За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

 

Административни услуги - Видове административни услуги

Вид услуга

Необходими документи

Срок за извършване на услугата

Такса

 

Управление на отпадъците

 
 

927 - Извършване на регистрация по глава пета, раздел II от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и издаване на регистрационен документ по чл.35, ал. 3 от ЗУО за :
-  дейности по оползотворяване на неопасни отпадъци, обозначени с кодове R3, с изключение на газификация и пиролиза, когато компонентите, образувани от дейността, се използват като химикали, R5, R11, R12 и R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО, с изключение на ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и дейности по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества с последващото им съхранение и/или продажба);
- дейности по обезвреждане на собствени неопасни отпадъци на мястото на образуването им, обозначени с код D2, D3, D8, D9, D13 и D14 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на ЗУО;
- дейност, обозначена с код R1 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО, отнасяща се до изгаряне с оползотворяване на получената енергия в специализирани за целта съоръжения на неопасни отпадъци, по определението за „биомаса“ по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО;
Законово основание: чл.78 във връзка с чл.35, ал.3 от ЗУО

 1. Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите, до директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите с отпадъци;
 2. Документ за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното законодателство на заявителя, до три месеца преди подаване на заявлението;
 3. Заверено копие на документ за собственост или копие на договор за наем, придружен с документ за собственост;
 4. Документ за платена такса;
 5. Документ за местоположението на площадката/площадките:

а) за площадките по чл. 38, ал. 1 от ЗУО – оригинал или заверено от компетентен орган копие – извадка от влязъл в сила устройствен план или от друг удостоверителен документ, доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО;
б) за всички останали площадки – оригинал или заверено от компетентен орган копие – извадка от влязъл в сила подробен устройствен план, освен в случаите, когато площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО.

 1. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения се изисква по служебен път от РИОСВ Плевенв 3-дневен срок от постъпване на заявлението по чл. 78 от ЗУО.

14 дни

100 лв. за всяка площадка поотделно
(на основание чл.13, ал.1, т.1  от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.59/2016г.)

719 - Извършване на регистрация по глава пета, раздел II от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и издаване на регистрационен документ по чл.35, ал.3 и ал. 5 от ЗУО за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби на ЗУО;
Законово основание: чл.78 във връзка с чл.35, ал.3 и ал. 5 от ЗУО

 1. Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите, до директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището на заявителя;
 2. Документ за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното законодателство на заявителя, до три месеца преди подаване на заявлението;
 3. Документ за платена такса;
 4. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения се изисква по служебен път от РИОСВ Плевенв 3-дневен срок от постъпване на заявлението по чл. 78 от ЗУО.

14 дни

180 лв.
(на основание чл.13, ал.1, т.2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.59/2016г.)

2528 - Изменение и/или допълнение на регистрация по глава пета, раздел II от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в т.ч на регистрационен документ  по чл.35, ал.3 от ЗУО
Законово основание: чл.79 от ЗУО

 1. Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите, до директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите с отпадъци;
 2. Документи, удостоверяващи промяната (във връзка с чл.79, ал.2 от ЗУО):
  1. вид (код и наименование), количество и произход на отпадъка,
  2. извършвана дейност с отпадъка по приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР и/или приложение № 2 към § 1, т. 13 от ДР на ЗУО,
  3. метод на третиране;
  4. документи за собственост и/или наем на площадката
 3. Документ за платена такса;
 4. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения се изисква по служебен път от РИОСВ Плевенв 3-дневен срок от постъпване на заявлението по чл. 78 от ЗУО.

14 дни

50 лв.
(на основание чл.13, ал.2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.59/20

Изменение и/или допълнение на регистрация по глава пета, раздел II от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в т.ч на регистрационен документ  по чл.35, ал.3 от ЗУО в случаите, когато изменението и/или допълнението включва нова площадка.
Законово основание: чл.79 от ЗУО

 1. Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите, до директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите с отпадъци;
 2. Документи, удостоверяващи промяната (във връзка с чл.79, ал.2 от ЗУО):
  1. вид (код и наименование), количество и произход на отпадъка,
  2. извършвана дейност с отпадъка по приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР и/или приложение № 2 към § 1, т. 13 от ДР на ЗУО,
  3. метод на третиране;
  4. документи за собственост и/или наем на площадката
 3. Документ за платена такса;
 4. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения се изисква по служебен път от РИОСВ Плевенв 3-дневен срок от постъпване на заявлението по чл. 78 от ЗУО.

14 дни

50 лв.
(на основание чл.13, ал.2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.59/2016 г.)
В случаите, когато изменението и/или допълнението на регистрацията по глава пета, раздел II от ЗУО, в т.ч на регистрационния документ, включва нова площадка, се събира такса в размер 100 лв. за всяка нова площадка поотделно.
(на основание чл.13, ал.3 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.59/2016 г.)

