За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   
РИОСВ Плевен

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция - тел: (02) 982 22 22

Програма Life

Международни кампании


22 април - международен ден на земята


Европейска седмица за устойчиво развитие 2017

Световен ден на водата
22 март 2017 г. - световен ден на водата


2 февруари - Световен ден на влажните зони


Национални кампании


Животни в беда

Конкурс "Мими Праматарова" 2017

Екологично образование
Флупи

Зелен пакет

Активно обучение

Компютрни игри

Червена книга на България
Червена книга на Република България

Актуално:

 

В гр. Плевен се проведе семинар по програма Life на ЕС

Днес, 28 април в зала „Плевен“  на Областна администрация-Плевен се проведе обучение на потенциални бенефициенти за подготовка на проекти по програма LIFE. Участие взеха представители на фирми, общински и областни администрации. Те могат да кандидатстват с проектни предложения в областта на околната среда, ресурсна ефективност, изменение на климата и др.
Очаква се от 28 април да бъдат  отворени процедурите за прием на проектни предложения за 2017 г. Крайният срок за подаване на документите е месец септември.
РИОСВ-Плевен е една от шестте инспекции в страната, която е Регионална  контактна точка по програмата. В изпълнение на тази задача инспекцията ще подпомага и консултира потенциалните бенефициенти.
Снимки

97 обекта са проверени от експертите от РИОСВ - Плевен през март

Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и води в Плевен през март са извършили 103 проверки на 97 обекта, от тях 26 извънредни проверки. Дадени са 16 предписания и са съставени два акта за установени административни нарушения. Издадени са шест наказателни постановления и една заповед за спиране на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух.
По издадени наказателни постановления са събрани 1000 лв, от НАП – 22 078.20 лв. и  от наложени санкции - 578.45 лв.
За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили 6 сигнала и 3 жалби, по които са предприети съответните действия. След проверка е установено, че два от сигналите са основателни, а два са препратени по компетентност. По два предстои проверка.

Издадени са девет Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, две Решения за преценяване на необходимостта от ЕО и 37 Решения по оценка за съвместимост.

Извършена е класификация на 13 отпадъка на шест фирми-генератори. Проверени са 117 идентификационни документа за транспорт на опасни отпадъци. Заверени са 32 отчетни книги по отпадъците на 24 оператори.
Вследствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния период няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.

Конкурс "Мими Праматарова" 2017

Националният Доверителен Екофонд обяви конкурс „Мими Праматарова“ 2017 – конкурс за изпълнени училищни проекти по темата за климатичните промени

Конкурсът е насочен към ученици от средните училища на Република България. Клрайният срок за изпращане на проектите е 15.05.2017 г.

Покана - ТУК

Информация за конкурса и формуляр за кандидатстване - ТУК

Критерии за оценка - ТУК

Условията и формулярите за кандидатстване могат да бъдат намерени и на сайта Климатът и Аз: http://myclimate.bg/bg/novini/ , както и на сайта на НДЕФ: https://ecofund-bg.org/

Обучение за потенциални кандидати за Покана 2017 на Програма LIFE

С оглед на повишаване на интереса към Програмата, както и на уменията и познанията на потенциалните бенефициенти са предвидени поредица от обучения през месец април 2017 г. в регионалните контактни точки. Обученията ще се проведат от „Файв Консулт“ АД, което изпълнява договор №Д 30-49/23.08.2016 г. с предмет: Предоставяне на експертна подкрепа - обучители за максимум 40 (четиридесет) броя семинари/обучения по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 (CAPTA BG) с възложител МОСВ.
Обученията ще се проведат, както следва:
6 април 2017 г. от 10:00 до 15:30 ч – град Пловдив
7 април 2017 г. от 10:00 до 15:30 ч – град Бургас
20 април 2017 г. от 10:00 до 15:30 ч – град Благоевград
21 април 2017 г. от 10:00 до 15:30 ч – град Монтана
27 април 2017 г. от 10:00 до 15:30 ч – град Русе
28 април 2017 г. от 10:00 до 15:30 ч – град Плевен
 ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО                 РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Моля, при интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие най-късно до 3 дни преди обучението на адреси:
office@fiveconsult.eu и телефони: 0895793237 и 02 4186459;
r.jmouranova@moew.government.bg и телефон: 02 9406134;
z.yotkova@riew-pleven.eu  и телефон 064 806949 – за обучението в гр. Плевен
silvia@riew-pleven.eu  и телефон 064 80 40 30 – за обучението в гр. Плевен

49 обекта провери РИОСВ - Плевен от началото на годината

61 проверки на 49 обекта, от тях 41 извънредни, извърши през януари и февруари РИОСВ – Плевен. Дадени са 18 предписания – 8 при планови проверки и 10 при извънредни, за привеждане в съответствие с нормативните изисквания на дейността на обектите. За констатирани административни нарушения през двата месеца са съставени 5 акта. Издадено е едно наказателно постановление, а в сила са влезли две. За налагане на текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух са издадени 2 наказателни постановления.

