За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента

 

Натура 2000 - Документи, свързани с Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, издадени от РИОСВ

2018 г.                       2017         2016       2015        2014        

Решения по чл. 11, ал. 2 и ал. 3:

Решения по чл. 20 за извършване на оценка за степента на въздействие върху ЗЗ, когато ППП и ИП има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони:


Решения по параграф 2 от допълнителните разпоредби на Наредбата за прекратяване процедура по ОС:

Решения по чл.28 по оценка за съвместимостта за съгласуване/несъгласуване на планове, програми и проекти или инвестиционни предложения:

Решения по чл. 18 за съгласуване, когато ППП и ИП няма да окажат значително отрицателно въздействие върху защитени зони:

Решение ПН 27-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Велчево публикувано на 19.02.2018
Решение ПН 26-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Врабево публикувано на 15.02.2018
Решение ПН 25-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Врабево публикувано на 15.02.2018
Решение ПН 24-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Врабево публикувано на 15.02.2018
Решение ПН 23-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци публикувано на 15.02.2018
Решение ПН 22-ОС-2018 за Горскостопански план.... ДГС Троян публикувано на 15.02.2018
Решение ПН 21-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Писарово публикувано на 05.02.2018
Решение ПН 20-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Голец публикувано на 05.02.2018
Решение ПН 19-ОС-2018 за ИП "Създаване на овощна градина..." гр. Тетевен публикувано на 05.02.2018
Решение ПН 18-ОС-2018 за "План-извлечение за сечи... ДГС Етрополе публикувано на 05.02.2018
Решение ПН 17-ОС-2018 за ИП "Програма за опазване на околната среда... гр. Левски публикувано на 05.02.2018
Решение ПН 13-ОС-2018 за ИП "Изграждане на два броя стрелбища.... с. Горни Дъбник публикувано на 05.02.2018
Решение ПН 16-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Голец публикувано на 02.02.2018
Решение ПН 15-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Ласкар публикувано на 02.02.2018
Решение ПН 14-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Ралево публикувано на 02.02.2018
Решение ПН 12-ОС-2018 за План-извлечение за сеч.... ДГС Троян публикувано на 01.02.2018
Решение ПН 11-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Лесидрен публикувано на 26.01.2018
Решение ПН 10-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж публикувано на 22.01.2018
Решение ПН 9-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Горско Сливово публикувано на 22.01.2018
Решение ПН 8-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж публикувано на 22.01.2018
Решение ПН 7-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Балабанско публикувано на 22.01.2018
Решение ПН 5-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Гумощник  публикувано на 12.01.2018
Решение ПН 4-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Голяма Желязна  публикувано на 12.01.2018
Решение ПН 3-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Ралево  публикувано на 12.01.2018
Решение ПН 2-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Дълбок дол  публикувано на 12.01.2018
Решение ПН 1-ОС-2018 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново  публикувано на 12.01.2018

 


Решения, издадени по АПК: 

Решения 2017 г.   

Решения 2016 г.   

Решения 2015 г.   

Решения 2014 г.

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия