени към повишаване информираността на учениците по отношение на „Натура 2000“ и защитените растителни и животински видове.

РИОСВ-Плевен участва във "Фестивал на къдроглавия пеликан"

Фестивал на къдроглавия пеликанСъбитието се състоя на 26 и 27 май  2023г. на територията на  Природен парк „Персина“ гр. Белене.
Второто издание на информационно – образователния и природозащитен „Фестивал на къдроглавия пеликан“ се провежда в изпълнение на дейност по Проект „Животът на пеликана“ и с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Темата и тази година е възстановяването на къдроглавия пеликан на територията на парка, която се преплита с идеята за значението на влажните зони, както и опазването на защитените територии в България.
В двата фестивални дни пред Посетителския център на Природен парк „Персина“ бяха организирани ателиета, информационни щандове на различни природозащитни и други организации, занимания с деца, включително по метода на детска горска педагогика, интерактивни игри, презентации и развлекателна програма.
Повече информация

РИОСВ-Плевен участва в спасяването на щъркелови яйца

Щъркелово яйцеЕксперти на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен участваха в спасяването на четири яйца на Бял щъркел, останали само с един родител в землището на с. Калейца, общ. Троян, обл. Ловеч. В близост до гнездото жител на селото е намерил един мъртъв възрастен екземпляр от вида Бял щъркел, вероятно блъснат от превозно средство. Няма данни за умишлено убиване на щъркела. В гнездото е наблюдавана една мътеща възрастна птица, която не напуска гнездото и няма физическа възможност да излюпи и изхрани малките. Със съдействието на екип на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, Оперативен център – гр. Троян, четирите яйца са свалени от гнездото и на основание Закона за биологичното разнообразие са изпратени за доизлюпване и отглеждане на малките в Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора.
По информация от Спасителния център, две от яйцата вече са се излюпили успешно.

Белият щъркел /Ciconia ciconia/ е защитен вид, включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.

За защитените видове животни, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

Лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие,

"Екземпляр в безпомощно състояние" е жив екземпляр от животински вид, ранен, физически слаб или обездвижен вследствие на продължително гладуване или опаразитяване.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да ни уведомявате на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

22 май - Международен ден на биологичното разнообразия

На този ден 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологично разнообразие се обръщат с призив за ежедневни усилия за опазване на биологичното разнообразие и неговото устойчиво ползване.
Международния ден на биологичното разнообразие /IDB/ е обявен, за да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа.
Темата за тазгодишното отбелязване на 22 май – Международния ден на биологичното разнообразие е „ОТ СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДЕЙСТВИЕ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ“.
Отбелязването на Международния ден на биологичното разнообразие дава възможност да се повиши осведомеността и да се засилят действията към важния принос на съвместната работа на всички нива за изграждане на бъдеще за живот в хармония с природата.

За повече информация:
https://www.cbd.int/biodiversity-day

По случай Деня на Земята – 22 април бяха проведени образователни занимания с деца от детски заведения на територията на Община Плевен

Ден на земята - инициативиПо случай Деня на Земята – 22 април бяха проведени образователни занимания с деца от детски заведения на територията на Община Плевен: ДГ „Щурче“ – група „Приятели“, ЦДГ „Пчелица“ с. Върбица, НЧ „Христо Ботев 1927 – Бохот“ с. Бохот, НЧ „Бъдеще – 1927“ с. Тодорово, НЧ „Изгрев 1926“ с. Върбица. Бяха предоставени две презентации, целта на които е да подскажем на децата какво всеки от нас може да прави всеки ден, за да допринесе за опазване на околната среда. РИОСВ- Плевен предостави на ДГ „Юнско въстание“ - група „Мечо Пух“  растения, които бяха засадени.
Децата рисуваха, изрязваха, забавляваха се и получиха много подаръци.     повече

 

РИОСВ - Плевен започва проверки по изпълнение на предписанията за почистване на замърсени терени в Плевенска и Ловешка област

На 03.04.2023 г. изтече срокът на издадените предписания на кметовете на 19 общини и директорите на Областни пътни управления на територията на Плевенска и Ловешка област за организиране и почистване на замърсени с отпадъци терени. Дадени са указания за почистване и на установени по сигнали точки на замърсяване.
РИОСВ - Плевен започва проверки по график в рамките на последващ контрол по изпълнението на предписанието, вкл. огледи на участъци на общинската пътна мрежа, речните легла и прилежащите към тях терени в административните граници на всички общини от двете области.
Общините уведомиха РИОСВ - Плевен за предприетите от тях мерки по почистването на местата със замърсявания с отпадъци, като общините Пордим, Ябланица и Гулянци представиха и снимки преди и след почистването на терените.

За повече информация тук

Второ регионално събитие по проект "Знания за НАТУРА 2000" се проведе за областите Плевен и Ловеч

Регионално събитие на тема Знание за НАТУРАВ рамките на проект „Знания за Натура 2000“ на МОСВ на 4 и 5 април  се проведоха две регионални събития за областите Плевен и Ловеч на тема: „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на Натура 2000“. Срещите бяха открити от директора на РИОСВ – Плевен инж. Зорница Йоткова.
Представители на общини, държавни институции и неправителствения сектор бяха запознати с основните моменти в изготвянето на планове за управление на защитени зони, мерките, заложени в НРПД и връзката между мерките и плановете за управление на „Натура 2000“.

Екипът на РИОСВ - Плевен почисти "Скобелев парк

Почистване на парк "Скобелев"Служители от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен почистиха днес "Скобелев  парк" в Плевен. Акцията е част от инициативата на МОСВ "Да сложим точка на замърсяването".
В инициативата участва зам.- министър Петър Димитров. Акциите се провеждат по график, а към групите може да се включи всеки който пожелае. Целта на кампанията за почистване е с личен пример, именно хората, които са отговорни за прилагането на законовите разпоредби за опазването на околната среда, да привлекат последователи към каузата.
Кампанията "Да сложим точка на замърсяването" ръководството на министерството стартира миналия месец, като акциите ще продължат и през следващите месеци, посочи зам. - министър Димитров, като припомни, че МОСВ и регионалните структури отправят апел към гражданите за отговорно поведение към околната среда като изхвърлят отпадъците си единствено на определените за това места.
53 чувала с отпадъци, най- вече фасове, различни опаковки, стъклени и текстилни, пластмасови шишета се събраха при почистването в "Скобелев парк" .
Участниците в почистването припомниха, че при установяване на замърсени участъци, следва да бъдат сигнализирани съответната община или РИОСВ за местоположението им, като целта е да бъдат предприети своевременни действия по почистване.    Още инфо

Експерти от РИОСВ - Плевен разказаха пред ученици за защитените видове животни

Презентация пред ученициЕкспертиот РИОСВ-Плевенпредставихапред ученици от ІІ-ри клас на СУ "Климент Охридски", гр. Плевен презентация на тема „Животни в беда, защитени видове“. Учениците взеха активно участие и се запознаха с изискванията на Закона за биологичното разнообразие по отношение на защитените видове животни и с Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). Те научиха кои видове животни са защитени; кои животни са бедстващи; какво да направим, когато намерим животно в безпомощно състояние, към кои организации да се обърнем, когато намерим бедстващо животно; кога намесата на човека не е необходима или е дори опасна.
Раздадени бяха информационни материали с полезни съвети за личен принос към опазване на околната среда.

Изменения в Наредба № 1 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на флуоросъдържащи парникови газове

На 24.02.2023г. влизат в сила изменения и допълнения на Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (наредбата), с които се осигурява техническа възможност за изпълнение на задължението на физически лица и юридически лица за подаване на годишни отчети, съгласно чл.31, чл.32, ал.1, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 от наредбата.
Към настоящия момент е налице обективна невъзможност да се изпълни срокът, заложен в разпоредбите, които уреждат създаването на информационната система по чл.17г, ал.1 от ЗЧАВ, чрез която ще се подават годишни отчети от посочените лица, съгласно чл.39, чл.39а, чл.39в и чл.39г, което налага уреждането на материята до създаването на информационната система и нейното технологично функциониране.

До осигуряване прилагането на изискванията за подаване на отчетите по електронен път посредством информационната система, отчетите ще продължат да се представят както и досега – на електронен носител (диск, флаш памет) на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), в срока по чл.39а, ал.2 от наредбата. Срокът за подаване на отчетите за периода от 01.01.2022 до 31.12.2022 година е 31.03.2023г.
Мерки за предотвратяване на замърсявания с отпадъци от бита и домакинствата

Във връзка с изпълнението на задължения от кметове на общини по организиране управлението на отпадъците на територията на съответната община, съгласно чл. 15, ал. 1, т. 3  от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), конкретизирано в чл. 19, ал. 3, т. 12 и т. 15 от  Закона за управление на отпадъците (ЗУО), са изпратени писма с дадени  предписания към кметове на общините на територията на Плевенска и Ловешка област: „Да се извърши оглед за наличие на замърсени терени извън определените за целта места за изхвърляне на отпадъци, включително оглед на общинската пътна мрежа, речните легла и прилежащите към тях терени, в административните граници на общината. Да се организира и проведе своевременно почистване на установените при извършения оглед места. Срокът за изпълнение на предписанието е 03.04.2023 г.
За ограничаване на локалните замърсявания с отпадъци на републиканските и общинските пътни мрежи, както на терените в сервитута им, на директорите на Областно пътно управление – Плевен и Областно пътно управление – Ловеч са дадени предписания: „Да се извърши оглед за наличие на замърсени терени в сервитута на републиканските и общинските пътни мрежи. Да се организира и проведе своевременно почистване на установените при извършения оглед същите от всички пътища от Републиканската пътна мрежа на територията, стопанисвана от ОПУ - Ловеч и ОПУ – Плевен. Срокът за изпълнение на предписанието е 03.04.2023 г.
След изтичане на дадения срок на горепосочените предписания, експерти на РИОСВ Плевен ще извършат контрол по изпълнението им, вкл.  огледи на участъци на  общинската пътна мрежа, речните легла и прилежащите към тях терени, в административните граници на всички общини от двете области.
С Годишния план за контролна дейност на РИОСВ Плевен през 2023 г. за контрол  срещу локални замърсявания на основание чл.12 и чл.19 от ЗУО  са предвидени  38 проверки на 19-те общини. При установяване на замърсявания на участъци от имоти на територията на съответната община, както и на участъци от републиканската и общинска пътна мрежа, ще бъдат предприети административнонаказателни мерки в обхвата на Закон за управление на отпадъците, по отношение на кметовете на общини, респ. директор на ОПУ. Идентифицираните замърсени терени на територията на Плевенска и Ловешка области, ще бъдат включени в списък на периодично възникващите локални замърсявания и извършвани регулярни проверки, за да не се допуска повторно замърсяване на вече почистени участъци.
На 15.02.2023 г. и 16.02.2023 г. РИОСВ Плевен организира провеждане на работни срещи с  кметовете на общините и директорите на областни пътни управления (ОПУ). Поканени за участие са и експерти на БДДР. На срещите се обсъдиха мерки ще се, прилагат от кметовете и директорите на ОПУ за предотвратяване на замърсявания с отпадъци на територията всяка община, включително на речните легла и прилежащите им територии, както и предотвратяване на замърсени терени с отпадъци от всички пътища на Републиканската пътна мрежа, в съответствие със задълженията им по Закона за управление на отпадъците (ЗУО). РИОСВ Плевен е изискала от общините да представят краткосрочни и дългосрочни планове за организация и контрол с цел недопускане възникването на замърсени терени, включително на речните легла и прилежащите им територии.

Информация за физимеските и юридическите лица, ползващи и работещи с флуорирани парникови газове и операторите на хладилни и климатични инсталации

Важно за:

 • Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове;
 • Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, което не е херметически затворено;
 • Ползвателите на флуорсъдържащи парникови газове;
 • Преработвателите на флуорсъдържащи парникови газове;
 • Операторите на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни термопомпи, двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент, съдържащи 5 тона CO2 еквивалент, 3 килограма или повече флуорсъдържащи парникови газове; информацията се изготвя за по-малката стойност в килограми от 5 тона CO2 еквивалент или 3 килограма на съдържащите се в оборудването флуорсъдържащи парникови газове;
 • Операторите на електрическа комутационна апаратура съдържаща вещества, основани на флуорсъдържащи парникови газове;
 • Оператори на оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорсъдържащи парникови газове;
 • Операторите на стационарно противопожарно оборудване, съдържащо 5 тона СО2 еквивалент, 3 килограма или повече флуорсъдържащи парникови газове; операторите на хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета.