Изменение и/или допълнение на регистрация по глава пета, раздел II от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в т.ч на регистрационен документ  по чл.35, ал.3 и ал.5 от ЗУО
Законово основание: чл.79 от ЗУО

 1. Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите, до директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите с отпадъци;
 2. Документи, удостоверяващи промяната (във връзка с чл.79, ал.2 от ЗУО):
  1. начин на транспортиране на отпадъка
 3. Документ за платена такса;
 4. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения се изисква по служебен път от РИОСВ Плевенв 3-дневен срок от постъпване на заявлението по чл. 78 от ЗУО.

14 дни

50 лв.
(на основание чл.13, ал.2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.59/2016 г.)

Решение за прекратяване на регистрацията по чл. 78 от ЗУО, в т. ч на регистрационния документ
Законово основание: чл. 80, ал.2 от ЗУО

 1. Заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите.

14 дни

-

1609 - Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Законово основание: чл.67 във връзка с чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО

 1. Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци до директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите;
 2. Документ за платена такса;
 3. Документ за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното законодателство на заявителя, до три месеца преди подаване на заявлението;
 4. Описание на метода за третиране на отпадъците;
 5. Проект за рекултивация, мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци в случаите, когато е приложимо;
 6. Хигиенно заключение за спазване на здравните изисквания, издадено от регионална здравна инспекция (РЗИ) –
  1. за лицата, извършващи дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина или свързана с тях изследователска дейност на територията на съответната инспекция;
  2. когато дейностите се извършват на териториите на повече от една РЗИ, хигиенното заключение се издава от директора на всяка РЗИ поотделно, за дейностите, извършвани на територията на съответната инспекция;
 7. Декларация от заявителя, че не е свързано лице по смисъла на ЗУО с лице, на което е отнето разрешението или му е отказано издаването на разрешение преди изтичането на една година от отнемането или отказа;
 8. План за собствен мониторинг и контрол на депа за отпадъци, на инсталации за изгаряне на отпадъци и на инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци;
 9. Документ за местоположението на площадката/площадките:

а) за площадките по чл. 38, ал. 1 от ЗУО – оригинал или заверено от компетентен орган копие – извадка от влязъл в сила устройствен план или от друг удостоверителен документ, доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал.1 от ЗУО;
б) за всички останали площадки – оригинал или заверено от компетентен орган копие – извадка от влязъл в сила подробен устройствен план;

 1. Заверено копие на документ за собственост или копие на договор за наем, придружен с документ за собственост;
 2. Документ за определен размер на отчисленията за един тон депониран отпадък и формата на предоставяне на обезпечението съгласно чл. 60 от ЗУО за дейност по обезвреждане на опасни и/или неопасни отпадъци чрез депониране;
 3. Банкова гаранция по чл. 60, ал. 2, т. 3 от ЗУО в случаите, когато заявителят е избрал тази форма на обезпечение при кандидатстване за дейност по обезвреждане на опасни и/или неопасни отпадъци чрез депониране;
 4. Доказателства за достигната висока степен на енергийна ефективност за инсталациите за изгаряне на твърди битови отпадъци в случаите, когато заявителят кандидатства за дейности по оползотворяване, обозначена с код R1;
 5. Оценка за прилагане на най-добрите налични техники в случаите, когато заявителят кандидатства за дейности по смесване на опасни отпадъци по чл. 8, ал. 3, т. 3 и/или за дейности по т. 13 от ЗУО;
 6. За съоръженията за рециклиране на кораби – информация и документи, които доказват, че съоръжението отговаря на условията на чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013.
 7. Към заявлението по чл. 68 от ЗУО лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО и ИУМПС, представят банкова гаранция в размер 15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността, независимо от броя на изброените потоци отпадъци;
 8. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения се изисква по служебен път от РИОСВ Плевенв 3-дневен срок от постъпване на заявлението по чл. 67 от ЗУО.

2 месеца

200 лв.
за всяка площадка поотделно
(на основание чл.12, ал.1, т.1 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.59/2016г.)

Изменение и допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
Законово основание: чл.73 от ЗУО

 1. Заявление за изменение и/или допълнение на разрешение за дейности по третиране на отпадъци до директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите;
 2. Документ за платена такса;
 3. Съответните документи по чл. 68 и/или 69 от ЗУО, удостоверяващи промяната.
 4. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения се изисква по служебен път от РИОСВ Плевенв 3-дневен срок от постъпване на заявлението по чл. 67 от ЗУО.