През отчетния период по издадени НП са събраните суми в размер на 1521 лв. и от наложените санкции – 3434,31 лв. Суми в размер на 9890,77 лв., събрани в предходен период, са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.
За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили 12 сигнала. По всички са предприети проверка на място, отговор, препращане по компетентност.
Извършени са 15 проверки в рамките на специализирана полицейска операция, свързана с комплексен подход при осъществяване на контрол от страна на различни институции на площадки за дейности с отпадъци от черни и цветни метали и излезли от употреба моторни превозни средства.

Извършен е анализ на състоянието на качеството на атмосферния въздух през 2016 г., въз основа на резултатите от проведените измервания в постоянните пунктове в Плевен, Ловеч и Никопол и индикативно 52-дневно измерване в гр. Левски с мобилна станция.

През януари и февруари в РИОСВ – Плевен са постъпили 124 уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори.

За периода са издадени едно Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), 14 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, 2 Решения за преценяване на необходимостта от ЕО, 57 Решения по оценка за съвместимост.

Издадени са едно разрешение и 3 регистрационни документа по Закона за управление на отпадъците.

В РИОСВ - Плевен бяха разпределени количествата билки под специален режим на опазване и ползване

РИОСВ – Плевен свика на 28 февруари комисия, която включваше представители на Държавните горски и ловно стопанства и общините от Ловешка област.  Комисията разпредели 446 кг сухо тегло от цвят лечебна иглика - растение под специален режим на опазване и ползване. Разпределението се извърши на основание  подадени от билкозаготвителите заявления за ползване на цвят лечебна иглика от находища в Ловешка област.  /снимки/
Количествата определени за 2017 г. са със заповед на министъра на околната среда и водите, обнародвана в Държавен вестник №16/2017 г.. В заповедта на министъра на околната среда и водите се посочва и кои лечебни растения под специален режим на опазване и ползване е забранено да се събират с търговска цел през 2017 година. Сред тях са лечебна ружа, бял оман, див чимшир, дилянка и др.
Специалният режим на опазване и ползване се прилага за видове, чиито ресурси са с трайна тенденция за намаляване и съществува заплаха за естественото им разпространение в природата. Отнася се за лечебни растения, които се събират с търговска цел, извън територията на Националните паркове – „Централен Балкан“, „Рила“ и „Пирин“.

Утвърден е планът за контролната дейност на РИОСВ - Плевен

Планът включва 583 обекти  подлежащи на контрол и проверки от РИОСВ-Плевен за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. След направения анализ на резултатите от контролната дейност, извършена през 2016 г. и предвид изискванията на екологичното законодателство са определени обектите  или дейностите, в две области – Плевенска и Ловешка, 19 общини, които ще бъдат контролирани през 2017 г. Планът е публикуван на електронната страница на РИОСВ-Плевен /в секция контролна дейност/, като обектите, подлежащи на проверка са разделени по компоненти и фактори на околната среда.

РИОСВ - Плевен изпълни плана за контролната дейност през 2016 г.