От РИОСВ – Плевен напомнят на посочените по-горе юридически и физически лица, че 15 февруари 2023 г. е крайният срок (нормативно определен) съгласно чл. 36 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Форматите на отчетите:
Приложение № 5 – по чл. 31 от Наредба № 1;
Приложение № 6 – по чл. 32, ал.  1 от Наредба № 1;
Приложение № 7 – по чл. 33, ал. 1 от Наредба № 1;
Приложение № 8 – по чл. 34 от Наредба № 1;
Приложение № 9 – по чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1,
Може да се изтеглят от интернет-страницата на РИОСВ – Плевен, темата „Образци и бланки“( http://riew-pleven.eu/form.html).

За неспазване на посочения срок – 15февруари 2023 г.,  спрямо нарушителите ще се приложат административно-наказателните разпоредби по чл. 34и от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Въвеждане на мерки за намаляване на използването на пластмасови продукти за еднократна употреба

С влизане в сила от 01.01.2023 г. на чл. 4 от Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, се въвеждат следните изисквания:
Бизнес операторите, които използват пластмасови продукти за еднократна употреба за пълнене с храни, включително напитки, и готови ястия, на мястото на продажбата на краен потребител, са длъжни да прилагат мерки за намаляване на тяхното потребление.
„Бизнес оператори“ са лицата по смисъла на чл.9 от Закона за храните, които произвеждат, преработват и/или дистрибутират храна. Към тях спадат заведенията за обществено хранене, използващи пластмасови чаши и съдове за храна за консумация на място и за разносна търговия; продавачи на напитки и храни, готови за непосредствена консумация, употребяващи пластмасови кутии; „топли витрини“ в хранителни магазини,  и т.н.
Лицата, използващи пластмасови продукти за еднократна употреба, трябва да поставят на видно място информационна табела, предназначена за крайния потребител, съдържаща следната информация:
1. единична цена на пластмасовите продукти за еднократна употреба;
2. вредното им въздействие върху околната среда от замърсяване вследствие на нерегламентираното им изхвърляне и/или изхвърляне на неразрешени за това места след крайната им употреба;
3. необходимостта от трайното намаляване на използването им;
4. възможните алтернативи за използването им.
Задължението се отнася за следните пластмасови продукти за еднократна употреба:
1. Чаши за напитки и техните капаци и капачки.
2. Съдове за храна, т. е. съдове, като кутии, със или без капак, използвани за съхранение на храна, която:
● e предназначена за незабавна консумация както на място, така и за изнасяне от обекта;
● по принцип се консумира от съда, и
● е готова за консумация без по-нататъшна подготовка, като например готвене, варене или загряване, включително съдове, използвани за „бързи храни“ или други ястия, готови за незабавна консумация, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни.
3. В допълнение към критериите по т. 2 определяща роля дали даден съд за храна се счита за пластмасов продукт за еднократна употреба е вероятността той да се превърне в отпадък поради обема или размера си, по-специално при съдовете за единична порция.
Изброените пластмасови продукти за еднократна употреба се предлагат на крайните потребители задължително срещу заплащане на сума, която за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. нормативно е определена по следния начин:
- не по-малко от 0,05 лв. за брой за продуктите, представляващи пластмасови чаши за напитки и техните капаци и капачки и
- не по-малко от 0,20 лв. за брой за продуктите, представляващи съдове за храна, т. е. съдове, като кутии, със или без капак, използвани за съхранение на храна, която:
● e предназначена за незабавна консумация както на място, така и за изнасяне от обекта;
● по принцип се консумира от съда, и
● е готова за консумация без по-нататъшна подготовка, като например готвене, варене или загряване, включително съдове, използвани за „бързи храни“ или други ястия, готови за незабавна консумация, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни.

Сумата за използваните пластмасови продукти за еднократна употреба се посочва отделно от цената на съответната храна, включително напитка, в касовия бон.

