За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   
РИОСВ Плевен

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция - тел: (02) 982 22 22

Програма Life

Международни кампании


Европейска седмица за устойчиво развитие 2017


2 февруари - Световен ден на влажните зони


Национални кампании


Животни в беда

Екологично образование
Флупи

Зелен пакет

Активно обучение

Компютрни игри

Червена книга на България
Червена книга на Република България

Актуално:

 

Утвърден е планът за контролната дейност на РИОСВ - Плевен

Планът включва 583 обекти  подлежащи на контрол и проверки от РИОСВ-Плевен за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. След направения анализ на резултатите от контролната дейност, извършена през 2016 г. и предвид изискванията на екологичното законодателство са определени обектите  или дейностите, в две области – Плевенска и Ловешка, 19 общини, които ще бъдат контролирани през 2017 г. Планът е публикуван на електронната страница на РИОСВ-Плевен /в секция контролна дейност/, като обектите, подлежащи на проверка са разделени по компоненти и фактори на околната среда.

РИОСВ - Плевен изпълни плана за контролната дейност през 2016 г.

През 2016 г. експертите от РИОСВ-Плевен са извършили 1014 проверки на 867 обекта, от които 642 планови и 372 извънредни проверки. Комплексен подход при осъществяване на контролната дейност е приложен при извършване на 76 проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда и 29 проверки на обекти с комплексни разрешителни.
Осъществен е контрол по изпълнението на условията, поставени в решенията по ОВОС и решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на 54 обекта.
Най-голям дял от извършените извънредни проверки се пада на постъпилите в РИОСВ-Плевен жалби и сигнали – 20,19 %. През отчетния период в РИОСВ-Плевен са заведени 80 сигнала и 39 жалби. След извършени проверки на място и по документи е установено, че 10 жалби и 30 сигнали са основателни, 5 жалби и 30 сигнала са неоснователни, а 24 жалби и 20 сигнала са препратени по компетентност.
Съставени са 33 акта за установяване на административни нарушения и са издадени 32  наказателни постановления на обща стойност 47 700 лв. Наложени са 11 текущи санкции по чл.69 от ЗООС в общ размер 18 398 лв. и 2 еднократни на обща стойност 409 лв. Издадени са 6 заповеди за прилагане на принудителни административни мерки.
През изтеклата година събраните суми по издадени наказателни постановления са в размер на 21 281 лв., а събраните суми от наложените санкции са в размер на 51 935 лв. Суми в размер на 40 966 лв. са разпределени и преведени  на общините, на чиято територия извършват дейност санкционираните субекти. Сумите трябва да бъдат изразходвани за екологични дейности.
През 2016 г. в РИОСВ-Плевен са постъпили общо 2748 уведомления за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, от които 1238 са за горскостопански планове и програми.
Издадено е едно  решение по ОВОС, 70 решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, от които 2 за извършване и 68 да не се извършва ОВОС и 22 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Постановени са четири Становища по екологична оценка, с които са съгласувани общи устройствени планове на четири общини.
През 2016 г. са издадени 370 решения по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и 2075 преценки по реда на същата наредба.
Направени са 7996 проверки за местоположението на поземлени имоти спрямо границите на защитените зони.
Издадени са 15 нови и 12 за изменение и допълнение разрешения за дейности с отпадъци, 18 нови и 19 – за изменение и допълнение на регистрационни документи за третиране и транспортиране на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците. Извършена е класификация на 433 отпадъка на 118 фирми-генератори. Изготвени са 14 становища по доклади от основно охарактеризиране на отпадъци.
За отчетния период в РИОСВ-Плевен са постъпили 68 заявления за достъп до обществена информация. На всички е отговорено в срок. Предоставен е пълен достъп до информация на 58 от тях. През периода няма издадени откази за предоставяне на информация.
В РИОСВ-Плевен са осъществени шест кампании, свързани с екологичното съзнание и култура с различни групи от обществеността.

Въвеждат се банкови гаранции и за площадките за събиране и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства и електронно оборудване

На 30.12.2016 г. в държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), с който се въвеждат банкови гаранции и за площадките за събиране и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Банковите гаранции са в размер на 15 000 лв. за дейността и по 5000 лв. за всяка площадка на оператора. Срокът за представянето им в РИОСВ е 03.04.2017 г. При неизпълнение, разрешението по чл.67 от ЗУО се отнема или се изменя служебно, като се заличават дейностите с ИУМПС и ИУЕЕО.
Размерът на банковите гаранции за дейности с ОЧЦМ се намалява от 25 000 лева на 15 000 лв. Остава в сила гаранцията от 5000 лв. за всяка площадка на дружеството. Срокът за представяне на банкови гаранции с новия размер е 03.01.2018 г.
Когато дружеството извършва дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и/или ИУЕЕО се предоставя една банкова гаранция, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.
За контролираната от РИОСВ-Плевен територия, в разрешения за дейности с ОЧЦМ са вписани 48 площадки, самостоятелни дейности с ИУМПС и ИУЕЕО се осъществяват на още 31 площадки.
През 2016 г. не са констатирани нарушения, свързани с банковите гаранции.

Приключи 41-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици на територията на РИОСВ - Плевен

На 13 и 14 януари 2017 година на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Плевен се проведе 41-то среднозимно преброяване на водолюбиви птици. Тази година то се извърши от екип с представители на Българска орнитологична централа към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследванияпри Българска академия на науките и експерти от РИОСВ – Плевен.