През 2016 г. експертите от РИОСВ-Плевен са извършили 1014 проверки на 867 обекта, от които 642 планови и 372 извънредни проверки. Комплексен подход при осъществяване на контролната дейност е приложен при извършване на 76 проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда и 29 проверки на обекти с комплексни разрешителни.
Осъществен е контрол по изпълнението на условията, поставени в решенията по ОВОС и решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на 54 обекта.
Най-голям дял от извършените извънредни проверки се пада на постъпилите в РИОСВ-Плевен жалби и сигнали – 20,19 %. През отчетния период в РИОСВ-Плевен са заведени 80 сигнала и 39 жалби. След извършени проверки на място и по документи е установено, че 10 жалби и 30 сигнали са основателни, 5 жалби и 30 сигнала са неоснователни, а 24 жалби и 20 сигнала са препратени по компетентност.
Съставени са 33 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 32  наказателни постановления на обща стойност 47 700 лв. Наложени са 11 текущи санкции по чл.69 от ЗООС в общ размер 18 398 лв. и 2 еднократни на обща стойност 409 лв. Издадени са 6 заповеди за прилагане на принудителни административни мерки.
През изтеклата година събраните суми по издадени наказателни постановления са в размер на 21 281 лв., а събраните суми от наложените санкции са в размер на 51 935 лв. Суми в размер на 40 966 лв. са разпределени и преведени  на общините, на чиято територия извършват дейност санкционираните субекти. Сумите трябва да бъдат изразходвани за екологични дейности.
През 2016 г. в РИОСВ-Плевен са постъпили общо 2748 уведомления за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, от които 1238 са за горскостопански планове и програми.
Издадено е едно  решение по ОВОС, 70 решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, от които 2 за извършване и 68 да не се извършва ОВОС и 22 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Постановени са четири Становища по екологична оценка, с които са съгласувани общи устройствени планове на четири общини.
През 2016 г. са издадени 370 решения по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и 2075 преценки по реда на същата наредба.
Направени са 7996 проверки за местоположението на поземлени имоти спрямо границите на защитените зони.
Издадени са 15 нови и 12 за изменение и допълнение разрешения за дейности с отпадъци, 18 нови и 19 – за изменение и допълнение на регистрационни документи за третиране и транспортиране на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците. Извършена е класификация на 433 отпадъка на 118 фирми-генератори. Изготвени са 14 становища по доклади от основно охарактеризиране на отпадъци.
За отчетния период в РИОСВ-Плевен са постъпили 68 заявления за достъп до обществена информация. На всички е отговорено в срок. Предоставен е пълен достъп до информация на 58 от тях. През периода няма издадени откази за предоставяне на информация.
В РИОСВ-Плевен са осъществени шест кампании, свързани с екологичното съзнание и култура с различни групи от обществеността.

Въвеждат се банкови гаранции и за площадките за събиране и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства и електронно оборудване

На 30.12.2016 г. в държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), с който се въвеждат банкови гаранции и за площадките за събиране и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Банковите гаранции са в размер на 15 000 лв. за дейността и по 5000 лв. за всяка площадка на оператора. Срокът за представянето им в РИОСВ е 03.04.2017 г. При неизпълнение, разрешението по чл.67 от ЗУО се отнема или се изменя служебно, като се заличават дейностите с ИУМПС и ИУЕЕО.
Размерът на банковите гаранции за дейности с ОЧЦМ се намалява от 25 000 лева на 15 000 лв. Остава в сила гаранцията от 5000 лв. за всяка площадка на дружеството. Срокът за представяне на банкови гаранции с новия размер е 03.01.2018 г.
Когато дружеството извършва дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и/или ИУЕЕО се предоставя една банкова гаранция, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.
За контролираната от РИОСВ-Плевен територия, в разрешения за дейности с ОЧЦМ са вписани 48 площадки, самостоятелни дейности с ИУМПС и ИУЕЕО се осъществяват на още 31 площадки.
През 2016 г. не са констатирани нарушения, свързани с банковите гаранции.

Приключи 41-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици на територията на РИОСВ - Плевен

На 13 и 14 януари 2017 година на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Плевен се проведе 41-то среднозимно преброяване на водолюбиви птици. Тази година то се извърши от екип с представители на Българска орнитологична централа към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследванияпри Българска академия на науките и експерти от РИОСВ – Плевен.

При неблагоприятни зимни условия и ниските температури бяха обходени влажни зони в областите Плевен и Ловеч - около 40 точки на наблюдение по поречията на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Дунав, както и някои язовири, рибарници и  блата . Някои от водоемите са напълно, а други частично замръзнали.

Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви птици: зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, малък гмурец, фиш, зимно бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, ням лебед, земеродно рибарче, голям воден бик, голям горски водобегач и др.

Установени са и екземпляри от други видове птици: обикновен мишелов, полски блатар, малък ястреб, голям синигер, щиглец, кос, хвойнов дрозд, жълта овесарка, черешарка, гугутка, сойка, посевна врана, фазан, яребица, кълвачи, качулата чучулига, чинка, сива сврачка и др.

Преброяването се извършва по методика за мониторинг в рамките на Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР).

