За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   
РИОСВ Плевен

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция

Програма Life

Международни кампании


16-22 септември - Европейска седмица на мобилността 2017


Световен ден на околната среда - 5 юни


22 май - Международен ден на биологичното разнообразие


22 април - международен ден на земята


Европейска седмица за устойчиво развитие 2017

Световен ден на водата
22 март 2017 г. - световен ден на водата


2 февруари - Световен ден на влажните зони


Национални кампании


Животни в беда

Конкурс "Мими Праматарова" 2017

Екологично образование
Флупи

Зелен пакет

Активно обучение

Компютрни игри

Червена книга на България
Червена книга на Република България

Актуално:

 

Задължителното използване на НИСО се отлага с една година

Задължителното водене на отчетност и предоставянето на информация за отпадъците чрез Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО) се отлага за 2019 г. поради установени трудности при експерименталното й тестване от страна на заинтересованите лица.

През 2018 г. задължените лица следва да водят отчетност, да предоставят информация и да подават заявления и документи по установения до сега ред на хартиен носител, като паралелно ще е налице възможност за доброволно използване на информационната система.

Възникнали въпроси, свързани с работата на системата, могат да се адресират към Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС).

РИОСВ - Плевен провери управлението на текстилни отпадъци

През месец ноември експерти на РИОСВ – Плевен извършиха проверка по Закона за управление на отпадъците на 25 фирми, чиято дейност е свързана с текстилни отпадъци – образуване, съхраняване, третиране, в т. ч. рециклиране, изгаряне с оползотворяване на енергията и депониране.

Проверката на юридическите лица обхвана дейността им за периода от 1 януари 2016 г. до момента.
Установено беше нерегламентирано третиране чрез изгаряне на текстилни отпадъци на една площадка и лицето е поканено за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Дадени са предписания на фирмите, които при дейността си образуват текстилни отпадъци, но до момента не са предприели действия за изпълнение на изискванията за класифицирането им и воденето на отчетност  по реда на наредбата за класификация на отпадъците и на наредбата за реда за водене на публични регистри.

При проверките беше обърнато внимание на задълженията по ЗУО за разделно предварително съхраняване на текстилните отпадъци, спазване на приоритетен ред при управлението им и изискването, отпадъците да се предават за последващо третиране единствено на лица, разполагащи с документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за дейности с отпадъци.  
На дружествата беше посочено, че информацията за лицата, притежаващи документи за дейности с отпадъци е достъпна посредством публичен регистър, публикуван на страницата на Изпълнителна агенция по околна среда.

Експертите на РИОСВ-Плевен провериха 119 обекта през ноември

Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и води в Плевен са извършили 119 проверки през ноември, като 68 от тях са извънредни. Дадени са 61 предписания, съставени са два акта за нарушения и е издадено едно наказателно постановление. По издадени наказателни постановления са събрани 2750 лв. Суми в размер на 27 017 лв., събрани в предходен период са разпределени и преведени на  общини на чиято територия се намират санкционираните субекти.
В РИОСВ – Плевен са постъпили 10 сигнала, 2 жалби и 83 уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи и залесяване в държавни, общински и частни гори. След проверка на сигналите е установено, че пет от тях са основателни, четири са неоснователни и един е препратен по компетентност.

За периода, в направление ЕО и ОВОС са постъпили 73 уведомления инвенстиционно предложения, планове и програми, издадени са шест Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и две Решения за преценяване на необходимостта от ЕО.

В резултат на завишения превантивен, текущ и последващ контрол през отчетния период няма случаи на аварии, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда.

И РИОСВ - Плевен участва в Европейската седмица за намаляване на опадъците

РИОСВ – Плевен участва  в Европейската седмица за намаляване на отпадъци, провела се под мотото „Да използваме отпадъците повторно“с две инициативи.
На 21 ноември, пред ученици от V клас в ОУ „Цветан Спасов“ бе изнесена беседа на тема „Разделно събиране на отпадъците и повторната им употреба“. Децата получиха книгата „Ти можеш да спасиш планетата“, предоставена от ЕКОПАК. Три дни по-късно експерти от РИОСВ гостуваха на ДГ „Чучулига“. Пред  малчуганите бяха представени анимационното филмче „Архитекти на бъдещето “и книжката „Екология“ с диск с песнички. С песнички и танци малчуганите поздравиха гостите си и получиха подаръци.
Европейската  седмицата се провежда от 2008 г. и цели повишаване на информираността за намаляване на отпадъците.  В България се организира за първи път през 2012 г. от Асоциацията на еколозите от общините в България. С отбелязването се насърчават гражданите, държавните и неправителствени организации да се включат в инициативи,  свързани с предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци в природата.

От 2018 година всички документи за отпадъците ще се обработват електронно

От началото на 2018 година, воденето на отчетността и предоставянето на информация за отпадъците ще се извършва чрез Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО), поддържана от ИАОС - http://nwms.government.bg/wms/.
Лицата, извършващи дейности със събиране, транспортиране и/или третиране на отпадъци, както и лицата, притежаващи комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците ще могат да се регистрират в НИСО чрез предоставяне по електронен път на попълнена регистрационна форма на интернет страницата на ИАОС. Воденето на отчетни книги, подаването на отчети и заявления за разрешителни и регистрационни документи в НИСО ще е възможно при притежаване на квалифициран електронен подпис.
РИОСВ- Плевен извърши необходимите процедури за работа със системата с въвеждане на електронни подписи на служителите, които се занимават с дейностите по контрол на отпадъците.  
Всички въпроси за работата на системата могат да се адресират към Изпълнителна агенция по околната среда.

РИОСВ - Плевен се включва с инициативи в Европейската седмица за намаляване на отпадъците

РИОСВ - Плевен ще участва  в Европейската седмица за намаляване на отпадъци с разнообразни инициативи. Мотото на седмицата през 2017 г. е: „Да използваме отпадъците повторно“. Експерти от екоинспекцията ще бъдат в детска градина „Чучулига“ и СОУ „Иван Вазов“ в град Плевен,  за да  разкажат за„Разделно събиране на отпадъците  и повторната им употреба“.
Европейската  седмицата се провежда от 2008 г. и има за цел повишаване на информираността на обществеността за намаляване на отпадъците.  В България се организира за пръв път през 2012 г. от Асоциацията на еколозите от общините в България. С нея се насърчават гражданите, държавните и неправителствени организации да се включат в инициативи,  свързани с предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци в природата.

Изискванията в законодателството за атмосферния въздух обсъждаха в Плевен експерти от РИОСВ

Плевен беше домакин на семинар, организиран от дирекция „Опазване чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването” на Министерството на околната среда и водите. В него участваха експерти от МОСВ, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) и всички Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ).

Темата беше „Прилагане на изискванията на законодателството в областта на атмосферния въздух”. Обсъдени бяха прилагането на наредби и регламенти, свързани с контрол върху дейностите с флуорсъдържащи парникови газове. Експертите от министерството представиха новата наредба за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с флуорсъдържащи парникови газове, както и документирането и отчитането на емисиите от тях. Нови моменти по прилагането на европейските регламенти за флуорсъдържащи газове и веществата, нарушаващи озоновия слой бяха разисквани на семинара. Представени бяха системи за откриване на течове от оборудване, актуални ограничения, квоти, забрани за внос и употреба.
Обсъдени бяха случаи от практиката на РИОСВ и във взаимодействие с Агенция „Митници“, за откриване на нелегална търговия и за провеждане на контрол чрез закупените от МОСВ 4 мобилни анализатора.