При неблагоприятни зимни условия и ниските температури бяха обходени влажни зони в областите Плевен и Ловеч - около 40 точки на наблюдение по поречията на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Дунав, както и някои язовири, рибарници и  блата . Някои от водоемите са напълно, а други частично замръзнали.

Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви птици: зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, малък гмурец, фиш, зимно бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, ням лебед, земеродно рибарче, голям воден бик, голям горски водобегач и др.

Установени са и екземпляри от други видове птици: обикновен мишелов, полски блатар, малък ястреб, голям синигер, щиглец, кос, хвойнов дрозд, жълта овесарка, черешарка, гугутка, сойка, посевна врана, фазан, яребица, кълвачи, качулата чучулига, чинка, сива сврачка и др.

Преброяването се извършва по методика за мониторинг в рамките на Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР).

Събраните данните ще бъдат въведени в Информационната система към НСМСБР за последващо обобщаване и анализ. Установените зимуващи птици ще бъдат докладвани към Wetlands International, което е част от оценката за състоянието на зимуващите водолюбиви птици в Европа.

Експертите от РИОСВ - Плевен са проверили 44 обекта през декември

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и води в Плевен през декември са извършили 45 проверки на 44 обекта, 26 от проверките са извънредни.
Дадени са 19 предписания и са съставени четири акта за установени административни нарушения. Издадени са три наказателни постановления.
Издадено е едно наказателно постановление за налагане на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух и едно  за налагане на текуща санкция за замърсяване на воден обект.
През декември са събрани суми по издадени наказателни постановления в размер на 4600 лв. и от НАП -  2878 лв. и  събраните суми от наложените санкции са 1040,32 лв.
За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили седем сигнала и една жалба. За всички са предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност. След проверка е установено, че четири от сигналите са неоснователни, два са основателни и по един предстои проверка.
През декември в инспекцията са постъпили 43 уведомления за Горскостопански планове за общински гори, Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори.
Извършена е проверка и са заверени технически досиета на инсталации, съответстващи на Етап ІІ съгласно Наредба № 16 за бензиностанциите.
Издадени са две становища за потвърждаване пълнотата и съответствието на Докладите за политиката за предотвратяване на големи аварии на предприятия с нисък рисков потенциал.

Пожар в защитена територия пощади вековни дървета

В РИОСВ – Плевен вчера бе получен сигнал за пожар в защитена територия – местността „Тараклъка”: вековна дъбова гора в землището на с. Градище, община Левски. Пожарът е изгасен благодарение на бързата реакция на местните и служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. 
При проверката на място експерти на РИОСВ – Плевен установиха, че от низов пожар са засегнати около 10 дка от защитената територия. Огънят е обхванал част от издънкова гора в защитената територия  „Тараклъка“ и няма поражения по вековни дървета.
снимки

РИОСВ - Плевен провери сигнал за незаконна автоморга

След сигнал за незаконна автоморга в землището на с. Опанец, постъпил в РИОСВ-Плевен на 9 декември, е извършена комплекса проверка от експерти на екоинспекцията и служители на ОД на МВР.  На място са установени 60 излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Не са констатирани разливи върху почвата. На нарушителя е съставен и връчен  акт за административно нарушение по Закона за управление на отпадъците. Дадено му е предписание да не извършва съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС на нерегламентираната площадка.
Установените 60 ИУМПС трябва да се предадат на лице, притежаващо разрешение по чл. 35 от ЗУО за третиране на ИУМПС.

ВАЖНО: Наближава крайният срок за регистрация на вещества през 2018 г.

Всички химични вещества, произвеждани или внасяни в Европейското икономическо пространство между 1 и 100 тона на година, трябва да бъдат регистрирани до 31 май 2018 г. в Европейската агенция по химикали (ECHA). Това е последният срок за съществуващите химикали съгласно регламента REACH. С това ще приключи събирането на данни за произвежданите или използвани в Европа вещества и в крайна сметка ще подобри човешкото здраве и околната среда.

За повече информация -  тук

72 обекта провери РИОСВ - Плевен през ноември

Експерти от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) -  Плевен извършиха през ноември 77 проверки на 72 обекта, от които 20 извънредни проверки.
Дадени са 14 предписания и са съставени два акта за установени административни нарушения.Издадено е едно наказателно постановление и са влезли в сила две наказателни постановления.
Издадена е  заповед за възобновяване на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух и две наказателни постановления за налагане на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух. Издадена е и заповед за спиране на текуща санкция за замърсяване на воден обект.
През ноември по издадени наказателни постановления са събрани 300 лв. Сума в размер на 1356,74 лв., събрана в преходен период е разпределена на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.
За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили шест сигнала и шест жалби. За всичките са предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност. След проверка е установено, че два от сигналите са основателни, един неоснователен, един препратен по компетентност и по два предстои проверка.

През ноември са извършени пет проверки за осъществяване на последваш контрол по дадени предписания от РИОСВ – Плевен.
За периода са постъпили общо 92 уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План- извлечения за сечи в държавни, обществени и частни гори.
Издадени са 130 преценки по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за инвестиционни предложения, планове, проекти и програми, за които не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Преценките са основно за планове и програми, свързани със сеч на гори.

Направени са проверки за местоположението на над 2000 поземлени имота спрямо границите на защитени зони, свързано с финансиране по подмярка 4.1 от ПРСР 2014 – 2020 г.