Събраните данните ще бъдат въведени в Информационната система към НСМСБР за последващо обобщаване и анализ. Установените зимуващи птици ще бъдат докладвани към Wetlands International, което е част от оценката за състоянието на зимуващите водолюбиви птици в Европа.

Пожар в защитена територия пощади вековни дървета

В РИОСВ – Плевен вчера бе получен сигнал за пожар в защитена територия – местността „Тараклъка”: вековна дъбова гора в землището на с. Градище, община Левски. Пожарът е изгасен благодарение на бързата реакция на местните и служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. 
При проверката на място експерти на РИОСВ – Плевен установиха, че от низов пожар са засегнати около 10 дка от защитената територия. Огънят е обхванал част от издънкова гора в защитената територия  „Тараклъка“ и няма поражения по вековни дървета.
снимки

РИОСВ - Плевен провери сигнал за незаконна автоморга

След сигнал за незаконна автоморга в землището на с. Опанец, постъпил в РИОСВ-Плевен на 9 декември, е извършена комплекса проверка от експерти на екоинспекцията и служители на ОД на МВР.  На място са установени 60 излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Не са констатирани разливи върху почвата. На нарушителя е съставен и връчен  акт за административно нарушение по Закона за управление на отпадъците. Дадено му е предписание да не извършва съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС на нерегламентираната площадка.
Установените 60 ИУМПС трябва да се предадат на лице, притежаващо разрешение по чл. 35 от ЗУО за третиране на ИУМПС.

ВАЖНО: Наближава крайният срок за регистрация на вещества през 2018 г.

Всички химични вещества, произвеждани или внасяни в Европейското икономическо пространство между 1 и 100 тона на година, трябва да бъдат регистрирани до 31 май 2018 г. в Европейската агенция по химикали (ECHA). Това е последният срок за съществуващите химикали съгласно регламента REACH. С това ще приключи събирането на данни за произвежданите или използвани в Европа вещества и в крайна сметка ще подобри човешкото здраве и околната среда.

За повече информация -  тук

Експерти от РИОСВ - Плевен провериха изпълнението на проекти от Националната кампания "За чиста околна среда - 2016"

Експерти от РИОСВ- Плевен провериха изпълнението на проекти, получили финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда-2016 г.“, в конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам-2016“
От областите Плевен и Ловеч през 2016 г. са финансирани общо 32 проекта, от които 16 са на общини и кметства, 11 - на училища и пет - на детски градини. Срокът за реализацията на проектите от училища и детски градини изтече на 31 октомври 2016 г.
При проверките по изпълнението на всички проекти е установено, че са облагородени училищни дворове, засадени са цветя и дървета, монтирани са беседки и детски съоръжения за игри на открито, цветни кошчета за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Изработени са дипляни и брошури с екологична насоченост, които са разпространени сред учащите и подрастващите деца. В някои от училищата и детските заведения е закупена апаратура за презентации, табла и съоръжения за открити уроци на тема “Да опазим природата чиста“.
В общините и кметствата са почистени от отпадъци и облагородени зони за отдих, детски площадки и съоръжения за игри на открито.
Целта на кампанията „За чиста околна среда 2016“ е повишаване на екологичната култура и възпитание в сферата на опазване на околната среда при децата и подрастващите. С кампанията се насърчава и участието с добраволен труд на гражданите  и младите хора в създаването на по-добра жизнена среда в населените места.                                                снимки

РИОСВ - Плевен предостави на РИМ-Плевен три препарирани екземпляра от защитени видове животни

РИОСВ – Плевен предостави на Регионалния исторически музей в Плевен три препарирани екземпляра от защитени видове животни - Белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, Дива котка /Felis silvestris/ и Синявица /Coracias garrulus/, включени в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие. Препаратите ще  попълнят музейната сбирка на направление „Природа“. Екземплярите са били изложени на публично място и са отнети в полза на държавата с наказателни постановления на директора на РИОСВ-Плевен.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Напомняме, че лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да ни уведомявате на „зеления“ телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

Експерти от РИОСВ - Плевен взеха участие в мониторинга на кафява мечка на територията на Западни Родопи

Експерти от РИОСВ-Плевен участваха в наблюдение на кафява мечка /Ursus arctos/ с представители на горски и ловни стопанства в района на Смолян, Девин и Велинград, на територията на Западни Родопи. По време на наблюдението са установени следи от жизнената дейност на мечките - отпечатъци от предни и задни лапи, екскременти, маркировъчно поведение (следи от нокти, зъби), хранителна дейност. Данните са въведени в полеви формуляри, които включват GPS-координати на наблюдението и запис (трак) на обследвания маршрут.