РИОСВ-Плевен се включи в 47-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Среднозимно преброяване47-то Среднозимно преброяване на водолюбиви птици на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Плевен се проведе в периода от 13 до 15 януари 2023 година. В преброяването участваха експерти от РИОСВ – Плевен и представител на Българска орнитологична централа към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките.

Обходени бяха влажни зони в област Плевен и област Ловеч, а именно: около 40 точки на наблюдение по поречията на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Дунав, както и язовирите Горни Дъбник, Телиш, Еница,Тотлебен, Каменец, Александрово, рибарници, блата и др.

Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви птици като: тундров лебед, ням лебед, бял ангъч, зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, малък гмурец, голям гмурец, зимно бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, кафявоглава потапница, сива патица, фиш, жълтокрака чайка, зеленоножка и др. И тази година най-голям брой са зеленоглавите патици - над 1500 екземпляра, големите корморани - около 360 екземпляра и големи бели чапли и сиви чапли - около 210 екземпляра.

Установени са и екземпляри от други видове птици: обикновен мишелов, северен мишелов, полски блатар, малък ястреб, голям синигер, щиглец, кос, жълта овесарка, гугутка, гривяк, посевна врана, сива врана, фазан, кълвачи, чинка, земеродно рибарче, орехче и др.

Предстои събраните данни да бъдат изпратени към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. Целта е установяване на числеността на зимуващите в България водолюбиви птици и определяне на най-важните водоеми и територии за тях. Събраната информация ще послужи и за анализ на промените в околната среда.

В същия период са преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от Африка и Близкия Изток. 
Мониторингът на зимуващите водолюбиви птици се провежда в глобален мащаб от 1967 година. В България първите такива наблюдения се провеждат от 1976 година.

Директорът на РИОСВ - Плевен проведе работна среща с областния управител

Работна срещаНа работна среща директорът на РИОСВ – Плевен Зорница Йоткова запозна областния управител на област Плевен Иван Янчев с актуалните проблеми в работата на инспекцията.

Една от важните теми, които двамата обсъдиха, е инвестиционното предложение за изграждане на югоизточен обходен път на гр. Плевен с цел изнасяне на транзитното движение от градската част и създаване на удобна и безопасна връзка на фериботния комплекс „Никопол – Турно Магуреле“ с автомагистрала „Хемус“.

Иван Янчев и Зорница Йоткова дискутираха още върху проблемите, свързани с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и почистването на речните корита.

Заплащане на дължима държавна такса по чл.8, ал.3 от Наредба №2 за класификация на отпадъците

Информация във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (Обн. ДВ. бр. 66 от 8 Август 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 86 от 6 Октомври 2020 г.)
28.10.2020
Във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците, уведомяваме лицата извършващи класификация на отпадъци от подгрупа 18 01 за следното:
Дължимата държавна такса по чл.8, ал.3 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците, за издаване на становище за класификация на отпадъците от РЗИ, на чиято територия се образува отпадъкът, следва да бъде платена по банков път на следната банкова сметка на РЗИ - Ловеч:

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
БАНКОВА СМЕТКА  BG96UBBS80023110734210 
БАНКОВ КОД:  UBBSBGSF

по банков път на следната банкова сметка на РЗИ - Плевен:
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
БАНКОВА СМЕТКА  BG87UBBS80023110739610     
БАНКОВ КОД:  UBBSBGSF

Отбелязваме Европейския ден на "Натура 2000" в защита на биологичното разнообразие

      По  повод 30­ - годишния юбилей на Европейския ден на „Натура 2000“ 21 май, РИОСВ -  Плевен предвижда на 16.05.2022 г. да се представи презентация пред ученици от СУ “Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник, община Долна Митрополия , за повишаване на информираността на младежите за „Натура 2000“ и защитените растителни и животински видове.
На 20.05.2022 г. ще се проведат срещи с представители на общинските администрации и държавните горски стопанства в териториалния обхват на РИОСВ - Плевен, на които ще бъдат обсъдени актуални въпроси, свързани с опазването на мрежата „Натура 2000“ и по - конкретно на горските природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

Онлайн кореспонденция

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Плевен призовава гражданите и бизнеса да се възползват от възможностите за водене на електронна кореспонденция чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). Чрез ССЕВ могат да се заявяват административни услуги, да се подават сигнали и жалби.
Услугата e достъпна за потребители в Системата за сигурно електронно връчване - www.edelivery.egov.bg, администрирана от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Тя поддържа услугата „електронна препоръчана поща“, предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис  или ПИК на НОИ. На практика услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.
Електронното връчване е система, която позволява изпращане, получаване и съхраняване на електронни документи за и от публични институции, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа или съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на ДАЕУ.
Останете вкъщи! Работете и общувайте онлайн!