Експерти от РИОСВ - Плевен провериха изпълнението на проекти от Националната кампания "За чиста околна среда - 2016"

Експерти от РИОСВ- Плевен провериха изпълнението на проекти, получили финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда-2016 г.“, в конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам-2016“
От областите Плевен и Ловеч през 2016 г. са финансирани общо 32 проекта, от които 16 са на общини и кметства, 11 - на училища и пет - на детски градини. Срокът за реализацията на проектите от училища и детски градини изтече на 31 октомври 2016 г.
При проверките по изпълнението на всички проекти е установено, че са облагородени училищни дворове, засадени са цветя и дървета, монтирани са беседки и детски съоръжения за игри на открито, цветни кошчета за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Изработени са дипляни и брошури с екологична насоченост, които са разпространени сред учащите и подрастващите деца. В някои от училищата и детските заведения е закупена апаратура за презентации, табла и съоръжения за открити уроци на тема “Да опазим природата чиста“.
В общините и кметствата са почистени от отпадъци и облагородени зони за отдих, детски площадки и съоръжения за игри на открито.
Целта на кампанията „За чиста околна среда 2016“ е повишаване на екологичната култура и възпитание в сферата на опазване на околната среда при децата и подрастващите. С кампанията се насърчава и участието с добраволен труд на гражданите  и младите хора в създаването на по-добра жизнена среда в населените места.                                                снимки

РИОСВ - Плевен предостави на РИМ-Плевен три препарирани екземпляра от защитени видове животни

РИОСВ – Плевен предостави на Регионалния исторически музей в Плевен три препарирани екземпляра от защитени видове животни - Белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, Дива котка /Felis silvestris/ и Синявица /Coracias garrulus/, включени в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие. Препаратите ще  попълнят музейната сбирка на направление „Природа“. Екземплярите са били изложени на публично място и са отнети в полза на държавата с наказателни постановления на директора на РИОСВ-Плевен.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Напомняме, че лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да ни уведомявате на „зеления“ телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

Експерти от РИОСВ - Плевен взеха участие в мониторинга на кафява мечка на територията на Западни Родопи

Експерти от РИОСВ-Плевен участваха в наблюдение на кафява мечка /Ursus arctos/ с представители на горски и ловни стопанства в района на Смолян, Девин и Велинград, на територията на Западни Родопи. По време на наблюдението са установени следи от жизнената дейност на мечките - отпечатъци от предни и задни лапи, екскременти, маркировъчно поведение (следи от нокти, зъби), хранителна дейност. Данните са въведени в полеви формуляри, които включват GPS-координати на наблюдението и запис (трак) на обследвания маршрут.

Мониторингът е осъществен в периода 31 октомври - 03 ноември 2016 г. по предварително определени маршрути на територията на Рила, Пирин, Средна Стара планина, Витоша, Родопи в изпълнение на Методиката за мониторинг на кафява мечка към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. В преброяването са участвали експерти на Изпълнителна агенция по околна среда, Изпълнителна агенция по горите, Министерство на околната среда и водите и Регионални инспекции по околна среда и водите на територията на страната.

Целта на събраната по време на мониторинга информация е да се установи числеността и състоянието на популацията на вида, както и да се регистрират териториите, които се обитават от кафявата мечка.

През октомври РИОСВ - Плевен е извършила 65 проверки

Експертите от РИОСВ – Плевен извършиха през октомври 65 проверки на 62 обекта,  25 от тях са извънредни. В рамките на контрола са издадени 40 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. От проверките, 11 са комплексни - пет са на обекти с издадено комплексно разрешително и шест комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда.

За констатирани административни нарушения през октомври е съставен един АУАН. Издадени са две наказателни постановления, една заповед за възобновяване на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух, едно наказателно постановление за налагане на текуща санкция за замърсяване на воден обект, едно наказателно постановление за налагане на еднократна санкция за замърсяване на атмосферния въздух. В сила е влязло едно наказателно постановление.

По наложени текущи санкции са събрани 1695.93 лв. На общините, на чиято  територия се намира санкционирания обект са разпределени и приведени 385.85 лв. В община Плевен са постъпили 307.03 лв., следвана от Ловеч - 67.62 лв и  Тетевен с 11.20 лв.

 

За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили три сигнала и една жалба. По всички са предприети действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност. След проверка е установено, че един от сигналите е основателен, един - неоснователен и един е изпратен за предприемане на действия по компетентност.

В РИОСВ - Плевен са постъпили голям брой (115) уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори.

Връчени са заповедите за прекратяване експлоатацията, считано от 29.10.2016 г., на шест общински депа за битови отпадъци в Плевен, Долни Дъбник,  Долна Митрополия,  Искър, Гулянци и Пордим във връзка с въвеждане в редовна експлоатация на Регионална система за управление на отпадъци, в регион Плевен.

Експертите от екоинспекцията са  участвали  в 11 комисии за отчитане реализацията на проекти от НК „Чиста околна среда“, финансирани от ПУДООС.

Съгласуван от РИОСВ – Плевен е окончателният вариант на програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане до установените норми за КАВ по показател ФПЧ 10, с план за действие за периода 2016 – 2020 г. на община Плевен.

БДДР и РИОСВ - Плевен провериха сигнал за замърсяване на Осъм при Черквица

Експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен провериха сигнал за замърсяване на река Осъм в района на Черквица, община Никопол. Сигналът е получен в късния следобед на 13 октомври чрез телефон 112.  Според първоначалната информация в сигнала, река Осъм е мътна и побеляла на около 300 метра преди вливането й в Дунав.
В момента на проверката не е констатирано видимо замърсяване на река Осъм в посочения в сигнала участък. При извършения оглед не е установено заустване на отпадъчни води от дейността на намиращо се в района предприятие за хартия. Проверката е извършена в присъствието на подателя на сигнала.
От Регионална лаборатория – Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда са взети проби за анализ на водата от река Осъм от посечения в сигнала участък.

РИОСВ-Плевен конфискува препарирани животни от защитени видове

Експерти от РИОСВ Плевен провериха сигнал за продажба на препарирана костенурка, намираща се в Ловеч. При проверката е установено, че се предлагат за продажба два препарирани екземпляра от защитени видове животни – морска костенурка и червеногърба сврачка, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.
На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение и двата препарирани екземпляра са иззети.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри. За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

108 обекта провери РИОСВ - Плевен през септември

През септември са извършени 113 проверки на 108 обекта, от тях 47 са извънредни.   В рамките на контрола са дадени 51 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Издадени са шест наказателни постановления,  три заповеди за намаляване на текущи санкции за замърсяване на атмосферния въздух и едно наказателно постановление за налагане на текуща санкция за замърсяване на воден обект. За  установено  административно нарушение е съставен един АУАН.

През отчетния период събраните суми по издадени НП са в размер на 2700 лева. Общо събраните суми от наложените санкции са в размер на 482 лв. 10 182 лв, събрани от предходен период са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

За периода в екоинспекцията са постъпили девет сигнала и две жалби. За всички са предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност. След проверка е установено, че два от сигналите са основателни, два са неоснователни, пет са изпратени за предприемане на действия по компетентност.

В изпълнение заповед на министъра на околната среда и водите са  извършени 22 проверки на действащи ВЕЦ в обхвата на РИОСВ – Плевен и БД „Дунавски район“ за спазване на условията по издадени разрешителни и изискванията на екологичното законодателство, са направени Не са констатирани отклонения или нарушения на екологичното законодателство.

Със заповед на директора на РИОСВ Плевен е извършено спиране и пломбиране на технологичните съоръжения в „Петролна база Сомовит”, с. Сомовит и “Петролна база Левски”, гр. Левски до изпълнение на изискванията по  Закона за опазване на околната среда и водите.

През месец септември, в РИОСВ - Плевен са постъпили 98 уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори.

РИОСВ - Плевен провери складовете за съхранение на негодни продукти за растителна защита

В периода март-септември 2016 г. експертите на РИОСВ – Плевен са извършили над 60 проверки на складове за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита (ПРЗ) на територията на инспекцията. За констатирани несъответствия са дадени 65 предписания.

В резултат негодните ПРЗ от четири склада са предадени за обезвреждане на лица, притежаващи документи за дейности с отпадъци съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Продуктите от други два склада са преопаковани и събрани в единия от тях. 16 склада са ремонтирани с цел обезопасяването им и законосъобразното съхраняване на негодни ПРЗ. В процес на ремонт е още един склад. Възстановени са и обозначителните табели на складовете.

"Интелигентно придвижване. Силна икономика" е мотото на седмицата на мобилността през тази година

РИОСВ – Плевен  и  БДДР – Плевен организираха инициативи в три учебни заведения в Плевен по повод Седмицата на мобилността 16 до 22 септември. През тези дни  бяха проведени екологични дискусии и презентация  под мотото на кампанията тази година – „Интелигентно придвижване. Силна икономика“.          проведени инициативи

Екоексперти провериха резервати в териториалният обхват на РИОСВ - Плевен

При проверки в резерватите „Китка“ и „Милка“, представляващи острови в река Дунав, в землището на гр. Белене, експерти на РИОСВ – Плевен  не установиха нарушения на режимите на забрани, описани в заповедите и на забрани, произтичащи от Закона за защитените територии.
Резерватът „Китка“ е обявен със заповед №1106/02.12.1981 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерски съвет, за да се запази първичната характерна растителност като местообитание на морски орел. „Милка“ става резерват с ПМС №849/28.03.1948 г. и заповед на Управлението на горското стопанство към Министерски съвет. Целта е да се съхранят крайречните заливни гори, предимно от бял бряст, представляващи местообитание на защитени видове птици.
Площта на резерватите е актуализирана със Заповеди на Министъра на околната среда и водите. Площта на „Китка“ е увеличена от 254 дка на 275, 860 дка, а на резерват „Милка“ – от 300 дка на 388,974 дка.

Европейска седмица на мобилността - 16 - 22 септември 2016

Тази година РИОСВ Плевен съвместно с БДДР Плевен се включват със свои инициативи по повод  Европейската седмица на мобилността  в четири училища с екологична дискусия и презентация на тема „Умно придвижване. Силна икономика“.  Ще бъдат раздадени на учениците светлоотразители.
Еропейската седмица на мобилността ( ЕСМ) е в периода 16 – 22 септември, чиято цел е да насърчи местните власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да приканят обществеността да се възползва от „Ден без автомобили“.
Кампанията се организира от Европейския организационен секретариат с подкрепата на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт “ на Европейската комисия, като координатор на национално ниво е Министерството на околната среда и водите.
Мотото на кампанията за 2016 година – „Умно придвижване. Силна икономика“, фокусира инициативите за ограничаване на автомобилния транспорт в градовете върху икономическите ползи за хората, бизнеса и обществото.

РИОСВ - Плевен организира семинар по програма LIFE на ЕС

В зала „Плевен“ на Областна администрация се проведе семинар на тема „Оказване на методическа подкрепа на потенциални бенефициенти по програма LIFE на ЕС, във връзка с отворените покани 2016“.
LIFE е Eвропейската програма за действие за околна среда и климат, за периода от 1 януари 2014 г. 31 декември 2020 г. Правното основание за Програмата е Регламент (ЕС) № 1293/2013 на ЕП и на Съвета от 11 декември 2013 г.
По време на семинара експертите Петя Якимова и Лора Сашева представиха основните акценти на програма LIFE 2014-2020, какво е новото в покана 2016 и механизмите за оказване на методическа подкрепа на потенциални бенефициенти по програма LIFE на ЕС.
В рамките на проекта са обособени 6 регионални звена за контакт (РЗК), едното от които в РИОСВ – Плевен.
На интернет страницата на РИОСВ – Плевен ще бъде създаден раздел, в който ще се предоставя информация за дейностите по проекта. 

Телефони за контакти:
0886609779  инж. Зорница  Йоткова
0886995990   инж. Силвия  Иванова

РИОСВ - Плевен конфискува препарирани животни от защитени видове

Експерти от РИОСВ – Плевен извършиха проверка по сигнал, при която са установени изложени публично – в магазин за промишлени стоки в Червен бряг, област Плевен, препарирани екземпляри от защитени видове животни – дива котка и белоопашат мишелов. На собственика на магазина е съставен акт за установяване на административно нарушение и двата препарирани екземпляра са иззети.  /снимки/

Белоопашатият мишелов /Buteo rufinus/ и Дивата котка /Felis silvestris/ са защитени видове, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Напомняме, че лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да ни уведомявате на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/806-951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

Възможности за съфинансиране по програма Life за 2016 г. в областта на флуоросъдържащите парникови газове

ВАЖНО!. Известие до предприятията, които са засегнати от ограниченията и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, във връзка с възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на флуорсъдържащите парникови газове

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за LIFE проекти за 2016г.: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016051901_en.htm.

  1. В приоритетна област "Смекчаване на климата", темата за флуорсъдържащите парникови газове е идентифицирана като една от трите приоритетни политики на Европейския съюз за финансиране тази година. В частност, наличието на алтернативи за някои сектори, както и стандартите като бариера пред алтернативите са идентифицирани като области на интерес. Повече информация може да бъде намерена на стр.26-27 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMAApplicationGuide.pdf), публикувано на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

  1. В приоритетна област "Управление на климата и иновации", темата за нуждата от обучение и обмен на добри практики, вкл. програми за обучаване на обучаващите (train-the trainer programmes) е включена. Повече информация може да бъде намерена на стр.34 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMAApplicationGuide.pdf), публикувано на посочения в т.I интернет адрес.

Крайният срок за кандидатстване по приоритетна област "Смекчаване на климата" на програма LIFE е 7-ми септември 2016г.

В случай, че заинтересованите лица проявяват интерес за кандидатстване по посочените по-горе теми, могат да предоставят координати за връзка в Министерство на околната среда и водите, включително и на посочения по-долу имейл адрес, за да бъдат информирани допълнително за датата и часа на предстоящи информационни дни по LIFE, на които ще бъде представена процедурата за кандидатстване.

Допълнителна информация може да се получи от г-жа Деница Стоянова, главен експерт в дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ на тел. 02/940 62 04, e-mail: d.stoyanova@moew.government.bg.

Информация за собственици и оператори на бензиностанции

Актуални изменения и допълнения, влезли в сила от 14.06.2016 г. в Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и транспорт на бензин. (Наредба № 16 )

РИОСВ-Плевен информира, че от 14.06.2016 г. са в сила изменения и допълнения в Наредба № 16, даващи по добра яснота за реда и начина за контрол на ефективността на системите, съответстващи на Етап ІІ на улавянето на бензиновите пари ( УБП ) и нещо много важно за тези оператори, които са оборудвани с такива системи  към датата на влизане в сила на наредбата. Те имат правото до 31.12.2018 г. да удостоверяват ефективността на тези системи със сертификат за съответствие с европейски и национални технически стандарти или процедури за одобрение на типа.

РИОСВ-Плевен напомня отново, че за всяка система (на всяка бензиноколонка) операторът трябва да води изготвен по образец прошнурован и прономерован и представен в РИОСВ-Плевен за проверка и  заверка дневник за състоянието на системата, съотватстваща на Етап ІІ на УБП..

Ако настъпи повреда в системата за УБП,  лицето експлоатиращо бензиностанцията е длъжно да уведоми РИОСВ-Плевен и председателя на БИМ ( или оправомощено от него лице) в седемдневен срок от настъпването й и да предприеме мерки за отстраняване на повредата. При несъответствие на системата, съответстваща на Етап ІІ на УБП, с изискванията на Наредба № 16, бензиноколонката ще бъде маркирана със стикер.

Оправомощаването на лицата от БИМ е за срок от 4 години.

ВАЖНО !: След 01.01.2017 г. РИОСВ-Плевен ще започне незабавни проверки за изпълнение изискванията на Наредба № 16. При констатирани нарушения, изразени в липса на техническо досие и/или бензинова инсталация която не е оборудвана до 31.12.2016 г. със система, съответстваща  Етап ІІ на УБП или системата не отговаря на изискванията на Наредба № 16 на операторите на бензиностанции ще бъдат наложени санкции съгласно административно-наказателните разпоредби на Закон за чистотата на атмосферния въздух в размер до 20000 лева, както и ще бъдат приложени принудителни административни мерки.
Пълният текст на прессъобщението можете да изтеглите от тук

Слагат микрочипове на 15 сиви папагала от вида "Жако"

Нови пръстени с номера и микрочипове бяха поставени на 15 папагала от вида „Жако“ в Зоологическата градина в Ловеч. Те са част от птиците, хванати при опит за незаконен трафик на ГКПП „Дунав мост 2“ при проверка на автомобил със словашка регистрация на 4 февруари 2016 г.
Птиците бяха маркирани с временни пръстени. 19 от тях бяха настанени в зоопарка на Ловеч, а 20 - в Зоологическата градина на Стара Загора. На 6 юли 2016 г. експерт от РИОСВ-Плевен извърши проверка на ловешките екземпляри. В проверката участваха и експерти от Световния тръст за папагали, Националния природонаучен музей в София и Централната ветеринарна клиника.
Съгласно заповед на министъра на околната среда и водите птиците ще бъдат предоставени на Световния тръст за папагали. Те ще бъдат пуснати на свобода в Африка, след рехабилитация в Спасителен център за диви животни във Франция.
Мъртвите екземпляри ще бъдат дадени на Регионалния природонаучен музей в Пловдив за обогатяване на музейната му сбирка.
Сивият папагал Жако (Psittacus erithacus) е включен в Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и попада в «Приложение Б» към Регламент (ЕО) №338/97 на Съвета от 09.12.1996 год. Международната търговия с папагали се регулира чрез разрешителни и сертификати, за да се предотврати прекалената експлоатация на вида и да се ограничи негативното въздействие върху дивите популации в Централна и Западна Африка, които намаляват поради загуба на хабитати и незаконен улов.

Санкции и глоби за над 42000 лв. наложи през първото полугоцие РИОСВ - Плевен

Експертите на РИОСВ – Плевен извършиха 543 проверки в 481 обекта през първите шест месеца от годината. За отстраняване на установени несъответствия са дадени 206 предписания.
От началото на годината са съставени 19 акта за установяване на административно нарушение (АУАН), като общата събрана сума от наложени санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)  и наказателни постановления (НП) е в размер на 42 425, 52 лв. От получените приходи, на общините е преведена сума в размер на 18 602, 23 лв., която може да се използва от тях само за реализация на екологични проекти.

"Бъди активен" е мотото през тази година на кампанията по повод Деня на Дунав - 29 юни

За поредна година БДДР-Плевен и РИОСВ – Плевен бяха партньори на Община Долна Митрополия и Еко-клуб „Дунав“ при общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, кметство Байкал, СНЦ ЕКО Байкал в чествания по повод Деня на река Дунав.
Деца и младежи от общината участваха в образователни викторини, арт работилница и изложба. Те получиха първите си уроци по мониторинг на водата. Иво Джокин от Общинския център за извънучилищни дейности и занимания по интереси демонстрира как се работи с набор за изследване на водата на World Water Monitoring Challenge – международна образователна програма, която възпитава в ангажираност за опазване на водните ресурси по целия свят.
Участниците получиха специални грамоти „Приятели на природата“ и материали за Деня на Дунав, предоставени от Международната комисия за опазване на река Дунав.
Като част от инициативите, Регионална лаборатория – Плевен и РИОСВ – Плевен направиха пробовземане от река Дунав в гр. Никопол на 29  юни. Пред ученици експертите демонстрираха как се извършва анализ на водата за наличие на азот и фосфати с полеви тестове.

РИОСВ - Плевен наложи имуществени санкции и глоби през май в размер на 20300 лв.

През месец май експерти на РИОСВ – Плевен извършиха 105 проверки в 97 обекта. За отстраняване на установени несъответствия те са дали 33 предписания.
За констатирани административни нарушения по Закона за водите за съставени 3 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) на фирмите „Пелтина“ ЕООД, „Плевен Мес“ ООД и „Венеца“ ЕООД, с които на нарушителите са наложени имуществени санкции и глоби с общ размер 20 300 лв.
През май са влезли в сила след обжалване наказателните постановления на „Екотехника“ ЕООД, „Полихим СС“ ЕООД и на Димитър Стойков в качеството му на кмет на Община Плевен.  Общият размер на наложените санкции и глоби  е 23 000 лв.
Нова текуща санкция е наложена на „Матев млекопродукт“ ЕООД, гр. Ловеч. Тя е в размер 815 лв. месечно и е за констатирано наднормено замърсяване на воден обект.
Суми в размер на 4258,92 лв. са разпредели и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират обектите, санкционирани от РИОСВ – Плевен. Това са общините Троян, Долни Дъбник, Долна Митрополия и община Тетевен. Преведените суми могат да се използват само реализацията на екологични проекти.