Мониторингът е осъществен в периода 31 октомври - 03 ноември 2016 г. по предварително определени маршрути на територията на Рила, Пирин, Средна Стара планина, Витоша, Родопи в изпълнение на Методиката за мониторинг на кафява мечка към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. В преброяването са участвали експерти на Изпълнителна агенция по околна среда, Изпълнителна агенция по горите, Министерство на околната среда и водите и Регионални инспекции по околна среда и водите на територията на страната.

Целта на събраната по време на мониторинга информация е да се установи числеността и състоянието на популацията на вида, както и да се регистрират териториите, които се обитават от кафявата мечка.

БДДР и РИОСВ - Плевен провериха сигнал за замърсяване на Осъм при Черквица

Експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен провериха сигнал за замърсяване на река Осъм в района на Черквица, община Никопол. Сигналът е получен в късния следобед на 13 октомври чрез телефон 112.  Според първоначалната информация в сигнала, река Осъм е мътна и побеляла на около 300 метра преди вливането й в Дунав.
В момента на проверката не е констатирано видимо замърсяване на река Осъм в посочения в сигнала участък. При извършения оглед не е установено заустване на отпадъчни води от дейността на намиращо се в района предприятие за хартия. Проверката е извършена в присъствието на подателя на сигнала.
От Регионална лаборатория – Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда са взети проби за анализ на водата от река Осъм от посечения в сигнала участък.

РИОСВ-Плевен конфискува препарирани животни от защитени видове

Експерти от РИОСВ Плевен провериха сигнал за продажба на препарирана костенурка, намираща се в Ловеч. При проверката е установено, че се предлагат за продажба два препарирани екземпляра от защитени видове животни – морска костенурка и червеногърба сврачка, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.
На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение и двата препарирани екземпляра са иззети.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри. За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Екоексперти провериха резервати в териториалният обхват на РИОСВ - Плевен

При проверки в резерватите „Китка“ и „Милка“, представляващи острови в река Дунав, в землището на гр. Белене, експерти на РИОСВ – Плевен  не установиха нарушения на режимите на забрани, описани в заповедите и на забрани, произтичащи от Закона за защитените територии.
Резерватът „Китка“ е обявен със заповед №1106/02.12.1981 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерски съвет, за да се запази първичната характерна растителност като местообитание на морски орел. „Милка“ става резерват с ПМС №849/28.03.1948 г. и заповед на Управлението на горското стопанство към Министерски съвет. Целта е да се съхранят крайречните заливни гори, предимно от бял бряст, представляващи местообитание на защитени видове птици.
Площта на резерватите е актуализирана със Заповеди на Министъра на околната среда и водите. Площта на „Китка“ е увеличена от 254 дка на 275, 860 дка, а на резерват „Милка“ – от 300 дка на 388,974 дка.

РИОСВ - Плевен провери складовете за съхранение на негодни продукти за растителна защита

В периода март-септември 2016 г. експертите на РИОСВ – Плевен са извършили над 60 проверки на складове за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита (ПРЗ) на територията на инспекцията. За констатирани несъответствия са дадени 65 предписания.

В резултат негодните ПРЗ от четири склада са предадени за обезвреждане на лица, притежаващи документи за дейности с отпадъци съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Продуктите от други два склада са преопаковани и събрани в единия от тях. 16 склада са ремонтирани с цел обезопасяването им и законосъобразното съхраняване на негодни ПРЗ. В процес на ремонт е още един склад. Възстановени са и обозначителните табели на складовете.

Европейска седмица на мобилността - 16 - 22 септември 2016

Тази година РИОСВ Плевен съвместно с БДДР Плевен се включват със свои инициативи по повод  Европейската седмица на мобилността  в четири училища с екологична дискусия и презентация на тема „Умно придвижване. Силна икономика“.  Ще бъдат раздадени на учениците светлоотразители.
Еропейската седмица на мобилността ( ЕСМ) е в периода 16 – 22 септември, чиято цел е да насърчи местните власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да приканят обществеността да се възползва от „Ден без автомобили“.
Кампанията се организира от Европейския организационен секретариат с подкрепата на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт “ на Европейската комисия, като координатор на национално ниво е Министерството на околната среда и водите.
Мотото на кампанията за 2016 година – „Умно придвижване. Силна икономика“, фокусира инициативите за ограничаване на автомобилния транспорт в градовете върху икономическите ползи за хората, бизнеса и обществото.

РИОСВ - Плевен организира семинар по програма LIFE на ЕС

В зала „Плевен“ на Областна администрация се проведе семинар на тема „Оказване на методическа подкрепа на потенциални бенефициенти по програма LIFE на ЕС, във връзка с отворените покани 2016“.
LIFE е Eвропейската програма за действие за околна среда и климат, за периода от 1 януари 2014 г. 31 декември 2020 г. Правното основание за Програмата е Регламент (ЕС) № 1293/2013 на ЕП и на Съвета от 11 декември 2013 г.
По време на семинара експертите Петя Якимова и Лора Сашева представиха основните акценти на програма LIFE 2014-2020, какво е новото в покана 2016 и механизмите за оказване на методическа подкрепа на потенциални бенефициенти по програма LIFE на ЕС.
В рамките на проекта са обособени 6 регионални звена за контакт (РЗК), едното от които в РИОСВ – Плевен.
На интернет страницата на РИОСВ – Плевен ще бъде създаден раздел, в който ще се предоставя информация за дейностите по проекта. 

Телефони за контакти:
0886609779  инж. Зорница  Йоткова
0886995990   инж. Силвия  Иванова

РИОСВ - Плевен конфискува препарирани животни от защитени видове

Експерти от РИОСВ – Плевен извършиха проверка по сигнал, при която са установени изложени публично – в магазин за промишлени стоки в Червен бряг, област Плевен, препарирани екземпляри от защитени видове животни – дива котка и белоопашат мишелов. На собственика на магазина е съставен акт за установяване на административно нарушение и двата препарирани екземпляра са иззети.  /снимки/

Белоопашатият мишелов /Buteo rufinus/ и Дивата котка /Felis silvestris/ са защитени видове, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Напомняме, че лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да ни уведомявате на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/806-951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

Възможности за съфинансиране по програма Life за 2016 г. в областта на флуоросъдържащите парникови газове

ВАЖНО!. Известие до предприятията, които са засегнати от ограниченията и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, във връзка с възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на флуорсъдържащите парникови газове

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за LIFE проекти за 2016г.: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016051901_en.htm.

  1. В приоритетна област "Смекчаване на климата", темата за флуорсъдържащите парникови газове е идентифицирана като една от трите приоритетни политики на Европейския съюз за финансиране тази година. В частност, наличието на алтернативи за някои сектори, както и стандартите като бариера пред алтернативите са идентифицирани като области на интерес. Повече информация може да бъде намерена на стр.26-27 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMAApplicationGuide.pdf), публикувано на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

  1. В приоритетна област "Управление на климата и иновации", темата за нуждата от обучение и обмен на добри практики, вкл. програми за обучаване на обучаващите (train-the trainer programmes) е включена. Повече информация може да бъде намерена на стр.34 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMAApplicationGuide.pdf), публикувано на посочения в т.I интернет адрес.

Крайният срок за кандидатстване по приоритетна област "Смекчаване на климата" на програма LIFE е 7-ми септември 2016г.

В случай, че заинтересованите лица проявяват интерес за кандидатстване по посочените по-горе теми, могат да предоставят координати за връзка в Министерство на околната среда и водите, включително и на посочения по-долу имейл адрес, за да бъдат информирани допълнително за датата и часа на предстоящи информационни дни по LIFE, на които ще бъде представена процедурата за кандидатстване.

Допълнителна информация може да се получи от г-жа Деница Стоянова, главен експерт в дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ на тел. 02/940 62 04, e-mail: d.stoyanova@moew.government.bg.

Информация за собственици и оператори на бензиностанции

Актуални изменения и допълнения, влезли в сила от 14.06.2016 г. в Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и транспорт на бензин. (Наредба № 16 )

РИОСВ-Плевен информира, че от 14.06.2016 г. са в сила изменения и допълнения в Наредба № 16, даващи по добра яснота за реда и начина за контрол на ефективността на системите, съответстващи на Етап ІІ на улавянето на бензиновите пари ( УБП ) и нещо много важно за тези оператори, които са оборудвани с такива системи  към датата на влизане в сила на наредбата. Те имат правото до 31.12.2018 г. да удостоверяват ефективността на тези системи със сертификат за съответствие с европейски и национални технически стандарти или процедури за одобрение на типа.

РИОСВ-Плевен напомня отново, че за всяка система (на всяка бензиноколонка) операторът трябва да води изготвен по образец прошнурован и прономерован и представен в РИОСВ-Плевен за проверка и  заверка дневник за състоянието на системата, съотватстваща на Етап ІІ на УБП..

Ако настъпи повреда в системата за УБП,  лицето експлоатиращо бензиностанцията е длъжно да уведоми РИОСВ-Плевен и председателя на БИМ ( или оправомощено от него лице) в седемдневен срок от настъпването й и да предприеме мерки за отстраняване на повредата. При несъответствие на системата, съответстваща на Етап ІІ на УБП, с изискванията на Наредба № 16, бензиноколонката ще бъде маркирана със стикер.

Оправомощаването на лицата от БИМ е за срок от 4 години.

ВАЖНО !: След 01.01.2017 г. РИОСВ-Плевен ще започне незабавни проверки за изпълнение изискванията на Наредба № 16. При констатирани нарушения, изразени в липса на техническо досие и/или бензинова инсталация която не е оборудвана до 31.12.2016 г. със система, съответстваща  Етап ІІ на УБП или системата не отговаря на изискванията на Наредба № 16 на операторите на бензиностанции ще бъдат наложени санкции съгласно административно-наказателните разпоредби на Закон за чистотата на атмосферния въздух в размер до 20000 лева, както и ще бъдат приложени принудителни административни мерки.
Пълният текст на прессъобщението можете да изтеглите от тук

Слагат микрочипове на 15 сиви папагала от вида "Жако"

Нови пръстени с номера и микрочипове бяха поставени на 15 папагала от вида „Жако“ в Зоологическата градина в Ловеч. Те са част от птиците, хванати при опит за незаконен трафик на ГКПП „Дунав мост 2“ при проверка на автомобил със словашка регистрация на 4 февруари 2016 г.
Птиците бяха маркирани с временни пръстени. 19 от тях бяха настанени в зоопарка на Ловеч, а 20 - в Зоологическата градина на Стара Загора. На 6 юли 2016 г. експерт от РИОСВ-Плевен извърши проверка на ловешките екземпляри. В проверката участваха и експерти от Световния тръст за папагали, Националния природонаучен музей в София и Централната ветеринарна клиника.
Съгласно заповед на министъра на околната среда и водите птиците ще бъдат предоставени на Световния тръст за папагали. Те ще бъдат пуснати на свобода в Африка, след рехабилитация в Спасителен център за диви животни във Франция.
Мъртвите екземпляри ще бъдат дадени на Регионалния природонаучен музей в Пловдив за обогатяване на музейната му сбирка.
Сивият папагал Жако (Psittacus erithacus) е включен в Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и попада в «Приложение Б» към Регламент (ЕО) №338/97 на Съвета от 09.12.1996 год. Международната търговия с папагали се регулира чрез разрешителни и сертификати, за да се предотврати прекалената експлоатация на вида и да се ограничи негативното въздействие върху дивите популации в Централна и Западна Африка, които намаляват поради загуба на хабитати и незаконен улов.

Информация до местни инициативни групи, изготвящи проекти на стратегии за Водено от общностите местно развитие

Във връзка с предстояща необходимост от произнасяне на РИОСВ - Плевен по повод изготвени проекти на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местни инициативни групи /МИГ/ на територията на Област Плевен и област Ловеч, както и за своевременно и приоритетно произнасяне по документацията на всеки етап от процедурата, за спазване на сроковете за приемане и финансиране по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г., в секция Формуляри и образци е публикувано Примерно искане за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, по чл. 8а от Наредбата за ЕО.

РИОСВ - Плевен участва в спасяването на белоглав лешояд

След сигнал от сдружение „Зелени Балкани“ РИОСВ – Плевен помогна за спасяването на млад екземпляр от защитен вид Белоглав лешояд (Gyps fulvus). Птицата била намерена от местен жител в безпомощно състояние в местността „Голия връх“, землището на Луковит. При огледа е констатирана жълта маркировка на крилете с изписан с черни букви номер К9R, жълт пръстен на левия крак с номер К9R и метален пръстен с номер 1113690 на десния крак. Лешоядът е във видимо добро здравословно състояние. По марката е установено, че птицата е пусната през април 2016 г. от адаптационната волиера в района на с. Долно Озирово, област Монтана, на територията на Природен парк „Врачански Балкан“, във връзка с изпълнението на проект „Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България“ по програма Life +. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие екземплярът е предоставен на Георги Стоянов, координатор по проекта на територията на ПП „Врачански Балкан“, за да бъде пусната на свобода в района на адаптационната волиера.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: улавяне или убиване, преследване и обезпокояване на екземпляри; унищожаване или вземане на яйца; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; препариране, излагане на публични места. Забранено е още да се вземат от естествената им среда и да се отглеждат като домашни любимци. Лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да сигнализирате на „зеления“ телефон на РИОСВ – Плевен 064/801 772 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