1 месец

50 лв. за изменение и/или допълнение на разрешението за дейности с отпадъци
(на основание чл.12, ал.2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.59/2016

Изменение и допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци, в случаите, когато изменението и/или допълнението на разрешението включва нова площадка
Законово основание: чл.73 от ЗУО

 1. Заявление за изменение и/или допълнение на разрешение за дейности по третиране на отпадъци до директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите;
 2. Документ за платена такса;
 3. Съответните документи по чл. 68 и/или 69 от ЗУО, удостоверяващи промяната;
 4. Лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО представят банкова гаранция по чл. 69, ал. 3 от ЗУО в размер на 5000 лв. за всяка нова площадка;
 5. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на задължения се изисква по служебен път от РИОСВ Плевенв 3-дневен срок от постъпване на заявлението по чл. 67 от ЗУО.

1 месец

50 лв. за изменение и/или допълнение на разрешението за дейности с отпадъци
(на основание чл.12, ал.2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.59/2016 г.)
В случаите, когато изменението и/или допълнението на разрешението за извършване на дейности с отпадъци включва нова площадка, се събира и такса в размер 200 лв. за всяка нова площадка поотделно;
(на основание чл.12, ал.3  от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ - ДВ, бр.59/2016 г.)

Решение за прекратяване действието на разрешение за дейности с отпадъци 
Законово основание: чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО

 1. Заявление за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение

14 дни

-

723 - Утвърждаване на работни листа за класификация на отпадъците
Законово основание: чл.3 от ЗУО във връзка с чл. 7 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците

 1. Попълнен работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 5 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците в два екземпляра с определен шестцифрен код на отпадъка;
 2. Описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът, източник и произход на отпадъка, състав и свойства на използваните при процеса суровини и материали;
 3. Информационни листове за безопасност на химичните вещества и смеси, използвани като изходни суровини за технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът
 4. Информация за състава и свойствата на отпадъка от периодични издания и литература, от търговската мрежа, от други източници на специализирана информация;
 5. Становище от регионалната здравна инспекция (РЗИ) за класификацията на отпадъците от подгрупа 18 01

14 дни

-

Утвърждаване на работни листа за класификация на отпадъците след изпитване
Законово основание: чл.3 от ЗУО във връзка с чл. 11 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците

 1. Попълнен работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 6 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците в два екземпляра с определен шестцифрен код на отпадъка;
 2. Становище от МОСВ относно класификацията на отпадъка

1 месец

 

2316 - Издаване на становище относно документация от основно охарактеризиране на отпадъци 
Законово основание: чл.35а, ал.6, т.1 от Наредба за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

 1. Доклад от основно охарактеризиране

1 месец

-

2425 - Издаване на становище за унищожаване на лекарствапо чл.10, ал.2, т.3 от Наредба  №28/14.12.2000 за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата.

Мотивирано искане от заявителя

14 дни

-

Вид услуга

Необходими документи

Срок за извършване на услугата

Такса

 

Превантивна дейност

Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
Законово основание: чл.93, ал.3 от ЗООС

339 - Уведомление за инвестиционно предложение (ИП);
писмо за уведомяване на съответната община/район/кметство
обява за обществеността

Допълнителна информация

електронна услуга

Информиране за необходимите действия по реда на глава шеста от ЗООС и по ЗБР
– 14 дни (не се включва времето за отстраняване на непълноти, пропуски и неточности в представената информация)

Не се заплаща такса

Процедурата започва с подаване на уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС. В срок до 14 дни от подаване на уведомлението (не се включва времето за отстраняване на непълноти, пропуски и неточности в представената информация), след извършване на проверка за допустимост на инвестиционното предложение, РИОСВ информира писмено възложителя (по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС) за необходимите действия които трябва да предприеме по реда на глава шеста от ЗООС, включително за необходимост от провеждане на процедури по глава седма от ЗООС, извършване на оценка за съвместимостта чрез процедурата по ОВОС по реда на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), съвместяване на процедурата по реда на чл. 22г, ал. 3 от Закона за подземните богатства, необходимите допълнителни данни и на кой етап от процедурата да се представят. Ако инвестиционното предложение не попада в Приложение № 1 или в Приложение № 2 на ЗООС, респективно необходимите за неговото реализиране планове или програми не подлежат на процедура по екологична оценка (във връзка с чл. 91, ал. 2 от ЗООС), възложителят получава указания съгласно изискванията на Наредбата за ОС към ЗБР.