Забрана за сервизно обслужване на хладилно оборудване, заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

!!! Важно за оператори на хладилно оборудване и за техническото обслужване на същото!!!

Забрана за сервизно обслужване  и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

            От 01.01.2020 г. хладилно оборудване с количество флуорвъглеводороди (HFC) за зареждане от 40,00 тона СО2 еквивалент или повече няма да може да бъде сервизно обслужвано или поддържано със свежи HFC с потенциал на глобално затопляне от 2500 или повече, съгласно разпоредбите на чл. 13, § 3, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014 г.
            Това означава, че най-масово разпространените хладилни инсталации, работещи с фреон R 404А, със заряд от 10,00 kg или повече, следва да бъдат сервизно обслужени или поддържани с рециклиран или регенериран R 404А. Същото важи за хладилни инсталации, заредени с 10,00 kg или повече фреон R 507А.
Рециклираните и регенерирани  HFC с потенциал на глобално затопляне от 2500 или повече ( в това число R 404А  и R 507А) могат да се използват за целите на сервизно обслужване или поддръжка до 01.01.2030 г., при спазване изискванията на чл. 13, § 3, ал. 3, букви а) и  б) от Регламент (ЕС) № 517/2014 г. и при условие, че те са надлежно етикетирани.
Употребата на регенериран HFC е възможна във всяко хладилно оборудване, докато употребата на рециклиран HFC е възможна единствено в същото или подобно на него оборудване. Не се допуска употребата на HFC в нови инсталации. Изключения важат единствено за съществуващо хладилно оборудване.
Оборудването предназначено за нискотемпературно охлаждане на продукти на температури под -500С, не подлежи на тази забрана.

Важно за физически и юридически лица, притежаващи документ за правоспособност за сервизно обслужване, ремонт и поддръжка на оборудване, заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

!!! ВАЖНО ЗА ФИЗИЧЕСКИ  ИЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ !!!

Документите за правоспособност, издадени по чл. 5, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 14, ал. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 22, ал. 1 и чл. 25, ал. 1, от Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове,  се отменят временно, когато е налице едно или повече от следните обстоятелства:
1. за физически лица:
а) лицето е вписало невярна и/или непълна информация в досието по чл. 29 след извършени от него проверка за течове, монтаж, възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на оборудването;
б) лицето не съхранява копие на досие по чл. 29;
в) лице, което не представи в срок информация за флуорсъдържащите парникови газове съгласно изискванията на чл. 17в, ал. 4 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и на чл. 33, ал. 1;
2. за юридически лица:
а) лицето не разполага с необходимите инструменти, съответстващи на приложение № 1 или на приложение № 2;
б) лицето не представи на контролен орган и/или на сертифициращ орган документите за правоспособност на служителите;
в) обемът на дейностите на лицето не отговаря на броя на сертифицираните служители;
г) лицето, чийто служител е вписал невярна и/или непълна информация в досието по чл. 29 след извършени от него монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на оборудването;
д) лицето не съхранява копие на досие по чл. 29;
е) лице, което не представи в срок информация за флуорсъдържащите парникови газове съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1.
(2) Документите за правоспособност, издадени по чл. 5, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 14, ал. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 22, ал. 1 и чл. 25, ал. 1, се отнемат, когато е налице едно или повече от следните обстоятелства:
1. за физически лица:
а) (в сила от 1.01.2020 г. - ДВ, бр. 20 от 2017 г.) лицето, притежаващо документ за правоспособност по чл. 5, ал. 1, употребява флуорсъдържащи парникови газове в нарушение на чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014;
б) лице, което изпуска или съдейства за изпускането на флуорсъдържащи парникови газове в атмосферния въздух в нарушение на изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014;
в) лице, което не съхранява информация за типовете и количествата възстановени флуорсъдържащи парникови газове, както и за по-нататъшната преработката на тези вещества;
г) лице, което извърши повторно нарушение по ал. 1, т. 1;
2. за юридически лица:
а) (в сила от 1.01.2020 г. - ДВ, бр. 20 от 2017 г.) лицето, притежаващо документ за правоспособност по чл. 7, ал. 1, чийто служител употребява флуорсъдържащи парникови газове в нарушение на чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014;
б) лицето, чийто служител изпуска или съдейства за изпускането на флуорсъдържащи парникови газове в атмосферния въздух в нарушение на изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014;
в) лице, което не съхранява информация за типовете и количествата възстановени флуорсъдържащи парникови газове, както и за по-нататъшната преработката на тези вещества.
г) лице, което извърши повторно нарушение по ал. 1, т. 2.
(3) Временното отменяне на документите за правоспособност по ал. 1 е за срок до потвърждаване от РИОСВ за отстраняване на несъответствието.
(4) Лице, на което е отнет документът за правоспособност по реда на ал. 2, няма право да кандидатства за издаване на нов документ за правоспособност за срок пет години от датата на отнемането му.
(5) В случаите на настъпване на обстоятелства по ал. 1 и/или ал. 2 информация за това се публикува в информационната база данни по чл. 17б, ал. 6 на ЗЧАВ.
Промяната засяга:

 • физически лица, извършващи дейности със стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване и хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове (чл. 5, ал. 1);
 • юридическо лице, извършващо дейности със стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване при спазване изискванията на чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2015/2067 (чл. 7, ал. 1);
 • физически лица, извършващи дейности със стационарно противопожарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (чл. 12, ал. 1);
 • юридическо лице, извършващо дейности със стационарно противопожарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (чл. 14, ал. 1);
 • физически лица, извършващи дейности с електрическа комутационна апаратура, съдържаща флуорсъдържащи парникови газове (чл. 18, ал. 1);
 • физически лица, извършващи възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове от климатици на някои МПС (чл. 22, ал. 1);
 • физически лица, извършващи възстановяване на разтворители на основата на флуорсъдържащи парникови газове от стационарно оборудване (чл. 25, ал. 1).

Изключително важно е да се знае, че:
Временното отменяне на документите за правоспособност по чл. 44, ал. 1 от Наредба № 1 е за срок до потвърждаване от РИОСВ за отстраняване на несъответствието.
Лице, на което е отнет документът за правоспособност по реда на чл. 44,  ал. 2 от Наредба № 1, няма право да кандидатства за издаване на нов документ за правоспособност за срок пет години от датата на отнемането му.

Съгласуване на сечи, провеждани в защитени територии

Във връзка с констатирани нарушения от РИОСВ – Плевен в защитени територии, а именно - проведени сечи в природна забележителност “Чернелка” и защитена местност “Турията”, които не са съгласувани по реда на §7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), инспекцията обръща внимание на всички собственици и ползватели на горски територии, че:
- За провеждането на сечи в защитени територии, обявени на основание Закона за защитените територии, е необходимо същите да бъдат съгласувани с РИОСВ – Плевен по реда на §7 от ЗЗТ, независимо от това каква е площта на имота (под или над 20 дка), каква е интензивността на сечта (под или над 20%) и независимо дали за провеждането на сечта е необходимо изготвяне на горскостопанска програма или такова не е необходимо.
- В случай, че за провеждането на сечта не се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, попадаща в защитена територия, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Заявление за съгласуване на дейности в защитени територии на основание §7 от ЗЗТ”, бланката на което може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен - form.html.
- В случай, че за провеждането на сечта се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, независимо от това дали попада в защитена територия и/или в защитена зона, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Уведомление за план/програма/проект”, бланката на което също може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен.
Напомняме, че за несъгласуване на сечи в защитени територии физическите лица се наказват с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, от 1000 до 10 000 лв.

Телефони за сигнали, свързани с неизпълнение на задълженията за заплащане на продуктова такса: 064/800831    и   064/80177

повече информация тук

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия