За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност - Съобщения за извършени проверки за правно действие на решения по ОВОС на основание чл.99, ал.12 от ЗООС и решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, на основание чл.93, ал.8 от ЗООС

2022 г.

Съобщение:
На 22.12.2021 г е извършена проверка по документи за правно действие на Решение № ПН 41 ПР /2015 г. за ИП „Добив на подземни богатства – пясък и чакъл за строителни материали, чрез разработване на находище „Гарговското“, землище на с. Славовица“. С писмо вх. № 6852(1)/15.12.2021 г., в РИОСВ – Плевен са представени: копие на сключен на 10.01.2020 г., между министъра на енергетиката и „Огнеупорни глини“ АД, гр. Плевен концесионен договор за разработване на находище „Гарговското“, земл. на с. Славовица, общ. Долна Митрополия, и писма с изх. № Е-26-0-59/27.07.2020 г. и изх. № Е-26-0-103/16.12.2020 г. на Министерството на енергетиката, с които се съгласува Цялостен проект за добив и първична преработка за срока на концесията, Цялостен проект за рекултивация на нарушените от разработката на находището терени, Годишен проект за добив и първична преработка за 2020 г., План за управление на минните отпадъци, Годишен проект за 2021 г.
Във връзка с горното и на основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № ПН 41 ПР /2015 г., не е загубило правно действие, предвид на сключения концесионен договор предоставящ права на възложителя да разработва находището, както и предвид на съгласуваните от МЕ цялостен и годишни работни проекти за 2020 и 2021 г., съгласно изискванията на Закона за подземните богатства.

Съобщение:
На 30.12.2021 г. е извършена проверка по документи за правно действие на Решение по ОВОС № ПН 1-1/2015 г. за ИП „Добив на строителни материали (пясък и чакъл) от находище „Девенци“, в землищата на с. Девенци, с. Чомаковци и гр. Койнаре, община Червен бряг /алтернатива 2/“. С писмо вх. № 6853(2)/22.12.2021г. в РИОСВ – Плевен са представени: копие на сключен на 26.01.2017 г. между министъра на енергетиката и „МЛ – Консулт – 2009“ ЕООД, договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, от находище „Девенци“, участък „западен“ и участък „източен“, разположено в землищата на с. Девенци, с. Чомаковци и гр. Койнаре, общ. Червен бряг, допълнително споразумение №1 с предмет прехвърляне изцяло правата и задълженията на „Анатолий Иванов – 66“ ЕООД, произтичащи от Решение на МС № 1067/2016 г. (обн. ДВ бр.102/2016 г.) и сключения на 26.01.2017г. договор, съгласуван с писмо изх. №Е-26-М-8/02.01.2018 г. от Министерството на Енергетиката „Цялостен и годишен /за 2018г./ проекти за добив и първична преработка, цялостен проект за рекултивация и план за управление на минните отпадъци.
Във връзка с горното и на основание чл.99, ал.12 от ЗООС, Решение по ОВОС № ПН 1-1/2015 г. не е загубило правно действие, предвид на сключения договор за предоставяне на концесия, и съгласуваните от МЕ цялостен и годишен проекти за 2018 г., съгласно изискванията на Закона за подземните богатства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*