1615 - Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
Документи, доказващи уведомяване на съответната община/район/кметство
документ за платена такса
Забележка:  за ИП по приложение № 2 от ЗООС. Процедурата по Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ се съвместява с процедурата по ЗООС

Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
– 30 дни (без времето за консултации и за отстраняване на непълноти, пропуски и неточности)

500 лв
(чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ)

2195 - Издаване на Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения
Законово основание: чл.99, ал.2 от ЗООС

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП);
писмо за уведомяване на съответната община/район/кметство
обява за обществеността

Информиране за необходимите действия по реда на глава шеста от ЗООС и по ЗБР
– 14 дни (не се включва времето за отстраняване на непълноти, пропуски и неточности в представената информация)

Не се заплаща такса

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП);

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
Документи, доказващи уведомяване на съответната община/район/кметство
документ за платена такса
Забележка: за ИП по приложение № 2 от ЗООС, за които се издаде Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер – да се извърши ОВОС. Не се извършва за ИП по приложение № 1 от ЗООС. Процедурата по Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ се съвместява с процедурата по ЗООС)

Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
– 30 дни (без времето за консултации и за отстраняване на непълноти, пропуски и неточности)

500 лв
(по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ)

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС
Забележка: за ИП по приложение № 2 от ЗООС, за които се издаде Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер – да се извърши ОВОС.
Не се извършва за ИП по приложение № 1 от ЗООС.
Процедурата по Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ се съвместява с процедурата по ЗООС)

Задание за обхвата на Доклада по ОВОС
Забележка:  Възложителят провежда задължителна консултация с компетентния орган по вземане на решение по ОВОС, след консултации със специализираните ведомства и засегнатата общественост; определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС;

Изразяване на мнение относно заданието и обхвата на Доклада по ОВОС
– 14 дни

Не се заплаща такса

Задание за обхвата на Доклада по ОВОС
Забележка:  Възложителят провежда задължителна консултация с компетентния орган по вземане на решение по ОВОС, след като е провел консултации със специализираните ведомства и засегнатата общественост; определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС;

Внасяне на Доклада за ОВОС (с всички приложения, в т.ч. Доклад по оценка на съвместимостта /ДОС/ с предмета и целите на защитените зони) за оценяване на качеството му;
документ за платена такса.

Оценка на качеството на изготвения Доклад по ОВОС
– 30 дни (при положителна оценка на Доклада за ОС, същият се публикува в 5 дневен срок след изпращане на писмото)

700 лв (по чл. 1, ал. 5, т. 2, буква “б” от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ) или
1500 лв (по чл. 1, ал. 5, т. 2, буква “а” от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ)

Внасяне на Доклада за ОВОС (с всички приложения, в т.ч. Доклад по оценка на съвместимостта /ДОС/ с предмета и целите на защитените зони) за оценяване на качеството му;

Обществено обсъждане на Доклада за ОВОС;
обява за среща за обществено обсъждане
Забележка: За организиране на общественото обсъждане възложителят внася писмено искане до определените от компетентния орган с писмото за оценка на качеството на Доклада ОВОС засегнати общини, кметства и райони.

Осигуряване на достъп до Доклада за ОВОС и приложенията му
– 30 дни (до 60 дни от внасяне на искането) Възложителят уведомява писмено компетентния орган за мястото, датата и часа за срещата/срещите за обществено обсъждане в 7 дневен срок; След срещата/срещите за обществено обсъждане възложителят представя на компетентния орган протокола/протоколите и всички предоставени писмени становища в 7 дневен срок; Предоставя писмено становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията от общественото обсъждане в 10 дневен срок)

Обществено обсъждане на Доклада за ОВОС;
Забележка: За организиране на общественото обсъждане възложителят внася писмено искане до определените от компетентния орган с писмото за оценка на качеството на Доклада ОВОС засегнати общини, кметства и райони.

Издаване на Решение по ОВОС;

Взимане на Решение по ОВОС
– 45 дни (след провеждане на общественото обсъждане)

Издаване на Решение по ОВОС;

Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)  за планове и програми
Законово основание: чл.85, ал.4 от ЗООС

Уведомление за план/програма /проект по Наредбата по ОС
Искане за преценяване на необходимостта и обхвата за ЕО
документ за платена такса
Забележка: Процедурата по Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ се съвместява с процедурата по ЗООС.

Уточняване приложимата процедура по глава шеста от ЗООС и по ЗБР
– 14 дни
(включва потвърждаване, че за плана или програмата не се изисква извършването на ЕО, в случай че планът или програмата е за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, за което по реда на чл. 91, ал. 2 ЗООС е допуснато да се извърши само ОВОС).

 

 

Не се заплаща такса

 

Необходимостта от провеждане на процедура по ЕО може да бъде идентифицирана с подаване на уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС (с писмото по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОС, за инвестиционни предложения по приложения № 1 и № 2 от ЗООС) или с подаване на уведомление по чл. 10 от Наредбата за ОС (след преценка за възможно значително отрицателно въздействие с писмо по чл. 15, ал. 1 от Наредбата за ОС, или с Решение по чл. 20 от Наредбата за ОС – задължителна ЕО), като при всички случаи възложителят следва дадените му от РИОСВ писмени указания.
Процедурата започва с подаване на искане по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО. В 7-дневен срок от подаване на искането (не се включва времето за отстраняване на непълноти пропуски и неточности в искането или в приложената информация, и времето за провеждане на консултации), РИОСВ разглежда искането и приложенията към него и уточнява приложимата процедура. Срока за произнасяне с решение е съгласно чл. 85, ал. 5 от ЗООС.

Издаване на решение за преценяване на необходимостта от ЕО
– 30 дни (без времето за консултации и за отстраняване на непълноти, пропуски и неточности. Включва съгласуването на мерките за наблюдение и контрол – 14 дни)

400 лв
(по чл. 1, ал. 5, т. 4 отТарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ)

Издаване на Становище по екологична оценка (ЕО) за планове и програми
Законово основание: чл.84, ал.1 от ЗООС

Уведомление за план/програма /проект по Наредбата по ОС
Искане за преценяване на необходимостта и обхвата за ЕО
документ за платена такса
Забележка: Процедурата по Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ се съвместява с процедурата по ЗООС.
Забележка: за планове и програми по приложение № 1 и 2 от Наредбата за ЕО, очертаващи рамката на ИП по приложения № 1 и 2 от ЗООС, за които е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер – да се извърши ЕО.

Уточняване приложимата процедура по глава шеста от ЗООС и по ЗБР
– 14 дни (включва потвърждава, че за плана или програмата не се изисква извършването на ЕО, в случай че планът или програмата е за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, за което по реда на чл. 91, ал. 2 ЗООС е допуснато да се извърши само ОВОС)

Не се заплаща такса

Уведомление за план/програма/проект по Наредбата по ОС по чл. 31а от Закона за биологичното разнообразие
Искане за преценяване на необходимостта и обхвата за ЕО
Забележка: Процедурата по Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ се съвместява с процедурата по ЗООС.

Издаване на решение за преценяване на необходимостта от ЕО
– 30 дни (без времето за консултации и за отстраняване на непълноти, пропуски и неточности

400 лв
(по чл. 1, ал. 5, т. 4 отТарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ)

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО
Забележка: за планове и програми по приложение № 1 и 2 от Наредбата за ЕО, очертаващи рамката на ИП по приложения № 1 и 2 от ЗООС, за които е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер – да се извърши ЕО.

Изготвяне на доклад по ЕО
Забележка: При издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО компетентния орган може да постави изисквания към обхвата на оценката, с които възложителят трябва да се съобрази.

Изразяване на мнение относно схемата за провеждане на консултации и начините за провеждане на консултации, за обхвата на оценката в Доклада по ЕО
– 14 дни

Не се заплаща такса

Изготвяне на доклад по ЕО
  Забележка: При издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО компетентния орган може да постави изисквания към обхвата на оценката, с които възложителят трябва да се съобрази.

Изготвянето на Доклад за ЕО или екологичната част на плана/програмата се възлага за разработване от възложителя на колектив от експерти с ръководител, който отговаря за съобразяването със схема, предложена от възложителя, за съвместяване на процеса на планиране и основните процедурни етапи на ЕО, пълнотата и достоверността на използваната информация за ЕО и избора на методи за ЕО и отразяването на резултатите от консултациите. Провеждането на консултации е задължение на възложителя!

Изготвянето на Доклад за ЕО или екологичната част на плана/програмата се възлага за разработване от възложителя на колектив от експерти с ръководител, който отговаря за съобразяването със схема, предложена от възложителя, за съвместяване на процеса на планиране и основните процедурни етапи на ЕО, пълнотата и достоверността на използваната информация за ЕО и избора на методи за ЕО и отразяването на резултатите от консултациите. Провеждането на консултации е задължение на възложителя!

Провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана или програмата
Забележка: Възложителят организира консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана или програмата през различните фази на подготовка на плана или програмата, съответно на ЕО.
Възложителят провежда консултации по доклада за ЕО или по екологичната част на плана или програмата и с компетентните органи, както и със специализираните компетентни органи, като им предоставя документацията за становище
Възложителят провежда обществено обсъждане на доклада за ЕО в случаите, когато:
се изисква за проекта на плана или програмата съгласно специален закон
са постъпили повече от две мотивирани негативни становища или предложения за алтернативи, отразени в доклада за ЕО или при провеждане на консултациите

Изразяване на мнение относно заданието за определяне обхвата на оценката
– 14 дни

Предоставяне на Доклада за ЕО и приложенията му за становище
– 30 дни (срока за изразяване на становище, който не може да бъде по-кратък от 30 дни след публикуването на съобщението и осигуряване на достъп до доклада и материалите)
Обществено обсъждане на Доклад по ЕО
– 30 дни (възложителят уведомява писмено компетентния, както и органите, участвали в консултациите, за необходимост от обществено обсъждане, като определя мястото, датата и часа за провеждане на срещата за общественото обсъждане, както и за мястото за публичния достъп и срока за запознаване с проекта за плана/програмата, доклада за ЕО с всички приложения и материалите към него. Срещата за общественото обсъждане се провежда най-рано 30 дни след консултациите по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за ЕО.)