РИОСВ - Плевен участва в спасяването на белоглав лешояд

След сигнал от сдружение „Зелени Балкани“ РИОСВ – Плевен помогна за спасяването на млад екземпляр от защитен вид Белоглав лешояд (Gyps fulvus). Птицата била намерена от местен жител в безпомощно състояние в местността „Голия връх“, землището на Луковит. При огледа е констатирана жълта маркировка на крилете с изписан с черни букви номер К9R, жълт пръстен на левия крак с номер К9R и метален пръстен с номер 1113690 на десния крак. Лешоядът е във видимо добро здравословно състояние. По марката е установено, че птицата е пусната през април 2016 г. от адаптационната волиера в района на с. Долно Озирово, област Монтана, на територията на Природен парк „Врачански Балкан“, във връзка с изпълнението на проект „Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България“ по програма Life +. На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие екземплярът е предоставен на Георги Стоянов, координатор по проекта на територията на ПП „Врачански Балкан“, за да бъде пусната на свобода в района на адаптационната волиера.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: улавяне или убиване, преследване и обезпокояване на екземпляри; унищожаване или вземане на яйца; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; препариране, излагане на публични места. Забранено е още да се вземат от естествената им среда и да се отглеждат като домашни любимци. Лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да сигнализирате на „зеления“ телефон на РИОСВ – Плевен 064/801 772 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

РИОСВ-Плевен провери речните легла и прилежащите им територии за нерегламентирани замърсявания

В периода 4 – 27 април 2016 г. експерти на РИОСВ – Плевен извършиха проверки за наличие на замърсяване с отпадъци (локални сметища) на речните легла и прилежащите им територии, разположени на територията на 19-те общини от Плевенска и Ловешка област. При извършените проверки в землищата на 121 селища не се установиха нерегламентирани замърсявания с отпадъци в проверените участъци от речните легла. Предписанието на РИОСВ Плевен, дадено на кметовете на общини е изпълнено. Предприети са мерки от общинската администрация за постигане на качествен резултат за чистотата на речните корита в сравнение с 2015 г., когато са установени нерегламентирани замърсявания с отпадъци на територията на 4 общини, в 11 участъка на различни речни легла.
През 2015 г. от страна на РИОСВ Плевен са съставени 4 АУАН и е осъществен последващ контрол за почистването на констатираните замърсявания. Предприетите действия от страна на РИОСВ Плевен, на основание Заповед № РД-114/ 12. 02. 2015г. и Заповед № РД -ОП-9/ 04. 02. 2016г. на Министъра на околната среда и водите, са постигнали необходимия ефект.

Информация до местни инициативни групи, изготвящи проекти на стратегии за Водено от общностите местно развитие

Във връзка с предстояща необходимост от произнасяне на РИОСВ - Плевен по повод изготвени проекти на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местни инициативни групи /МИГ/ на територията на Област Плевен и област Ловеч, както и за своевременно и приоритетно произнасяне по документацията на всеки етап от процедурата, за спазване на сроковете за приемане и финансиране по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г., в секция Формуляри и образци е публикувано Примерно искане за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, по чл. 8а от Наредбата за ЕО.

17 проверки са извършени през първите три месеца на защитени зони и защитени територии

През първото тримесечие на годината експертите на РИОСВ – Плевен извършиха 17 проверки на защитени зони и територии. Проверени за спазване на режимите са защитените зони „Седларката“ (землището на с. Ракита) и „Пещера Лястовицата“ (землището на с. Гложене), както и природните забележителности „Чернелка“, „Скален мост „Седларката“, „Находище на терциерни вкаменелости“ (землище на с. Търнене), „Карлуковски карстов комплекс-пещера Проходна“. Във връзка със съгласуването на Проект „Екопътека в местността Марата бе извършена проверка и на природна забележителност „Марата“. Не са констатирани нарушения.
Осъществен е и контрол на билкозаготвителни пунктове в Пордим, селата Згалево, Глогово и Тетевен. Извънредно е проверен по сигнал и необявен пункт в с. Галата. Констатирани са нарушения и са съставени 2 акта за установяване на административно нарушение по Закона за лечебните растения.

Изменения в Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО

С Постановление № 26 от 09.02.2016 г. на Министерски съвет са направени изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 2003г. и в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139 от 2014 г.
С промените в  Наредбата за ОВОС се урежда и реда за провеждане на процедурата по ОВОС за инвестиционни предложения за изграждане и експлоатация на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал по отношение на новите изисквания на чл. 99б и глава седма на ЗООС, относно контрола на опасностите от големи аварии. Постига се обвързване на приложимите административни режими в глава шеста и седма на ЗООС, което води до намаляване на административната тежест и ускоряване на инвестиционния процес, при запазване на високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве.
С измененията и допълненията в Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО се облекчават процедурите по ОВОС и ЕО, чрез още по-детайлно указване на необходимите действия, които участващи в процеса страни следва да предприемат и реда за тяхното провеждане, със защита на обществения достъп до информацията и участието на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения.

Публикувани са нови образци в сектор: Административни услуги/Формуляри, образци /ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ.

РИОСВ - Плевен ще изисква по служебен път от НАП удостоверения за липса на задължения по чл. 87 от ДОПК

От 01.01.2016 г. отпада задължението на лицата, кандидатстващи за получаване на разрешение за дейности с отпадъци по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и регистрационни документи за третиране и събиране и транспортиране на отпадъци по реда на чл. 78 от ЗУО, да представят удостоверения за липса на задължения, изискуеми съгласно разпоредбите на чл. 69, ал.1, т.3 и чл.78, ал.4, т.2 от ЗУО.

Удостоверенията ще бъдат изисквани по служебен път от НАП от страна на РИОСВ Плевен във връзка с разпоредбите на чл.87, ал.11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
До всички стопански обекти, извършващи дейности с органични разтворители

РИОСВ- Плевен информира всички стопански субекти,  извършващи  дейности с  органични разтворители  и/или смеси съдържащи органични разтворители, попадащи в обхвата на Приложение №1 на Наредба №7/21.10.2003 г. за ограничаване на емисиите от летливи органични съединени, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултата на употребете на разтворители в определени инсталации  (ДВ бр. 96/2003 г. с вс. изм. и доп.), че  секторните ръководства за прилагане на изискванията на наредбата към съответните категории дейности са актуализирани.  Актуалните секторни ръководства са утвърдени със заповед на Министъра на околната среда и водите от 20.01.2016 г.  и заменят секторните ръководства, издадени през 2005 г. Съдържанието им е осъвременено, допълнено и приведено в съответствие с промените в нормативната актове, относими към дейностите с разтворители. Те съдържат информация за използваните технологии в засегнатите сектори, приложимите изисквания и допустимите изключения за действащите инсталации на територията на страната. Представени са специфични за секторите указания и процедури за оценка, мониторинг и измерване на емисиите, доказване на съответствие с емисионните ограничения, определянето и избора на най-добрите налични техники (НДНТ), вкл., определяне на примерни мерки за намаляване употребата на органични разтворители (ОР) и емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), докладване пред компетентните органи и др.
Представените указания се основават на достъпна информация както за преобладаващите в страната, така и за съвременните достижения за съответните производствени процеси и дейности, тяхното потенциално въздействие върху околната среда, НДНТ за ограничаване емисиите на ЛОС.
Актуалните секторни ръководства са достъпни на интернет-страницата на ИАОС http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/, при необходимост могат да бъдат предоставени и от РИОСВ-Плевен.
За въпроси и консултации заинтересованите могат да се обръщат към инж.Юлияна Резашка - ст.експерт ЛОС  на телефони 064/806978  и 0878186725.

Информация за собственици и оператори на бензиностанции

Влязоха в сила новите изменения и допълнения на Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и транспорт на бензин. Те се отнасят до спазване на задължителните срокове за оборудване на бензиностанциите със системи за улавяне на бензинови пари съответстващи  Етап ІІ – тяхната експлоатация, поддържане и контрол.
Някои от операторите на бензиностанции, преминали през основен ремонт, реконструкция или изградили нови бензиностанции са приложили тези изисквания.
Обекти, които към момента не са ремонтирани или реконструирани следва задължително до 31 декември 2016 г. да оборудват всяка колонка на бензиностанциите със системи за улавяне на бензинови пари, съответстващи на Етап ІІ. 
Поддържането и контролът на нормалното функциониране на системите за улавяне на бензинови пари се гарантира от операторите на бензиностанциите по следния начин:
- За всяка система (на всяка бензиноколонка) операторът трябва да води изготвен по образец прошнурован, прономерован и представен в РИОСВ-Плевен за проверка и  заверка дневник за състоянието на системата, съотватстваща на Етап ІІ на улавяне на бензинови пари;
- За всяка система операторът трябва да спазва реда, начина и изискванията за оправомощени лица, които да осъществяват проверка на ефективността за улавяне на бензинови пари при експлоатация на съответстващите системи, които се прилагат както при въвеждане в експлоатация на системата, така и по време на текущото използване на оборудването. Оправомощените лица, извършващи проверка за ефективността представляват Български институт по метрология. Редът и начина за организиране и провеждане на първоначалните и текущи проверки и доказване съответствието на системите с Етап ІІ за улавяне на бензинови пари е определен в Наредба № 16.

Дейностите в ЗТ "Карлуковски карстов комплекс" подлежат на предварително съгласуване по реда на ЗЗТ

Във връзка със засиления интерес към защитена територия-природна забележителност “Карлуковски карстов комплекс  с пещерите Темната дупка, Проходна, Свирчовица, Банковица и Хайдушката дупка” за осъществяване на спортни мероприятия и снимачни дейности от спортни клубове, продуцентски компании и неправителствени организации, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен напомня, че дейностите в защитената територия подлежат на предварително съгласуване по реда на Закона за защитените територии.
РИОСВ – Плевен съгласува дейностите на основание на §7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защитените територии, след  провеждане на работни срещи, организирани от Министерството на околната среда и водите с представители на научната общност и неправителствени природозащитни организации.
Съгласно Закона за защитените територии едноличен търговец или юридическо лице, което осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване предвидено в него се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Съгласуване на сечи, провеждани в защитени територии

Във връзка с констатирани нарушения от РИОСВ – Плевен в защитени територии, а именно - проведени сечи в природна забележителност “Чернелка” и защитена местност “Турията”, които не са съгласувани по реда на §7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), инспекцията обръща внимание на всички собственици и ползватели на горски територии, че:
- За провеждането на сечи в защитени територии, обявени на основание Закона за защитените територии, е необходимо същите да бъдат съгласувани с РИОСВ – Плевен по реда на §7 от ЗЗТ, независимо от това каква е площта на имота (под или над 20 дка), каква е интензивността на сечта (под или над 20%) и независимо дали за провеждането на сечта е необходимо изготвяне на горскостопанска програма или такова не е необходимо.
- В случай, че за провеждането на сечта не се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, попадаща в защитена територия, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Заявление за съгласуване на дейности в защитени територии на основание §7 от ЗЗТ”, бланката на което може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен - form.html.
- В случай, че за провеждането на сечта се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, независимо от това дали попада в защитена територия и/или в защитена зона, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Уведомление за план/програма/проект”, бланката на което също може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен.
Напомняме, че за несъгласуване на сечи в защитени територии физическите лица се наказват с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, от 1000 до 10 000 лв.

 

 

Телефони за сигнали, свързани с неизпълнение на задълженията за заплащане на продуктова такса: 064/800831    и   064/801772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*