Бяха разгледани и актуални проблеми, свързани с прилагане на законодателството в областта на ограничаване на емисиите от подвижни и неподвижни източници. Дискусия имаше върху основните изисквания към съдържанието на актуализираните общински програми за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (главно по показател фини прахови частици). Посочено бе, че са осигурени значителни средства по приоритетна ос 5 на ОП „Околна среда 2014 – 2020” за финансиране разработката на общинските програми на 11 общини. Ще  се изисква значително да се подобри достоверността на изготвените експертни оценки и възможно най-точното определяне както на източниците и областите на замърсяване, така и на количествата изпуснати във въздуха вредни вещества в проблемните общини – основно от изгарянето на твърди горива в бита и от автомобилния трафик.  
Представена беше информация за етапа на работата по съвместния проект на МОСВ и Световната банка за разработване на Национална програма за качество на атмосферния въздух. Екипът на световната банка също е отбелязал като незадоволителна извършената количествена оценка на емисиите на територията на засегнатите общини.

РИОСВ - Плевен призовава гражданите към екологично отопление

Уважаеми граждани,

С настъпването на отоплителния сезон, в по-големите населени места се наблюдава увеличаване на замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ). Докато през месеците от април до септември, в автоматичните измервателни станции в региона (в градовете Плевен, Ловеч и Никопол) почти не се регистрират денонощия с превишени норми, през есенно–зимните месеци броят на превишенията рязко се увеличава и надхвърля допустимите 35 денонощия за календарна година.
Замърсяването на въздуха с фини прахови частици, според редица специализирани изследвания, е предпоставка за:

 • по-често възникване на остри респираторни инфекции (ринити, фарингити, бронхити, бронхопневмонии) и заболявания на очите (конюнктивити и кератити);
 • усложняване и по-тежко протичане на хроничните болести на дихателната система (бронхиална астма, хроничен бронхит, белодробен емфизем) и на сърдечно-съдовите заболявания, което води до намаляване на продължителността на живота.

Проведените многогодишни изследвания в региона на области Плевен и Ловеч показват, че основните източници на замърсяване с ФПЧ са процесите на изгаряне на горива за битово отопление, особено при зими с продължителни метеорологични процеси, затрудняващи разсейването на димните газове в атмосферата (температурни инверсии, ниско атмосферно налягане с безветрие и др.).
Въпреки сложните икономически и социални проблеми, свързани с избора на начин на отопление във всеки отделен дом,

За да запазим чистия въздух и здравето си през отоплителния сезон,

РИОСВ – Плевен Ви напомня някои основни правила за намаляване на емисиите на замърсители във въздуха през зимния сезон:

 • При възможност използвайте начин за отопление, който не предизвиква отделяне на димни газове във въздуха или те са минимални – топлофикация или газификация на жилищата, електрическа енергия. При по-масово включване на членовете на етажната собственост към централна  топлофикация или газификация, разходите за отопление на отделните жилища намаляват.
 • Изолирайте максимално жилището си срещу изпускане на топлината в околната среда. Външната или вътрешната топлоизолация на стени и тавани, подмяна или уплътняване на прозоречната дограма, дори плътните завеси, съществено намаляват загубата на топлинна енергия, количествата горива и съответно емисиите във въздуха.

 

Ако все пак сте избрали отопление с изгаряне на твърди горива:

 • Не използвайте въглища с високо съдържание на пепел и сяра, както и влажна дървесина. При изгарянето на такива горива се отделят увеличени количества прах и вредни химични съединения – серен диоксид и въглероден оксид.
 • Проверете състоянието и височината на комините! Недостатъчната височина на комините на жилищните сгради (по-малко от 0,5 – 1,0 m над билото) затруднява както процеса на горене, така и разсейването на газовете в атмосферата!
 • Почистете димоходите и комините от сажди! Осигурете топлоизолация на комините и защитни „шапки“ против попадане или кондензация на влага, която води както до постепенно разрушаване на комините, така и до непълно горене с отделяне на сажди и токсичен въглероден оксид!  
 • Не изхвърляйте в контейнерите за битови отпадъци гореща сгур и пепел, тъй като това често предизвиква запалване или продължително димене на отпадъците и замърсяване на въздуха.
 • Не изгаряйте в домашните си отоплителни печки или котли отпадъци – пластмаси, гуми, парцали, печатни издания и др. – тези отпадъци при изгаряне отделят токсични химични вещества.
 • Изгарянето на отпадъци (освен в специализирани регистрирани инсталации) е забранено и нарушителите се глобяват!

            За намаляване замърсяването от автомобилния трафик през зимата:

 • Не оставяйте с включен двигател на място  автомобила си продължително време!
 • Не използвайте автомобили с неизправно изгаряне  на горивото в двигателите – следете състоянието на изпусканите от ауспусите отработени газове!
 • Нивата на емисиите от автомобилните двигатели в вътрешно горене (ДВГ) се контролират от ИА „Автомобилна администрация” и КАТ!

 

РИОСВ – Плевен Ви призовава заедно да опазим през зимата чист въздуха,
който дишаме!

РИОСВ - Плевен проверява търговски обекти за употребата на полимерни торбички

Експерти от РИОСВ – Плевен проверяват търговските обекти и задължените лица, пускащи на пазара полимерни торбички. Следи се дали търговците предоставят на крайните потребители срещу заплащане пуснатите на пазара пластмасови торбички за пазаруване, с дебелина до 50 микрона. Безплатното им предлагане на мястото на продажба на стоките или продуктите, с изключение на много тънките пластмасови торбички с дебелина под 15 микрона, без дръжки, които се използват за първична опаковка на храни, е нарушение съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от Наредбата за реда и размера за заплащане на продуктова такса 
Проверяващите следят и за платена продуктова такса на предлаганите на пазара тънки пластмасови торбички. Това са торбичките с дебелина под 25 микрона и с размери по-малки от 390 мм/490 мм. в разгънат вид, които нямат обозначен на български език произход и надпис „торбичка за многократно използване“ или „торбичката е биоразградима“. Не се дължи продуктова такса за много тънките полиетиленови опаковки с дебелина под 15 микрона, без дръжки, които се използват за първична опаковка на храни. Използването им за допълнително опаковане или пренасяне на предварително опаковани стоки е нарушение на Наредбата. При установяване на пластмасови торбички, за които се дължи продуктова такса, ще се изискват всички документи, доказващи произхода им, документи за закупуването им или платежно нареждане за заплатена продуктова такса към ПУДООС.
РИОСВ – Плевен напомня, че съгласно Закона за управление на отпадъците, имуществената санкция е в размер от 3000 до 10 000 лв. за едноличен търговец или юридическо лице, което предлага без заплащане на крайните потребители пластмасови торбички за пазаруване с дебелина до 50 микрона , продава или предлага на крайните потребители пластмасови торбички, за които не е заплатена продуктова такса.

98 обекта провериха експертите на РИОСВ - Плевен през септември

Eкспертите на РИОСВ-Плевен извършиха 100 проверки на 98 обекта през септември.  48 от тях извънредни. Дадени са 13 предписания и са съставени три акта за установени административни нарушения. Издадени са две наказателни постановления  и една заповед за намаляване на текуща санкция за замърсяване на воден обект.

За периода са постъпили 8 сигнала и 3 жалби. Установено е,  че три от сигналите са неоснователни, два са основателни, два са препратени по компетентност и по един предстои проверка.  
Направени са 2 извънредни проверки по сигнали и във връзка със заповед на МОСВ, съвместно с Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, за незаконен добив на баластра. Констатиран е добив на инертни материали, но извън коритото на река Вит, землище с. Божурица, община Долна Митрополия. Изпратено е писмо до общината за предприемане на действия по Закона за подземните богатства. Не е установен добив на инертни материали  от река Черни Осъм в землището на Троян.

Експерти участваха в комисии за отчитане и приемане на четири реализирани проекта от НК „Чиста околна среда - 2017г.“, финансирани от ПУДООС  -  в кметство - с. Беглеж , ДФСГ „Интелект“, ОУ „Йордан Йовков“ - Плевен  и ДГ „Първи юни“ - гр. Ловеч.

 

През септември в РИОСВ - Плевен са постъпили 92 уведомления за Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори.

 

Експертите изпратиха за лечение в Спасителния център за диви животни - гр. Стара Загора  екземпляри от защитените видове Бял щъркел, Обикновен мишелов и Малък ястреб.

МОСВ подкрепя националния ученически конкурс "Посланици на здравето", обявен от министерство на здравеопазването

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г.
Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).
Националният конкурс започва от 10 октомври 2017 г. и продължава до 1 юни 2018 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (10 октомври 2017 г. – 15 декември 2017 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2017 г. – 10 май 2018 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.
Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!
Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2018 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2018 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория, три поощрителни награди и една специална награда.
Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, е публикувана тук, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.
Формуляри:
- за кандидатстване (Приложение № 1);
- за отчитане на резултатите (Приложение № 2).

"Заедно стигаме по-далеч" е мотото на Седмицата на мобилността през 2017 година

РИОСВ – Плевен  и  БДДР – Плевен организираха инициативи в четири детски градини в Плевен  за Европейската седмицата на мобилността 16 - 22 септември.   /снимки/
Eкспертите разказаха  на  малчуганите от  ДГ „Чучулига“ за ползите от ходенето пеша, карането на велосипед и други алтернативни средства за придвижване . Децата се  състезаваха с тротинетки на близкото до градината игрище . Седмицата на мобилността бе отбелязана и  в детските  градини  „Иглика“ и „Ралица“ с  беседа на тема „Заедно стигаме по-далеч“ Малчуганите се включиха и в разнообразни игри и състезания .
Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен и Басейнова дирекция „Дунавски район“, организираха  инициатива и в ДГ „Теменуга“. Представени бяха мисията и целите на европейската инициатива и добри практики за опазване на околната среда. Децата проведоха  състезание по безопастност на движението.
Всички  участници  в проведените инициативи получиха  тениски, цветни моливи и книжки за оцветяване.
Европейската седмица на мобилността се провежда ежегодно в периода 16-22 септември.Тази инициатива насърчаване местната власт да въвежда и подкрепя мерки за устойчив транспорт и приканва хората да опитат алтернативен начин на придвижване, различен от автомобилния, не на последно място представлява една възможност за подобряване на качеството на въздуха, шумовото замърсяване и подобряване на условията на средата. През 2017 година „Европейската седмица на мобилността” се фокусира върху темата „Чиста, споделена и интелигентна мобилност“ под мотото „Заедно стигаме по-далеч“. Oфициален сайт на Европейската седмица на мобилността - http://www.mobilityweek.eu/.

Работна среща за проблемите с незаконните автоморги се проведе в РИОСВ-Плевен

Работна среща за обсъждане  на проблемите  с незаконните автоморги се проведе в РИОСВ – Плевен.  В нея  участваха  представители на общината, ОД на МВР  и  ТД на НАП във Велико Търново.
Обсъдени бяха предприетите мерки и действия, както и трудностите пред  институциите при осъществяване на контрол върху нерегламентираните площадки за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства, както и възможностите за съвместни действия с цел ефективно и трайно решаване на проблемите.
снимки

Кампания "Да изчистим България заедно"

Кампания „Да изчистим България заедно“

Служители на РИОСВ – Плевен, начело с Директора на екоинспекцията – инж. Рени Атанасова се включиха в кампанията на BTV MEDIA GROUP „Да изчистим България заедно“. На 16 септември служители на РИОСВ – Плевен  проведоха поредната акция за почистване във връзка с кампанията на BTV MEDIA GROUP „Да изчистим България заедно“. В инициативата се включиха 24 служители на РИОСВ- Плевен.  Служителите бяха разделени на две групи.   Почистен бе района на Скобелевия парк и Панорама „Плевенска епопея 1877“, както и местността „Кайлъка“.
снимки

От 28.07.2017 влязоха в сила изменения и допълнения на Наредба № 6 относно емисиите на вредни вещества, изпускани в атм. въздух от обекти с неподвижни източници

Публикувани са и влязоха в сила от 28.07.2017 г., изменения и допълнения в НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Държавен вестник, бр. 61 от 28.07.2017 г.)

Обръщаме внимание на собствениците/ползвателите на обекти, задължени да извършват собствени периодични или непрекъснати измервания (СПИ или СНИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, на следните основни акценти в изменената наредба:

 • Въведено е ново задължение за собствениците/ползвателите на обекти с неподвижни източници на емисии (в чл. 33, ал. 4 от наредбата) – при СПИ да осигуряват вземането на проби/извадки в присъствието на представител на съответната РИОСВ, за източници на емисии, за които е налице най-малко едно от следните условия:
  • горивни източници с номинална топлинна мощност, равна или по-голяма от 5 MW;
  • производствени (технологични) източници с масов поток на най-малко един от контролираните замърсители в отпадъчните газове не по-малък от 50 % от стойностите, посочени като критерии за извършване на СНИ (в чл. 43, ал. 1 и чл. 44), независимо от вида на обектите;
  • установено превишение на съответните НДЕ при контролни или собствени периодични измервания, извършени през предходните две календарни години;
  • получени една или повече основателни жалби или сигнали за замърсяване на атмосферния въздух през предходната година.
 • В посочените по-горе случаи, собственикът или ползвателят на обекта е задължен да уведоми писмено директора на съответната РИОСВ за датата на провеждането на СПИ в срок не по-малък от един месец преди провеждането им. (чл. 33, ал. 5).  

В случай, че собственикът или ползвателят на обекта проведе собствени периодични измервания по ал. 4, за които не е уведомил директора на съответната РИОСВ, директорът не приема за валидни резултатите от извършените СПИ, като в този случай измерванията трябва да бъдат извършени отново при спазване на установения ред (чл. 33, ал. 6).
Напомняме, че протоколите за извършените измервания се подписват от собственика/ползвателя на обекта, или от упълномощеното от него лице, съгласно чл. 36, ал. 1, във връзка с чл. 23, ал.3 от наредбата.

 • Въведен е нов срок за представяне в РИОСВ на всички доклади за получени резултати от СПИ – не по-късно от два месеца след датата на вземането на проби (чл. 39, ал. 1).
 • Въведени са нови допълнителни изисквания към съдържанието на докладите за получените резултати от СПИ (чл. 39, ал. 2, т. 12 – 15):
  • номинален разход на гориво;
  • брой отработени часове, разделени по месеци, за 12 месеца назад;
  • географски координати на изпускащите устройства;
  • височина и светло сечение на изпускащите устройства.

Докладът се оценява за съответствие с изискванията на наредбата, от директора на съответната РИОСВ (чл. 40, ал. 2).