Изменения в Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО

С Постановление № 26 от 09.02.2016 г. на Министерски съвет са направени изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 2003г. и в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139 от 2014 г.
С промените в  Наредбата за ОВОС се урежда и реда за провеждане на процедурата по ОВОС за инвестиционни предложения за изграждане и експлоатация на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал по отношение на новите изисквания на чл. 99б и глава седма на ЗООС, относно контрола на опасностите от големи аварии. Постига се обвързване на приложимите административни режими в глава шеста и седма на ЗООС, което води до намаляване на административната тежест и ускоряване на инвестиционния процес, при запазване на високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве.
С измененията и допълненията в Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО се облекчават процедурите по ОВОС и ЕО, чрез още по-детайлно указване на необходимите действия, които участващи в процеса страни следва да предприемат и реда за тяхното провеждане, със защита на обществения достъп до информацията и участието на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения.

Публикувани са нови образци в сектор: Административни услуги/Формуляри, образци /ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ.

РИОСВ - Плевен ще изисква по служебен път от НАП удостоверения за липса на задължения по чл. 87 от ДОПК

От 01.01.2016 г. отпада задължението на лицата, кандидатстващи за получаване на разрешение за дейности с отпадъци по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и регистрационни документи за третиране и събиране и транспортиране на отпадъци по реда на чл. 78 от ЗУО, да представят удостоверения за липса на задължения, изискуеми съгласно разпоредбите на чл. 69, ал.1, т.3 и чл.78, ал.4, т.2 от ЗУО.

Удостоверенията ще бъдат изисквани по служебен път от НАП от страна на РИОСВ Плевен във връзка с разпоредбите на чл.87, ал.11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Дейностите в ЗТ "Карлуковски карстов комплекс" подлежат на предварително съгласуване по реда на ЗЗТ

Във връзка със засиления интерес към защитена територия-природна забележителност “Карлуковски карстов комплекс  с пещерите Темната дупка, Проходна, Свирчовица, Банковица и Хайдушката дупка” за осъществяване на спортни мероприятия и снимачни дейности от спортни клубове, продуцентски компании и неправителствени организации, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен напомня, че дейностите в защитената територия подлежат на предварително съгласуване по реда на Закона за защитените територии.
РИОСВ – Плевен съгласува дейностите на основание на §7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защитените територии, след  провеждане на работни срещи, организирани от Министерството на околната среда и водите с представители на научната общност и неправителствени природозащитни организации.
Съгласно Закона за защитените територии едноличен търговец или юридическо лице, което осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване предвидено в него се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Съгласуване на сечи, провеждани в защитени територии

Във връзка с констатирани нарушения от РИОСВ – Плевен в защитени територии, а именно - проведени сечи в природна забележителност “Чернелка” и защитена местност “Турията”, които не са съгласувани по реда на §7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), инспекцията обръща внимание на всички собственици и ползватели на горски територии, че:
- За провеждането на сечи в защитени територии, обявени на основание Закона за защитените територии, е необходимо същите да бъдат съгласувани с РИОСВ – Плевен по реда на §7 от ЗЗТ, независимо от това каква е площта на имота (под или над 20 дка), каква е интензивността на сечта (под или над 20%) и независимо дали за провеждането на сечта е необходимо изготвяне на горскостопанска програма или такова не е необходимо.
- В случай, че за провеждането на сечта не се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, попадаща в защитена територия, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Заявление за съгласуване на дейности в защитени територии на основание §7 от ЗЗТ”, бланката на което може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен - form.html.
- В случай, че за провеждането на сечта се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, независимо от това дали попада в защитена територия и/или в защитена зона, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Уведомление за план/програма/проект”, бланката на което също може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен.
Напомняме, че за несъгласуване на сечи в защитени територии физическите лица се наказват с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, от 1000 до 10 000 лв.

 

 

Телефони за сигнали, свързани с неизпълнение на задълженията за заплащане на продуктова такса: 064/800831    и   064/801772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*