Не се заплаща такса

Провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана или програмата
Забележка: Възложителят организира консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от плана или програмата през различните фази на подготовка на плана или програмата, съответно на ЕО.
Възложителят провежда консултации по доклада за ЕО или по екологичната част на плана или програмата и с компетентните органи, както и със специализираните компетентни органи, като им предоставя документацията за становище
Възложителят провежда обществено обсъждане на доклада за ЕО в случаите, когато:
се изисква за проекта на плана или програмата съгласно специален закон
са постъпили повече от две мотивирани негативни становища или предложения за алтернативи, отразени в доклада за ЕО или при провеждане на консултациите

Отразяване на резултатите от консултациите в доклада по ЕО

Изразяване на мнение относно изготвения Доклада по ЕО
– 14 дни

Не се заплаща такса

Отразяване на резултатите от консултациите в доклада по ЕО

Определяне на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на плана или програмата
Забележка: Консултации по мерките за наблюдение и контрол са по чл. 20, ал. 3 от Наредбата за ЕО

Писмено съгласуване на мерките за наблюдение и контрол с възложителя
– 14 дни (след предоставяне на документацията по Доклада за ЕО или екологичната част на плана/програмата)

Не се заплаща такса

Определяне на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на плана или програмата
Забележка: Консултации по мерките за наблюдение и контрол са по чл. 20, ал. 3 от Наредбата за ЕО

Искане за издаване на становище по ЕО
Забележка: Възложителят внася искане за издаване на становище по ЕО до компетентния орган

Издаване на Становище по ЕО
– 30 дни (след внасяне на искането за издаване на становище)

600 лв
(по чл. 1, ал. 5, т. 3 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ)

Издаване на становище по ЕО
Законово основание: чл.93, ал.3 от ЗООС
Забележка: Възложителят внася искане за издаване на становище по ЕО до компетентния орган

Защитени територии и биоразнообразие

Издаване на Решение за оценка за съвместимост на планове, програми и проекти с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Законово основание: Закон за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

 

1. Уведомление по образец на хартиен и електронен носител;
2. Характеристика на плана, програмата, проекта;
3. Задание за изготвяне на плана, програмата, проекта;
4. План-извлечение за ползване на гори;
5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, партида на имота, координати на граничните точки.
6. Друго – по преценка на възложителя.
7. Документ за платена такса.

 
30 дни

 

280 лв.
(на основание чл.22, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ)

Процедурата започва с подаване на уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС. При установени непълноти, пропуски или неточности в уведомлението или в представената документация от възложителя се изисква писмено да отстрани допуснатите нередовности и/или да предостави допълнителна информация в определен за целта срок. Когато представените документи са недостатъчни за преценката, компетентният орган изисква от възложителя тяхното допълване, като определя срок за това и дава указания за формата и съдържанието им. При констатиране на недопустимост на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения с режима на дейностите в защитените зони, съответно в защитените територии, или спрямо режими, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни, процедурата по ОС се прекратява, за което в срок 10 работни дни от уведомяването или от отстраняването на нередовностите, компетентният орган уведомява писмено възложителя и съответния орган, одобряващ планове, програми и проекти или инвестиционни предложения. При установяване на допустимост на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения по раздел II от Наредбата за ОС, компетентният орган преценява вероятната степен на въздействие на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения върху конкретните местообитания и/или видове - предмет на опазване в защитените зони. В 30-дневен срок от уведомяването или от отстраняване на нередовностите, или в 15-дневен срок от изтичане на срока по чл. 15, ал. 4 или по чл. 17 от Наредбата за ОС компетентният орган издава решение по чл. 18 от Наредбата за ОС, с което съгласува (по чл. 31, ал. 7 ЗБР) плановете, програмите, проектите или инвестиционните предложения, за които прецени, че няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони или издава решение по чл. 20 от Наредбата за ОС с характер – да се извърши ОС.
Законово основание: Закон за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Издаване на Решение за оценка за съвместимост на инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Законово основание: Закон за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

1. Уведомление по образец на хартиен и електронен носител;
2. Характеристика на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите.
3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия,
4. Актуална скица и партида на имота /координати на граничните точки/, в който ще се реализира инвестиционното предложение.
5. Друго – по преценка на възложителя.
6. Документ за платена такса.

  
30 дни

280 лв.
(на основание чл.22, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ)

Издаване на Регистрационни карти за екземпляри по чл.22, ал. 1 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ)
Законово основание: чл.22а от ЗЗЖ

1. Заявление по образец.
2. Документ, указващ произхода на екземпляра, когато е дарен, закупен, внесен на територията на страната или придобит по друг начин от друго физическо или юридическо лице, включително държавна институция; разрешително, когато такова се изисква по реда на чл. 22, ал. 2 от ЗЗЖ.
3. Информация за начина на маркиране на екземпляра и номера на маркирмаркировката.

 

 

14 дни

Не се заплаща такса

Издаване на Регистрационни карти за екземпляри по чл.22, ал. 1 от ЗЗЖ
Законово основание: чл.22а от ЗЗЖ

Издаване на Регистрационни карти за екземпляри по чл.90 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
Законово основание: чл.91, ал.1 от ЗБР

1. Заявление по образец
2. Документи, указващи законния произход на екземпляра, а именно:
- оригинален документ за регистрация, издаден от съответната РИОСВ;
- документ за регистрация от друга държава - членка на Европейския съюз, когато в съответната държава се изисква такава;
- оригинален валиден сертификат за екземпляра, издаден на името на продавача съгласно чл. 8, т. 3 от Регламент 338/97, и документ за продажбата на екземпляра;
- копие от разрешително по CITES за износ или сертификат за реекспорт, издадени от трета държава;
- фактура по чл. 102б, ал. 3, буква "к";
- оригинал на разрешително или друг документ за улавяне или убиване на екземпляра от природата, предвиден в нормативен акт и доказващ законността на придобиването му.
3. Информация за начина на маркиране на екземпляра и номера на маркировката.

 

5 дни

 

Не се заплаща такса

Издаване на Регистрационни карти за екземпляри по чл.90 от ЗБР
Законово основание: чл.91, ал.1 от ЗБР

 

 

 

 

 

Вид услуга

Необходими документи

Срок за извършване на услугата

Такса

Атмосферен въздух

2245 - Съгласуване на обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания на атмосферни емисии по Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

1. Искане от фирмата;
2. Удостоверение за одобрен тип, издадено от Националния център по метрология към Комитета по стандартизация и метрология (Държавна агенция по стандартизация и метрология);
3. Техническа документация на методите и средствата за измерване;

14 дни

Не се заплаща такса

724 - Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

1. Искане от фирмата;
2. Генплан или скица на обекта, с означени източниците на емисии, газоходи, пречиствателни съоръжения, изпускащи устройства, местоположение и размери на точките за пробовземане и измерване.  

14 дни

Не се заплаща такса

524 - Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници при собствени периодични измервания.

Допълнителна информация

електронна услуга

1. Искане от фирмата;
2. Генплан или скица на обекта, с означени източниците на емисии, газоходи, пречиствателни съоръжения, изпускащи устройства, местоположение и размери на точките за пробовземане и измерване.

14 дни

Не се заплаща такса

514 - Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

Допълнителна информация

електронна услуга

1. Искане от фирмата;
2. Удостоверение за одобрен тип, издадено от Националния център по метрология към Комитета по стандартизация и метрология (Държавна агенция по стандартизация и метрология);
3. Становище или писмо за съгласуване на методите и средствата за измерване;
4. Генплан или скица на обекта.

14 дни

14 дни

Не се заплаща такса

Не се заплаща такса

Издаване на удостоверение за регистрация и вписване в публичен  регистър на инсталации, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител, с изключение на инсталациите по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда

1. ЕИК, за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус (когато заявителят е чуждестранно физическо или юридическо лице, документът се представя и в легализиран превод на български език);
2. технологична схема на инсталацията, описание на дейността, местоположение на площадката, на която е разположена инсталацията;
3. документ за платена такса за регистрация или за вписване на промяна в обстоятелствата, когато плащането не е извършено по електронен път.

. Забележка:Всички документи, по настоящото заявление, да бъдат представени на хартиен носител и в електронен формат, или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.

14 дни

158лв.         

 (на основание чл.17а от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г, с всички посл. изм. и доп.

Вписване на промяна в обстоятелствата в публичният регистър на инсталации, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител, с изключение на инсталациите по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда

1. ЕИК, за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус (когато заявителят е чуждестранно физическо или юридическо лице, документът се представя и в легализиран превод на български език);
2. технологична схема на инсталацията, описание на дейността, местоположение на площадката, на която е разположена инсталацията
3. документ за платена такса за регистрация или за вписване на промяна в обстоятелствата, когато плащането не е извършено по електронен път.
Забележка:Всички документи, по настоящото заявление, да бъдат представени на хартиен носител и в електронен формат, или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление

14 дни

60лв.                        (на основание чл.17а от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г, с всички посл. изм. и доп.

309 - Оценка на доклади за резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания съгласно чл. 50, ал. 1 и представените резултати от измерванията съгласно чл. 50, ал. 2 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

1. Придружително писмо;
2. Месечен или годишен доклад за резултатите от собствените непрекъснати измервания, и половинчасовите средни стойности, изготвен съгласно чл. 30 или чл. 31 от Инструкция № 1 от 3.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници;
Забележка:1)  докладът се представя в 1 екземпляра, на хартиен и на електронен носител (дискета);
2) утвърждаването на доклада става с протоколи по образец (Инструкция № 1), издадени в 3 екземпляра.

14 дни

Не се заплаща такса

556 - Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите

1. План за намаляване на емисиите, изготвен съгласно изискванията на Приложение №4  към чл.6 ал.1 от Наредба №7/21.10.2003г.
2. Решение на РИОСВ за утвърждаване на Схема за намаляване на емисиите (СНЕ)

 

14 дни

 

Не се заплаща такса

1616 - Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии

1. План за намаляване на емисиите, изготвен съгласно изискванията на Приложение №4  към чл.6 ал.1 от Наредба №7/21.10.2003г.
2. Решение на РИОСВ за утвърждаване на Схема за намаляване на емисиите (СНЕ)

14 дни

Не се заплаща такса

526 - Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии

Допълнителна информация

електронна услуга

1. План за намаляване на емисиите, изготвен съгласно изискванията на Приложение №4  към чл.6 ал.1 от Наредба №7/21.10.2003г.
2. Решение на РИОСВ за утвърждаване на Схема за намаляване на емисиите (СНЕ)

14 дни

Не се заплаща такса

1617 - Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители по чл. 20, ал. 7 от Наредба № 7 за утвърждаване на допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации.

 План за управление на разтворителите (ПУР), обхващащ предходната календарна година, изготвен съгласно изискванията на Приложение №5 към чл.20 ал.1 от Наредба №7/21.10.2003г.

14 дни

Не се заплаща такса

Приемане на доклади за резултатите от собствени периодични измервания на показателите за шум в околната среда

1. Доклад за резултатите от собствени периодични измервания на показателите за шум в околната среда, изготвен съгласно изискванията на чл.30 от Наредба №54/13.12.2010г.
2. Приемане на доклада – от Директора на РИОСВ върху титулната страница на представения доклад.
3. Заключение от РИОСВ относно спазване граничните стойности за показателите на шум.

14 дни

Не се заплаща такса

Глава 7, Раздел І от ЗООС

2522 - Издаване на становище по чл.106, ал.2 от ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал в обхвата на Глава 7, раздел І от ЗООС
 Законово основание: чл.106, ал.2 във връзка с чл.105, ал.1, т.5  от ЗООС (изм. и доп., ДВ, бр. 62/14.08.2015 г.) и чл.11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (приета с ПМС №2/11.01.2016 г., обн.ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г.)

 1. Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии на предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал съгласно Приложение 2, към чл.11, ал.1  на Наредба за предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (приета с ПМС №2/11.01.2016 г., обн.ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г.), до директора на РИОСВ Плевен, на чиято територия се намира предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал  - в два еднообразни екземпляра на хартиен и на електронен носител;
 2. Документ за платена такса.

14 дни

200 лв.
(на основание чл. 3, ал.2, от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ –изм. ДВ, бр.5/19.01.2016 г.)

Почви

Издаване на становища за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на слабопродуктивни земи и за оползотворяване на хумусния пласт.
Законово основание: Закон за почвите, чл.23, ал.2 и Наредба № 26/1996 г./Д.В. бр.89/22.10.1996 г. и всички изменения и допълнения/

1. Искане от фирмата - свободен текст;
2. Съответния проект за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на слабопродуктивни земи и за оползотворяване на хумусния пласт.

 
14 дни

 Не се заплаща такса

Достъп до обществена информация

2 - Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация

 1. Заявление по образец
 2. След издаване на решение за предоставяне на достъп до информация - документ за платени разходи по предоставянето на обществената информация.

 

14 дни

Заповед №10 на МФ от 10.01.2001г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя

Издаване на заверено копие на документ

Искане - свободен текст

 

7 лв. (на основание чл.29 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ)

Телефони за информация, консултации и помощ относно предоставяните от РИОСВ - Плевен услуги: 064/800711 и 064/806951.

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*