 • За нови неподвижни източници на емисии (въведени в експлоатация след 01.01.2018 г.), са въведени нови изисквания към размерите на точките за вземане на проби (чл.12, ал. 2, т. 2). Напомняме, че разположението и броят на точките за вземане на проби се определят от собственика, при спазване изискванията на съответните стандартизационни документи и на чл. 12, и се утвърждават от директора на РИОСВ (съгласно чл. 11, ал. 2 от наредбата).
Четири препарирани екземпляра от защитени видове предостави РИОСВ - Плевен на Природонаучния музей в с. Черни Осъм

РИОСВ – Плевен предостави на Природонаучния музей в с. Черни Осъм четири конфискувани препарирани екземпляра от защитени видове животни, включени в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие - Голяма бяла чапла /Egretta alba/, Обикновен мишелов /Buteo buteo/, Карета /Caretta caretta/ и Червеногърба сврачка /Lanius collurio/, за попълване на музейната сбирка за научни и образователни цели.

Два от препарираните екземпляри са били изложени на публично място, а другите два са били предлагани за продажба в интернет сайт за продажби. Препаратите са отнети в полза на държавата с наказателни постановления на Директора на РИОСВ – Плевен.

 

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.
За нарушение на тези забрани физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Напомняме, че лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да ни уведомявате на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

РИОСВ - Плевен изпрати на лечение птици от защитени видове

Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен изпрати за лечение в Спасителен център за диви животни в Стара Загора и във  ветеринарна клиника „Добро хрумване“ в София четири щъркела и един чухал. Граждани са намерили птиците в безпомощно състояние в населени места на Плевенска област. Екземплярите са млади птици, които в момента се учат да летят, с наранявания на крилата и краката. снимки

Белият щъркел (Ciconia ciconia) и чухалът (Otus scops) са защитени видове, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.

За защитените видове от Приложение №3 се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

Лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие,

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да ни уведомявате на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

Три бели щъркела са спасени от РИОСВ-Плевен

Три бели щъркела бяха открити в безпомощно състояние в с. Искър, общ. Гулянци, гр. Пордим и гр. Летница. Експерти на РИОСВ - Плевен се отзоваха на сигналите и изпратиха птиците за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни - гр.
Стара Загора.Екземплярите са млади птици паднали от гнездата, някои от тях с наранявания на крилата.   снимка

В Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен продължават да постъпват сигнали за бедстващи ранени щъркели, в резултат на падналата градушка в някои населени места в области Плевен и Ловеч.

За птици от защитени видове намерени в безпомощно състояние може да подадете сигнал на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

 

Белият щъркел /Ciconia ciconia/ е защитен вид, включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.

За защитените видове от Приложение №3 се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

Експерти от РИОСВ - Плевен помогнаха на бедстващи щъркели

В Регионална инспекция по околната среда и водите в Плевен постъпиха сигнали за бедстващи щъркели, в резултат от силната буря и падналата градушка в някои населени места в областите Плевен и Ловеч.
Две птиците бяха открити в безпомощно състояние с наранявания на крилата в с. Чомаковци, община Червен бряг и в с. Вълчитрън, община Пордим.
Експертите на РИОСВ – Плевен изпратиха щъркелите за лечение и отглеждане в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.

Белият щъркел /Ciconia ciconia/ е защитен вид, включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие. За защитените видове от Приложение №3 се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.
Лице, намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние е длъжно да уведоми за това най-близките РИОСВ или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние можете да ни уведомявате на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

Излюпиха се първите пеликанчета в ПП "Персина"

По данни от Природен парк „Персина“ са се излюпили първите две къдроглави пеликанчета от новосформираната през 2016 г.  колония, разположена на една от изкуствените платформи, построени преди 5 години от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекцията на Природен парк „Персина“ в блатото Песчина на остров Персин (Белене).
Преди седмица през една от уеб камерите, разположена в Поддържан резерват „Персински блата“ бяха наблюдавани двете малки пеликанчета и в началото на седмицата екип на БДЗП успя да ги види „на живо“ от наблюдателната кула.
Към момента в колонията има 3 двойки къдроглави пеликани и една двойка розови пеликани – вид, който е изчезнал като гнездящ в нашата страна, което прави успеха още по-значим за природата на България. Екипите на БДЗП и ДПП „Персина“ продължават да наблюдават от близо колонията и да следят ситуацията в нея. снимка
За втора поредна година новосформираната колония от къдроглави пеликани в блатото Песчина на остров Персин успява да отгледа малки. Това е огромен успех за природозащитата в България, защото до миналата година единственото място в страната ни, където гнездяха къдроглави пеликани беше езерото „Сребърна“. След почти 60 години прекъсване, видът започна да строи гнезда и вече да отглежда поколение и на създадените с помощта на човека изкуствени платформи в блатото Песчина.
Розовите пеликани гнездят за първи път в Персина,  като за последните няколко десетилетия са известни малко на брой опити за пристъпване към гнездене на вида в езерото Сребърна, но повечето от тях неуспешни.

Експерти от РИОСВ - Плевен помогнаха на бедстваща птица от защитен вид

Гражданин уведоми Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен за намерен екземпляр от вида Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) в безпомощно състояние. Птицата не може да лети и е изпратена за лечение и отглеждане в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.  снимки

Черношипата ветрушка (Керкенез) е защитен вид, включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.
За защитените видове от Приложение №3 се забраняват: улавяне или убиване, преследване и обезпокояване на екземпляри; унищожаване или вземане на яйца; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; препариране, излагане на публични места. Забранено е още да се вземат от естествената им среда и да се отглеждат като домашни любимци.

Лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие,
За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да ни уведомявате на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

Костенурка от защитен вид е пусната в природата

Експерти от РИОСВ-Плевен провериха сигнал за продажба на Обикновена блатна костенурка. Обявата е била публикувана в плевенски интернет сайт за продажби. При  среща с продавача, той е предложил животното за продажба. Тръгвайки си от мястото на нарушението е предоставил костенурката на служителите на екоинспекцията. Екземплярът е пуснат на свобода в подходящо за вида место във видимо добро  състояние. Предприети са действия по установяване самоличността на нарушителя.  /снимки/

Обикновената блатна костенурка /Emys orbicularis/ е защитен вид, включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.

За защитените видове в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват всички форми на умишлено улавяне или убиване, преследване и обезпокояване през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция. Забранява се унищожаването или вземането на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени. Има забрана за разрушаване, увреждане или преместване на гнезда, както и за увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция и вземане на намерени мъртви екземпляри. Законът налага забрани за притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри, препариране, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци с  имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

За 5 юни с разнообразни инициативи в Плевенска и Ловешка област

С разнообразни образователни инициативи,  организирани от  РИОСВ – Плевен, БДДР – Плевен и Регионалната лаборатория към ИАОС бе отбелязан 5 юни в Плевенска и Ловешка област. снимки
С презентация на тема „Свързване на хората с природата“ бе отбелязан Световния ден на околната среда  в СОУ „Стоян Заимов“.  Учениците от шести клас получиха подарък  книгите „Зелени разкази“,  „Защитени територии в защитени зони за опазване на дивите птици в Плевенска и Ловешка област“- издание на РИОСВ-Плевен и диплянка с темата на празника през 2017 г.
В двора на ДФСГ „Интелект“ в импровизираната „зелена класна стая“ с ученици от 11 клас се проведе екологична дискусия „Свързване на хората с природата“. Друга тема на разговорите бе личното участие на средношколците в опазването на природата,  поведенчески модели и добри практики.
Почистване на реката и зарибяване с балкански пъстърви организираха от сдружение „Балканка“ на 3 юни в Рибарица. Най-малките участници имаха възможност да пуснат в реката 4 000 балкански пъстърви и да наблюдават демонстрации на риболовна техника и умения.
Много игри и състезания зарадваха малчуганите в Детските лагери в Плевен и с. Байкал.  Децата рисуваха за своя принос  в опазването на околната среда. Картините на малките художници бяха подредени в  импровизирана изложба.  В лагерната програма бяха включени наблюдение на птици, Нептунова поща и  посещение на река Дунав.
Четвъртокласници от НУ "Патриарх Евтимий" гостуваха в Информационния център на РИОСВ – Плевен в Деня на околната среда. Децата научиха интересни неща за птиците в Плевенския край и тяхното опазване.

Обучение на потенциални бенефициенти по Програма LIFE нв ЕС

На 5 юни в информационния център на РИОСВ - Плевен се проведе обучение на потенциални бенефициенти за подготовка на проекти по програма LIFE. Участие взеха представители на фирми, общински и областни администрации. Те могат да кандидатстват с проектни предложения в областта на околната среда, ресурсна ефективност, изменение на климата и др.
На 28 април бяха  отворени процедурите за прием на проектни предложения за 2017 г. Крайният срок за подаване на документите е 14 септември.
РИОСВ-Плевен е една от шестте инспекции в страната, която е Регионална  контактна точка по програмата. В изпълнение на тази задача инспекцията ще подпомага и консултира потенциалните бенефициенти. снимки

Обучение за потенциални кандидати по програма Life на 5 юви в гр. Плевен

С оглед на повишаване на интереса към Програмата, както и на уменията и познанията на потенциалните бенефициенти са предвидени поредица от обучения през месец юни 2017 г. в регионалните контактни точки. Обученията ще се проведат от „Файв Консулт“ АД, което изпълнява договор №Д 30-49/23.08.2016 г. с предмет: Предоставяне на експертна подкрепа - обучители за максимум 40 (четиридесет) броя семинари/обучения по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 (CAPTA BG) с възложител МОСВ. 
Обучението в гр. Плевен ще се проведе на 5 юни 2017 г. от 10:00 до 14:30 ч в заседателната зала на РИОСВ – Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1а 
 ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО                 РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Моля, при интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие най-късно до 2 дни преди обучението на адреси:
office@fiveconsult.eu и телефони: 0895793237 и 02 4186459;
r.jmouranova@moew.government.bg и телефон: 02 9406134;
z.yotkova@riew-pleven.eu  и телефон 064 806949 – за обучението в гр. Плевен
silvia@riew-pleven.eu  и телефон 064 80 40 30 – за обучението в гр. Плевен

РИОСВ-Плевен отбеляза Световния ден за опазване на мигриращите птици - 10 май и Световният ден на биологичното разнообразие - 22 май

По повод Световния ден за опазване на мигриращите птици – 10 май, експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите, гр. Плевен проведоха беседа на тема „Опазване на мигриращите птици“ с ученици от професионалната гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф І“, гр. Ловеч. снимки
Световният ден за опазване на мигриращите птици е глобална кампания, която от 2006 г. се провежда всяка година. Основната й цел е да повиши осведомеността на хората и да подчертае нуждата от опазване на мигриращите птици и местообитанията им. Кампанията е инструмент за по-широка информираност за заплахите, пред които са изправени мигриращите птици, тяхното екологично значение и необходимостта от международно сътрудничество за опазването им.
По повод Световния ден на биологичното разнообразие – 22 май, бе представена презентация на тема „Животни в беда, защитени видове“ от старши експерт Габриела Георгиева, отдел биоразнообразие в РИОСВ-Плевен, пред ученици от Природоматематическа гимназия – Ловеч. Инициативата се проведе със съдействието на Сдружение за общественополезна дейност „Екомисия 21 век“ – Ловеч.
Световен ден на биологичното разнообразие се отбелязва  по решение на 49-ата сесия на Общото събрание на ООН от 1995 г. в деня на влизане в сила на Международната конвенция за биологичното разнообразие, подписана в Рио де Жанейро, Бразилия. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли същата година е равноправна страна- член, като полага усилия за адекватни мерки и действия по общоприетите и разисквани приоритети.

Нарастнал е броят на двойките къдроглави пеликани, грездящи на остров Персин

По данни от Природен парк „Персина“ е нараснал броят на двойките къдроглави пеликани пристъпили към гнездене в колонията на остров Персин, на територията на Природен парк „Персина“. След като миналата година за пръв път от 50 години насам на изкуствените платформи за пеликани на острова се размножаваха 7 двойки, то тази година броят им вече е между 12 - 15, твърдят експертите от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекцията на Природен Парк „Персина“.  снимки
Това се доказа миналата седмица по време на наблюденията, провеждани на остров Персин. Участниците в мониторинга са видели в новосформираната колония птиците да мътят, копулират и да правят гнезда, което за специалистите е добър знак за успех през този размножителен сезон.
Къдроглави пеликани през размножителния период на остров Персин има от 8 години насам, но едва през миналата година 7 двойки имаха поколение и като резултат бяха излюпени 10  малки пеликанчета. 
Поддържането на изкуствените платформи за гнездене на пеликани на остров Персин е част от планираните дейности на Дирекцията на Природен парк „Персина“. Целенасочената работа по възстановяването на къдроглавия пеликан в блатото Песчина, остров Персин е съвместна между Дирекцията на Парка и Българското дружество за защита на птиците.
През зимния сезон, тази година, бе направен основен ремонт на платформите за гнездене на пеликаните, като беше построена и нова плаваща платформа. Във възстановителната работа по платформите се включиха всички служители на Парка и доброволци от БДЗП. В началото на пролетта пеликаните отново се завърнаха в новия си дом.

В гр. Плевен се проведе семинар по програма Life на ЕС

Днес, 28 април в зала „Плевен“  на Областна администрация-Плевен се проведе обучение на потенциални бенефициенти за подготовка на проекти по програма LIFE. Участие взеха представители на фирми, общински и областни администрации. Те могат да кандидатстват с проектни предложения в областта на околната среда, ресурсна ефективност, изменение на климата и др.
Очаква се от 28 април да бъдат  отворени процедурите за прием на проектни предложения за 2017 г. Крайният срок за подаване на документите е месец септември.
РИОСВ-Плевен е една от шестте инспекции в страната, която е Регионална  контактна точка по програмата. В изпълнение на тази задача инспекцията ще подпомага и консултира потенциалните бенефициенти.
Снимки

Обучение за потенциални кандидати за Покана 2017 на Програма LIFE

С оглед на повишаване на интереса към Програмата, както и на уменията и познанията на потенциалните бенефициенти са предвидени поредица от обучения през месец април 2017 г. в регионалните контактни точки. Обученията ще се проведат от „Файв Консулт“ АД, което изпълнява договор №Д 30-49/23.08.2016 г. с предмет: Предоставяне на експертна подкрепа - обучители за максимум 40 (четиридесет) броя семинари/обучения по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 (CAPTA BG) с възложител МОСВ.
Обученията ще се проведат, както следва:
6 април 2017 г. от 10:00 до 15:30 ч – град Пловдив
7 април 2017 г. от 10:00 до 15:30 ч – град Бургас
20 април 2017 г. от 10:00 до 15:30 ч – град Благоевград
21 април 2017 г. от 10:00 до 15:30 ч – град Монтана
27 април 2017 г. от 10:00 до 15:30 ч – град Русе
28 април 2017 г. от 10:00 до 15:30 ч – град Плевен
 ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО                 РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Моля, при интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие най-късно до 3 дни преди обучението на адреси:
office@fiveconsult.eu и телефони: 0895793237 и 02 4186459;
r.jmouranova@moew.government.bg и телефон: 02 9406134;
z.yotkova@riew-pleven.eu  и телефон 064 806949 – за обучението в гр. Плевен
silvia@riew-pleven.eu  и телефон 064 80 40 30 – за обучението в гр. Плевен

В РИОСВ - Плевен бяха разпределени количествата билки под специален режим на опазване и ползване

РИОСВ – Плевен свика на 28 февруари комисия, която включваше представители на Държавните горски и ловно стопанства и общините от Ловешка област.  Комисията разпредели 446 кг сухо тегло от цвят лечебна иглика - растение под специален режим на опазване и ползване. Разпределението се извърши на основание  подадени от билкозаготвителите заявления за ползване на цвят лечебна иглика от находища в Ловешка област.  /снимки/
Количествата определени за 2017 г. са със заповед на министъра на околната среда и водите, обнародвана в Държавен вестник №16/2017 г.. В заповедта на министъра на околната среда и водите се посочва и кои лечебни растения под специален режим на опазване и ползване е забранено да се събират с търговска цел през 2017 година. Сред тях са лечебна ружа, бял оман, див чимшир, дилянка и др.
Специалният режим на опазване и ползване се прилага за видове, чиито ресурси са с трайна тенденция за намаляване и съществува заплаха за естественото им разпространение в природата. Отнася се за лечебни растения, които се събират с търговска цел, извън територията на Националните паркове – „Централен Балкан“, „Рила“ и „Пирин“.

Въвеждат се банкови гаранции и за площадките за събиране и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства и електронно оборудване

На 30.12.2016 г. в държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), с който се въвеждат банкови гаранции и за площадките за събиране и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Банковите гаранции са в размер на 15 000 лв. за дейността и по 5000 лв. за всяка площадка на оператора. Срокът за представянето им в РИОСВ е 03.04.2017 г. При неизпълнение, разрешението по чл.67 от ЗУО се отнема или се изменя служебно, като се заличават дейностите с ИУМПС и ИУЕЕО.
Размерът на банковите гаранции за дейности с ОЧЦМ се намалява от 25 000 лева на 15 000 лв. Остава в сила гаранцията от 5000 лв. за всяка площадка на дружеството. Срокът за представяне на банкови гаранции с новия размер е 03.01.2018 г.
Когато дружеството извършва дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и/или ИУЕЕО се предоставя една банкова гаранция, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.
За контролираната от РИОСВ-Плевен територия, в разрешения за дейности с ОЧЦМ са вписани 48 площадки, самостоятелни дейности с ИУМПС и ИУЕЕО се осъществяват на още 31 площадки.
През 2016 г. не са констатирани нарушения, свързани с банковите гаранции.

Приключи 41-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици на територията на РИОСВ - Плевен

На 13 и 14 януари 2017 година на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Плевен се проведе 41-то среднозимно преброяване на водолюбиви птици. Тази година то се извърши от екип с представители на Българска орнитологична централа към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследванияпри Българска академия на науките и експерти от РИОСВ – Плевен.

При неблагоприятни зимни условия и ниските температури бяха обходени влажни зони в областите Плевен и Ловеч - около 40 точки на наблюдение по поречията на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Дунав, както и някои язовири, рибарници и  блата . Някои от водоемите са напълно, а други частично замръзнали.

Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви птици: зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, малък гмурец, фиш, зимно бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, ням лебед, земеродно рибарче, голям воден бик, голям горски водобегач и др.

Установени са и екземпляри от други видове птици: обикновен мишелов, полски блатар, малък ястреб, голям синигер, щиглец, кос, хвойнов дрозд, жълта овесарка, черешарка, гугутка, сойка, посевна врана, фазан, яребица, кълвачи, качулата чучулига, чинка, сива сврачка и др.

Преброяването се извършва по методика за мониторинг в рамките на Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР).

Събраните данните ще бъдат въведени в Информационната система към НСМСБР за последващо обобщаване и анализ. Установените зимуващи птици ще бъдат докладвани към Wetlands International, което е част от оценката за състоянието на зимуващите водолюбиви птици в Европа.

Пожар в защитена територия пощади вековни дървета

В РИОСВ – Плевен вчера бе получен сигнал за пожар в защитена територия – местността „Тараклъка”: вековна дъбова гора в землището на с. Градище, община Левски. Пожарът е изгасен благодарение на бързата реакция на местните и служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. 
При проверката на място експерти на РИОСВ – Плевен установиха, че от низов пожар са засегнати около 10 дка от защитената територия. Огънят е обхванал част от издънкова гора в защитената територия  „Тараклъка“ и няма поражения по вековни дървета.
снимки

РИОСВ - Плевен провери сигнал за незаконна автоморга

След сигнал за незаконна автоморга в землището на с. Опанец, постъпил в РИОСВ-Плевен на 9 декември, е извършена комплекса проверка от експерти на екоинспекцията и служители на ОД на МВР.  На място са установени 60 излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Не са констатирани разливи върху почвата. На нарушителя е съставен и връчен  акт за административно нарушение по Закона за управление на отпадъците. Дадено му е предписание да не извършва съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС на нерегламентираната площадка.
Установените 60 ИУМПС трябва да се предадат на лице, притежаващо разрешение по чл. 35 от ЗУО за третиране на ИУМПС.

ВАЖНО: Наближава крайният срок за регистрация на вещества през 2018 г.

Всички химични вещества, произвеждани или внасяни в Европейското икономическо пространство между 1 и 100 тона на година, трябва да бъдат регистрирани до 31 май 2018 г. в Европейската агенция по химикали (ECHA). Това е последният срок за съществуващите химикали съгласно регламента REACH. С това ще приключи събирането на данни за произвежданите или използвани в Европа вещества и в крайна сметка ще подобри човешкото здраве и околната среда.

За повече информация -  тук

Експерти от РИОСВ - Плевен провериха изпълнението на проекти от Националната кампания "За чиста околна среда - 2016"

Експерти от РИОСВ- Плевен провериха изпълнението на проекти, получили финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда-2016 г.“, в конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам-2016“
От областите Плевен и Ловеч през 2016 г. са финансирани общо 32 проекта, от които 16 са на общини и кметства, 11 - на училища и пет - на детски градини. Срокът за реализацията на проектите от училища и детски градини изтече на 31 октомври 2016 г.
При проверките по изпълнението на всички проекти е установено, че са облагородени училищни дворове, засадени са цветя и дървета, монтирани са беседки и детски съоръжения за игри на открито, цветни кошчета за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Изработени са дипляни и брошури с екологична насоченост, които са разпространени сред учащите и подрастващите деца. В някои от училищата и детските заведения е закупена апаратура за презентации, табла и съоръжения за открити уроци на тема “Да опазим природата чиста“.
В общините и кметствата са почистени от отпадъци и облагородени зони за отдих, детски площадки и съоръжения за игри на открито.
Целта на кампанията „За чиста околна среда 2016“ е повишаване на екологичната култура и възпитание в сферата на опазване на околната среда при децата и подрастващите. С кампанията се насърчава и участието с добраволен труд на гражданите  и младите хора в създаването на по-добра жизнена среда в населените места.                                                снимки

РИОСВ - Плевен предостави на РИМ-Плевен три препарирани екземпляра от защитени видове животни

РИОСВ – Плевен предостави на Регионалния исторически музей в Плевен три препарирани екземпляра от защитени видове животни - Белоопашат мишелов /Buteo rufinus/, Дива котка /Felis silvestris/ и Синявица /Coracias garrulus/, включени в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие. Препаратите ще  попълнят музейната сбирка на направление „Природа“. Екземплярите са били изложени на публично място и са отнети в полза на държавата с наказателни постановления на директора на РИОСВ-Плевен.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Напомняме, че лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да ни уведомявате на „зеления“ телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

Експерти от РИОСВ - Плевен взеха участие в мониторинга на кафява мечка на територията на Западни Родопи

Експерти от РИОСВ-Плевен участваха в наблюдение на кафява мечка /Ursus arctos/ с представители на горски и ловни стопанства в района на Смолян, Девин и Велинград, на територията на Западни Родопи. По време на наблюдението са установени следи от жизнената дейност на мечките - отпечатъци от предни и задни лапи, екскременти, маркировъчно поведение (следи от нокти, зъби), хранителна дейност. Данните са въведени в полеви формуляри, които включват GPS-координати на наблюдението и запис (трак) на обследвания маршрут.

Мониторингът е осъществен в периода 31 октомври - 03 ноември 2016 г. по предварително определени маршрути на територията на Рила, Пирин, Средна Стара планина, Витоша, Родопи в изпълнение на Методиката за мониторинг на кафява мечка към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. В преброяването са участвали експерти на Изпълнителна агенция по околна среда, Изпълнителна агенция по горите, Министерство на околната среда и водите и Регионални инспекции по околна среда и водите на територията на страната.

Целта на събраната по време на мониторинга информация е да се установи числеността и състоянието на популацията на вида, както и да се регистрират териториите, които се обитават от кафявата мечка.

БДДР и РИОСВ - Плевен провериха сигнал за замърсяване на Осъм при Черквица

Експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен провериха сигнал за замърсяване на река Осъм в района на Черквица, община Никопол. Сигналът е получен в късния следобед на 13 октомври чрез телефон 112.  Според първоначалната информация в сигнала, река Осъм е мътна и побеляла на около 300 метра преди вливането й в Дунав.
В момента на проверката не е констатирано видимо замърсяване на река Осъм в посочения в сигнала участък. При извършения оглед не е установено заустване на отпадъчни води от дейността на намиращо се в района предприятие за хартия. Проверката е извършена в присъствието на подателя на сигнала.
От Регионална лаборатория – Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда са взети проби за анализ на водата от река Осъм от посечения в сигнала участък.

РИОСВ-Плевен конфискува препарирани животни от защитени видове

Експерти от РИОСВ Плевен провериха сигнал за продажба на препарирана костенурка, намираща се в Ловеч. При проверката е установено, че се предлагат за продажба два препарирани екземпляра от защитени видове животни – морска костенурка и червеногърба сврачка, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.
На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение и двата препарирани екземпляра са иззети.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри. За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Екоексперти провериха резервати в териториалният обхват на РИОСВ - Плевен

При проверки в резерватите „Китка“ и „Милка“, представляващи острови в река Дунав, в землището на гр. Белене, експерти на РИОСВ – Плевен  не установиха нарушения на режимите на забрани, описани в заповедите и на забрани, произтичащи от Закона за защитените територии.
Резерватът „Китка“ е обявен със заповед №1106/02.12.1981 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерски съвет, за да се запази първичната характерна растителност като местообитание на морски орел. „Милка“ става резерват с ПМС №849/28.03.1948 г. и заповед на Управлението на горското стопанство към Министерски съвет. Целта е да се съхранят крайречните заливни гори, предимно от бял бряст, представляващи местообитание на защитени видове птици.
Площта на резерватите е актуализирана със Заповеди на Министъра на околната среда и водите. Площта на „Китка“ е увеличена от 254 дка на 275, 860 дка, а на резерват „Милка“ – от 300 дка на 388,974 дка.

РИОСВ - Плевен провери складовете за съхранение на негодни продукти за растителна защита

В периода март-септември 2016 г. експертите на РИОСВ – Плевен са извършили над 60 проверки на складове за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита (ПРЗ) на територията на инспекцията. За констатирани несъответствия са дадени 65 предписания.

В резултат негодните ПРЗ от четири склада са предадени за обезвреждане на лица, притежаващи документи за дейности с отпадъци съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Продуктите от други два склада са преопаковани и събрани в единия от тях. 16 склада са ремонтирани с цел обезопасяването им и законосъобразното съхраняване на негодни ПРЗ. В процес на ремонт е още един склад. Възстановени са и обозначителните табели на складовете.

Европейска седмица на мобилността - 16 - 22 септември 2016

Тази година РИОСВ Плевен съвместно с БДДР Плевен се включват със свои инициативи по повод  Европейската седмица на мобилността  в четири училища с екологична дискусия и презентация на тема „Умно придвижване. Силна икономика“.  Ще бъдат раздадени на учениците светлоотразители.
Еропейската седмица на мобилността ( ЕСМ) е в периода 16 – 22 септември, чиято цел е да насърчи местните власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да приканят обществеността да се възползва от „Ден без автомобили“.
Кампанията се организира от Европейския организационен секретариат с подкрепата на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт “ на Европейската комисия, като координатор на национално ниво е Министерството на околната среда и водите.
Мотото на кампанията за 2016 година – „Умно придвижване. Силна икономика“, фокусира инициативите за ограничаване на автомобилния транспорт в градовете върху икономическите ползи за хората, бизнеса и обществото.

РИОСВ - Плевен организира семинар по програма LIFE на ЕС

В зала „Плевен“ на Областна администрация се проведе семинар на тема „Оказване на методическа подкрепа на потенциални бенефициенти по програма LIFE на ЕС, във връзка с отворените покани 2016“.
LIFE е Eвропейската програма за действие за околна среда и климат, за периода от 1 януари 2014 г. 31 декември 2020 г. Правното основание за Програмата е Регламент (ЕС) № 1293/2013 на ЕП и на Съвета от 11 декември 2013 г.
По време на семинара експертите Петя Якимова и Лора Сашева представиха основните акценти на програма LIFE 2014-2020, какво е новото в покана 2016 и механизмите за оказване на методическа подкрепа на потенциални бенефициенти по програма LIFE на ЕС.
В рамките на проекта са обособени 6 регионални звена за контакт (РЗК), едното от които в РИОСВ – Плевен.
На интернет страницата на РИОСВ – Плевен ще бъде създаден раздел, в който ще се предоставя информация за дейностите по проекта. 

Телефони за контакти:
0886609779  инж. Зорница  Йоткова
0886995990   инж. Силвия  Иванова

Възможности за съфинансиране по програма Life за 2016 г. в областта на флуоросъдържащите парникови газове

ВАЖНО!. Известие до предприятията, които са засегнати от ограниченията и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, във връзка с възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на флуорсъдържащите парникови газове

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за LIFE проекти за 2016г.: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016051901_en.htm.

 1. В приоритетна област "Смекчаване на климата", темата за флуорсъдържащите парникови газове е идентифицирана като една от трите приоритетни политики на Европейския съюз за финансиране тази година. В частност, наличието на алтернативи за някои сектори, както и стандартите като бариера пред алтернативите са идентифицирани като области на интерес. Повече информация може да бъде намерена на стр.26-27 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMAApplicationGuide.pdf), публикувано на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

 1. В приоритетна област "Управление на климата и иновации", темата за нуждата от обучение и обмен на добри практики, вкл. програми за обучаване на обучаващите (train-the trainer programmes) е включена. Повече информация може да бъде намерена на стр.34 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMAApplicationGuide.pdf), публикувано на посочения в т.I интернет адрес.

Крайният срок за кандидатстване по приоритетна област "Смекчаване на климата" на програма LIFE е 7-ми септември 2016г.

В случай, че заинтересованите лица проявяват интерес за кандидатстване по посочените по-горе теми, могат да предоставят координати за връзка в Министерство на околната среда и водите, включително и на посочения по-долу имейл адрес, за да бъдат информирани допълнително за датата и часа на предстоящи информационни дни по LIFE, на които ще бъде представена процедурата за кандидатстване.

Допълнителна информация може да се получи от г-жа Деница Стоянова, главен експерт в дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ на тел. 02/940 62 04, e-mail: d.stoyanova@moew.government.bg.

Информация за собственици и оператори на бензиностанции

Актуални изменения и допълнения, влезли в сила от 14.06.2016 г. в Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и транспорт на бензин. (Наредба № 16 )

РИОСВ-Плевен информира, че от 14.06.2016 г. са в сила изменения и допълнения в Наредба № 16, даващи по добра яснота за реда и начина за контрол на ефективността на системите, съответстващи на Етап ІІ на улавянето на бензиновите пари ( УБП ) и нещо много важно за тези оператори, които са оборудвани с такива системи  към датата на влизане в сила на наредбата. Те имат правото до 31.12.2018 г. да удостоверяват ефективността на тези системи със сертификат за съответствие с европейски и национални технически стандарти или процедури за одобрение на типа.

РИОСВ-Плевен напомня отново, че за всяка система (на всяка бензиноколонка) операторът трябва да води изготвен по образец прошнурован и прономерован и представен в РИОСВ-Плевен за проверка и  заверка дневник за състоянието на системата, съотватстваща на Етап ІІ на УБП..

Ако настъпи повреда в системата за УБП,  лицето експлоатиращо бензиностанцията е длъжно да уведоми РИОСВ-Плевен и председателя на БИМ ( или оправомощено от него лице) в седемдневен срок от настъпването й и да предприеме мерки за отстраняване на повредата. При несъответствие на системата, съответстваща на Етап ІІ на УБП, с изискванията на Наредба № 16, бензиноколонката ще бъде маркирана със стикер.

Оправомощаването на лицата от БИМ е за срок от 4 години.

ВАЖНО !: След 01.01.2017 г. РИОСВ-Плевен ще започне незабавни проверки за изпълнение изискванията на Наредба № 16. При констатирани нарушения, изразени в липса на техническо досие и/или бензинова инсталация която не е оборудвана до 31.12.2016 г. със система, съответстваща  Етап ІІ на УБП или системата не отговаря на изискванията на Наредба № 16 на операторите на бензиностанции ще бъдат наложени санкции съгласно административно-наказателните разпоредби на Закон за чистотата на атмосферния въздух в размер до 20000 лева, както и ще бъдат приложени принудителни административни мерки.
Пълният текст на прессъобщението можете да изтеглите от тук

Информация до местни инициативни групи, изготвящи проекти на стратегии за Водено от общностите местно развитие

Във връзка с предстояща необходимост от произнасяне на РИОСВ - Плевен по повод изготвени проекти на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местни инициативни групи /МИГ/ на територията на Област Плевен и област Ловеч, както и за своевременно и приоритетно произнасяне по документацията на всеки етап от процедурата, за спазване на сроковете за приемане и финансиране по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г., в секция Формуляри и образци е публикувано Примерно искане за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, по чл. 8а от Наредбата за ЕО.

Изменения в Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО

С Постановление № 26 от 09.02.2016 г. на Министерски съвет са направени изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 2003г. и в Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139 от 2014 г.
С промените в  Наредбата за ОВОС се урежда и реда за провеждане на процедурата по ОВОС за инвестиционни предложения за изграждане и експлоатация на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал по отношение на новите изисквания на чл. 99б и глава седма на ЗООС, относно контрола на опасностите от големи аварии. Постига се обвързване на приложимите административни режими в глава шеста и седма на ЗООС, което води до намаляване на административната тежест и ускоряване на инвестиционния процес, при запазване на високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве.
С измененията и допълненията в Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО се облекчават процедурите по ОВОС и ЕО, чрез още по-детайлно указване на необходимите действия, които участващи в процеса страни следва да предприемат и реда за тяхното провеждане, със защита на обществения достъп до информацията и участието на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения.

Публикувани са нови образци в сектор: Административни услуги/Формуляри, образци /ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ.

РИОСВ - Плевен ще изисква по служебен път от НАП удостоверения за липса на задължения по чл. 87 от ДОПК

От 01.01.2016 г. отпада задължението на лицата, кандидатстващи за получаване на разрешение за дейности с отпадъци по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и регистрационни документи за третиране и събиране и транспортиране на отпадъци по реда на чл. 78 от ЗУО, да представят удостоверения за липса на задължения, изискуеми съгласно разпоредбите на чл. 69, ал.1, т.3 и чл.78, ал.4, т.2 от ЗУО.

Удостоверенията ще бъдат изисквани по служебен път от НАП от страна на РИОСВ Плевен във връзка с разпоредбите на чл.87, ал.11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Дейностите в ЗТ "Карлуковски карстов комплекс" подлежат на предварително съгласуване по реда на ЗЗТ

Във връзка със засиления интерес към защитена територия-природна забележителност “Карлуковски карстов комплекс  с пещерите Темната дупка, Проходна, Свирчовица, Банковица и Хайдушката дупка” за осъществяване на спортни мероприятия и снимачни дейности от спортни клубове, продуцентски компании и неправителствени организации, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен напомня, че дейностите в защитената територия подлежат на предварително съгласуване по реда на Закона за защитените територии.
РИОСВ – Плевен съгласува дейностите на основание на §7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защитените територии, след  провеждане на работни срещи, организирани от Министерството на околната среда и водите с представители на научната общност и неправителствени природозащитни организации.
Съгласно Закона за защитените територии едноличен търговец или юридическо лице, което осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване предвидено в него се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Съгласуване на сечи, провеждани в защитени територии

Във връзка с констатирани нарушения от РИОСВ – Плевен в защитени територии, а именно - проведени сечи в природна забележителност “Чернелка” и защитена местност “Турията”, които не са съгласувани по реда на §7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), инспекцията обръща внимание на всички собственици и ползватели на горски територии, че:
- За провеждането на сечи в защитени територии, обявени на основание Закона за защитените територии, е необходимо същите да бъдат съгласувани с РИОСВ – Плевен по реда на §7 от ЗЗТ, независимо от това каква е площта на имота (под или над 20 дка), каква е интензивността на сечта (под или над 20%) и независимо дали за провеждането на сечта е необходимо изготвяне на горскостопанска програма или такова не е необходимо.
- В случай, че за провеждането на сечта не се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, попадаща в защитена територия, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Заявление за съгласуване на дейности в защитени територии на основание §7 от ЗЗТ”, бланката на което може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен - form.html.
- В случай, че за провеждането на сечта се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, независимо от това дали попада в защитена територия и/или в защитена зона, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Уведомление за план/програма/проект”, бланката на което също може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен.
Напомняме, че за несъгласуване на сечи в защитени територии физическите лица се наказват с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, от 1000 до 10 000 лв.

Телефони за сигнали, свързани с неизпълнение на задълженията за заплащане на продуктова такса: 064/800831    и   064/80177

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*